1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?áÂ?á??á??áâ?á??ás?áư?áƠ?á??á??áT?á.?ạ^?áư - ngôn tặ?è? ?'aè? banh ti?êè?p

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi wbguy, 01/07/2004.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. wbguy

  wbguy Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  21/09/2003
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  0
  áÂáááâáásáưáƠáááTá.ạ^áư - ngôn tặè? 'aè banh tiêèp

  ạ'ạT mithunaayon ạ'ạ.ạ"ạ- ( 29 June 2004) ​

  phaasaa bawn: hua rueplao Did the Scandinavian teams fix a 2-2 draw in the final Group C games? Uefa said they had no plan to investigate into the conspiracy. However, the match sent Italyõ?Ts team, a strong favourite, home. Sean and Sek discussed about the two big matches in todayõ?Ts conversation.  Euro2004 vÂèfn coè?n tiêèp diêèfn môèÊt caèch haè?o hặèng, nhÂèt laè? 'ôèÊi chuè? Bôè? Đaè?o Nha thfèng Hoè?a Lan trong trÂèÊn baèn kêèt. ặè? Thaèi Lan cuèfng vÂèÊy, 'aè banh laè? môèÊt môn thêè? thao 'ặặĂèÊc ặu chuôèÊng nhiêè?u, gÂè?n 'Ây thuè? tặặĂèng Thaèi 'aèf chuÂè?n chi 'êè? mua môèÊt phÂè?n cuè?a 'ôèÊi banh Liverpool... Chuèng ta thặè? theo doèfi cuôèÊc 'ôèi thoaèÊi vêè? boèng troè?n naè?y giặèfa hai fans Thaèi coi sao...

  Sean: Seyk maakhui phaasaa bawn kan taw na ạ?áăá áĂáá"áááÂáááâáásáưáƠáááTá.ạ^áưáTá - SÂy, miè?nh noèi tiêèp ngôn tặè? 'aè banh 'i.

  khon Thai riek thiim Itaali waa arai la á"áTạ"á-áÂạ?áÊáàáÂáá-áàáĂáưáàá.ááƠáà
  áĐạ^ááưáạ"áÊáƠạ^á - NgặặĂè?i Thaèi goèÊi tim Italy laè? giè? vÂèÊy?

  Sek: baangthii kaw riekwaa õ?olianõ? baangthii kaw riekwaa õ?omakkarooniiõ? ásáá?á-áàạ?áÊáàáÂááĐạ^á õ?oạ?áƠáàạ^áÂáTõ? ásáá?á-áàáạ?ạ?áÊáàáÂááĐạ^á õ?oáĂááááạ,áÊáTáàõ?õ?"Đôi luèc thiè? goèÊi laè? õ?oLiêanõ?, 'ôi luèc thiè? goèÊi laè? õ?oMfèc Ca Rô Niõ?

  Sean: khun dai duu khuu bikmaet rawp sutthaai mai áưạ?áư! ạáƠạ?áĐá"ááá"ạ"á"ạ?á"áạá"áạạ^õ?oásáạSáạáĂáSá-ạOõ?áÊáưásáêááá"á-ạ?ááÂạ"áôáĂ - "è?! Rôè?i anh 'aèf coi voè?ng cuôèi õ?oBig Mfèchõ? chặa?

  Sek: duu si maiduu dai ngai á"áạáêá ạ"áĂạ^á"áạạ"á"ạ?ạ"á? - Coi rôè?i! Không coi sao 'ặặĂèÊc!

  phom yaak phuutwaa arai kaw koet khoen dai thii Yuuroo
  áoáĂáưáÂááázáạá"áĐạ^á áưáạ"áÊáạ?ạ?ááá"á,áảạ?áTạ"á"ạ?á-áàạ^áÂáạạ,áÊ - Tôi muôèn noèi laè? caèi giè? cuèfng coè thêè? xaè?y ra ặĂè? Euro.

  Sean: phroh õ?olianõ? tokrawp pai laew chaimai ạ?ázáÊáá õ?oạ?áƠáàạ^áÂáTõ?
  á.ááÊáưásạ"á>ạáƠạ?áĐ ạfáSạ^ạ"áôáĂ - BặĂè?i viè? õ?oLiêanõ? rặĂèt voè?ng (loaèÊi) 'i rôè?i, phaè?i không?

  Sek: hooy! luueachuuea! phom chawp thiim Itaalii na ạ,áđạ?áÂ! ạ?áôáƠáãáưạ?áSáãạ^áư! áoáĂáSáưásá-áàáĂáưáá.ááƠáàáTá - Hoèi! Khoè maè? tin 'ặặĂèÊc! Tôi thièch tim Italy nghe.

  khun waa Denmaak kap Sawiiden hua kan mai á"ááá"áĐạ^áạ?á"áTáĂááÊạOáááásáêáĐáàạ?á"áTáđáạ?áĐáááTạ"áôáĂ - Anh coè cho laè? tim Đan MaèÊch vaè? ThuèÊy Điêèfn fn coè vặĂèi nhau không?

  Sean: phom waa mainaa na radap nii laew Yuufaa kaw chii laew na waa maichai áoáĂáĐạ^áạ"áĂạ^áTạ^ááTá áÊáá"áásáTáàạ?ạáƠạ?áĐ áÂáạáYạ^ááạ?
  áSáàạ?ạáƠạ?áĐáTááĐạ^áạ"áĂạ^ạfáSạ^ - Tôi cho laè? không 'Âu! CÂèp 'ôèÊ naè?y UEFA cuèfng chiè? rôè?i không 'uèng.

  Sek: hoe! mainaa loey thiijing laew kawn khaeng nii Itaalii pen tuakeng na ạ?áđạ?áư! ạ"áĂạ^áTạ^áạ?áƠá á-áàạ^á^áÊáá?ạáƠạ?áĐ áạ^áưáTạá,ạ^á?áTáàạ^áưáàá.ááƠáàạ?á>ạ?áT á.ááĐạ?áạ?á?áTá - HặĂ! Không 'aèng chuèt naè?o hêèt. ThiêèÊt ra thiè? trặặĂèc khi trÂèÊn naè?y I Ta Ly laè? nfèm chfèc trong tay rôè?i.

  Sean: yaangnii tawng phuutwaa õ?oarai kaw koet khuen daiõ? chaimai áưáÂạ^áá?áTáàạ?á.ạ?áưá?ázáạá"áĐạ^áõ?oáưáạ"áÊáạ?ạ?ááá"á,áảạ?áTạ"á"ạ?õ? ạfáSạ^ạ"áôáĂ - Kiêè?u naè?y phaè?i noèi laè? õ?oViêèÊc giè? cuèfng coè thêè? xaè?y ra 'ặặĂèÊcõ?, phaè?i không?

  Sek: chai loey tae phaw maa khit duu iik thii na Itaalii waangphaen phit ạfáSạ^ạ?áƠá ạá.ạ^ázáưá"áá"á"áạáưáàáá-áàáTááưáá.ááƠáàáĐáá?ạáoáTáoáá" - Đuèng quaè! Nhặng nghièf laèÊi lÂè?n nặèfa 'oè, I Ta Ly 'fèÊt kêè hoèÊach sai lÂè?m!

  Sean: phit yaangrai roe áoáá"áưáÂạ^áá?ạ"áÊạ?áôáÊáư - Sai nhặ sao haè??

  Sek: Itaalii chawp õ?out pratuuõ? loey thamhai thampratuu dai noy áưáá.ááƠáàáSáưásõ?áưááá"á>áÊáá.áạõ? ạ?áƠáÂá-áạfáôạ?á-áá>áÊáá.áạạ"á"ạ?áTạ?áưá - I Ta Ly thièch õ?oCông Thaè?nhõ? lfèm, laè?m cho laè?m cặè?a gôn bièÊ nhoè? laèÊi.

  khun lawng khitduu waa thaa nai nat thii len kap Sawiiden
  á"ááá"áƠáưá?á"áá"á"áạáĐạ^á á-ạ?áạfáTáTáá"á-áàạ^ạ?áƠạ^áTááásáêáĐáàạ?á"áT - Anh thặè? nghièf laè? nêèu trong trÂèÊn maè? chặĂi vặĂèi ThuèÊy Điêèfn,

  Itaalii thampratuu dai maakkwaa thii samoekan nueng taw nueng áưáá.ááƠáàá-áá>áÊáá.áạạ"á"ạ?áĂááááĐạ^áá-áàạ^ ạ?áêáĂáưáááT 1 á.ạ^áư 1 - I Ta Ly laè?m công thaè?nh, (seèf) 'ặặĂèÊc nhiêè?u hặĂn laè? hoaè? 1 vặĂèI 1!

  Denmaak kap Sawiiden ja samoe kan sawng taw sawng rueplao ạ?á"áTáĂááÊạOáááásáêáĐáàạ?á"áTá^áạ?áêáĂáưáááT 2 á.ạ^áư 2 áôáÊáãáưạ?á>áƠạ^á - Đan MaèÊch vặĂèi ThuèÊy Điêèfn seèf hoaè? nhau 2 õ?" 2, phaè?i không?

  Sean: uuem naa khit na nai rawp tawpai khun chia khrai áưáãáưáĂạO áTạ^áá"áá"áTá ạfáTáÊáưásá.ạ^áưạ"á>á"ááá"á^áạ?áSáàáÂáÊạOạfá"áÊ - Umm, 'êè? coi nghe trong voè?ng tiêèp theo anh seèf õ?ocheerõ? aiõ?Ư

  Sek: chia õ?osingtooõ? si muuean khun nanlae ạ?áSáàáÂáÊạOõ?áêáá?ạ,á.õ?ááÊáá.áạ - Miè?nh coi thặè? õ?otên thiên taè?iõ? seèf laè?m baè?n 'ặặĂèÊc thêm bao nhiêu lÂè?n.

Chia sẻ trang này