1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?áÊ?á??á??áĂ?á??á??á??áƠ?á??áÂ?á"?áĂ?á??á? - Thặ?ặĂng nhau l?fè?m c?fè?n nhau ?'au

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi wbguy, 07/07/2004.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. wbguy

  wbguy Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  21/09/2003
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  0
  áÊáááĂááááƠááÂá"áĂáá - ThặặĂng nhau lfèm cfèn nhau 'au

  The title means ?~the more you love, the more you hatê?T as a Thai saying has it. This is true with your lover and your football team. The more you love your team, the more you hate them ?" (when they didn?Tt perform up to your expectations). Right? Most football fans look up to their favourites because of the classy styles or star players. Few fans recognize the underdogs and little-known players. Sek and Sean talk about these love-hate dramas of Euro 2004 performances.  Sek: waa naithiisut jaonuu Ruunii chookraai tham pratuu taw maidai ว?า fT-ี^สุ" ?^?าหTูรูTี^ยO,S"ร?าย -ำ>ะ.ู.^อ"ม^""? - RôÌ?i cuôÌi cuÌ?ng chuÌ em Rooney xui xeÌ?o, không laÌ?m baÌ?n thêm 'ỈỈÌc giÌ? hêÌt!

  Sean: nan na si thamhai thiim Angkrit chookraai pai duay
  Tั^TT^ะ"?วย - ĐoÌ laÌ? vâÌy rôÌ?i. LaÌ?m cho tim Anh xui theo luôn!

  Sek: phom waa thaa Ruunii mai jep Angkrit naa ja chana na oมว^า-?ารูTียO"ม^?^?sอั?กฤษT^า^ะSTะTะ - Tôi thâÌy rfÌ?ng nêÌu Rooney không biÌ thỈỈng, Anh seÌf 'aÌng thfÌng nghe!

  Sean: chai khun waa Yuuroo khrangnii mii arai plaek plaek mai fS^ "ุ"ว^ายู,ร"รั??Tี?มีอะ"รแ>ลก? "หม - ĐuÌng. Anh thâÌy Euro lâÌ?n naÌ?y coÌ giÌ? laÌ? laÌ không?

  Sek: plaek si thiim yak yai tokrawp mot loey แ>ลกสิ -ีมยักษOfหญ^ .กรอsหม"?ลย - LaÌ chỈÌ! Tim bỈÌ biÌ loaÌi khoÌ?i voÌ?ng hêÌt!

  mii khae Hawlaen thiim diew thii khaothueng rawprawng มีแ"^ฮอลแลT"O-ีม?"ียว-ี^?,?า-ึ?รอsรอ? - CoÌ HoÌ?a Lan tim 'ôÌc nhâÌt maÌ? vaÌ?o 'êÌn baÌn kêÌt.

  Sean: Kriis nii yuu thii andap thaorai khawng look na กรีร.ุ?กส อัT"ัs-ี^ 22 - HaÌng thỈÌ 35, phâÌ?n BôÌ? ĐaÌ?o Nha haÌng thỈÌ 22.

  Sean: eh phom khitwaa tawng mii kaanwikhroh kan waa thammai thiim yai yai tokrawp pen thaew ?อ oม"ิ"ว^า .?อ?มีการวิ?"ราะหOกัTว^า-ำ"ม-ีมfหญ^? .กรอsกัT?>?Tแ-ว - S, tôi nghiÌf laÌ? phaÌ?i coÌ sỈÌ phân taÌch vỈÌi nhau laÌ? taÌi sao tim bỈÌ rỈÌt khoÌ?i voÌ?ng vỈÌi nhau môÌt daÌfy!

  Sek: naenawn la khoy duu pai kaw laew kan แT^TอTล^ะ
  "อย"ู">ก?แล?วกัT - ThiêÌt laÌ? vâÌy! Thôi chỈÌ? coi 'i ra sao...

  taetawnnii Bekhaem doon nak loey la .อTTี? แs"แฮ^ม
  ,"TหTัก?ลยล^ะ - LâÌ?n naÌ?y Beckham biÌ nfÌng quaÌ rôÌ?i 'oÌ!

  Sean: rueang thii ying lookthoot maikhao chaimai ?รื^อ?-ี^ยิ?ลูก,-ษ"ม^?,?า fS^"หม - ChuyêÌn maÌ? bfÌn traÌi phaÌt 'êÌ?n không vô, phaÌ?i không?

  Sek: rueangnan duay lae rueang maifit duay ?รื^อ?Tั?T"?วย
  และ?รื^อ?"ม^Yิ."?วย - CuÌfng chuyêÌn 'oÌ vaÌ? cuÌfng chuyêÌn không ?ofit?

  Sean: thiim Farangseyt kaw mii panhaa mueankan chaimai -ีมฝรั^??ศสก?มี>ัญหา?หมือTกัTfS^"หม - Tim PhaÌp rôÌ?i cuÌfng coÌ vâÌn 'êÌ? giôÌng vâÌy, phaÌ?i không?

  Sek: chai kunsuue khawng thiim haawaa luukthiim len mai jingjang fS^ กุT?Tอย^า?Tี?แหละTะ - ThêÌ giỈÌi FuÌt Bol thiÌ? laÌ? vâÌy rôÌ?i!

  Sek: thuuktawng muea chana kaw pen hiiroo -ูก.?อ? ?มื^อSTะก??>?Tฮี,ร^ - ĐuÌng quaÌ! Khi thfÌng thiÌ? laÌ? Hê Rô

  muean phae kaw pen phaerapbaap ?มื^อแz?ก??>?Tแzะรัssา> - Khi thua thiÌ? thaÌ?nh ?odê coÌ tôÌi?!!!

  Sean: rao pen phuuduu dii thiisut duu ao sanuk yaangdiew ?รา?>?Toู?"ู"ี-ี^สุ" "ู?อาสTุกอย^า??"ียว - MiÌ?nh laÌ? ngỈỈÌ?i coi tôÌt nhâÌt. Coi chiÌ? 'êÌ? lâÌy laÌ?m vui thôi!

  Sek: chai iik sawng pii kaw dai duu woenkhup iiklaew fS^ อีกสอ?>ีก?""?"ู?วิล"O"ัzอีกแล?ว - ĐuÌng rôÌ?i, thêm hai nfm thiÌ? 'ỈỈÌc coi World Cup nỈÌfa rôÌ?i!  Được wbguy sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 07/07/2004

Chia sẻ trang này