1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AK-200 và những phỏng đoán.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kien0989, 27/05/2010.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. kien0989

  kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

  Tham gia ngày:
  04/02/2006
  Bài viết:
  4.157
  Đã được thích:
  1.672
  AK-200 và những phỏng đoán.

  Đợt rồi, báo Nga tuyên bố vài năm tới, sẽ có một khẩu súng trường mới tên là AK-200 trang bị cho quân Nga. Qua thông tin nhặt nhạnh, chủ yếu là trên militaryphotos.net, chúng ta cùng chém gió các bác nhỉ :

  Đầu tiên là ảnh, từ hồi năm 2008 đã có một số ảnh được cho là bản mới phát triển của AK

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
 2. kien0989

  kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

  Tham gia ngày:
  04/02/2006
  Bài viết:
  4.157
  Đã được thích:
  1.672
  Tưởng chừng đó chỉ là một bản mod của tay chơi súng nào đó, nhưng gần đây có 1 video bắn khẩu súng này, với tin đồn là bắn thử nghiệm của AK-200:
  http://www.youtube.com/v/GJM8asnj6JY
  Xem video, rõ ràng khẩu súng này khác hẳn các AK trước ở điểm súng bị xoay dọc trục lúc bắn, nhưng độ nẩy của nòng khi bắn đạn 7,62mm rất ít, bằng mắt thường thấy rõ chỉ tương đương độ nẩy nòng AK-74 khi bắn đạn 5,45mm.
  Tìm các website vẫn chưa thấy điểm nào chi tiết hơn về khẩu súng này, các bác ngồi sờ chân voi với em không !
  Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 27/05/2010
  Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 27/05/2010
 3. gulfoil

  gulfoil Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  27/03/2003
  Bài viết:
  3.090
  Đã được thích:
  4
  AK-200 hay AK-2010 ở Nga mới cóa Bộ nội vụ và Biên phòng dùng với số lượng nhỏ còn Bộ quốc phòng chưa đặt hàng và tới 2012 mới sản xuất đại trà .loại này bắn đạn mới 5,56 có tầm xa hơn và đạn chụm hơn với băng đạn tới 60 viên và có thể lắp các loại ống kính ngắm khác nhau kể cả loại tia la ze và đèn soi..Nga có chương trình hiện đại hoá quân đội từ 2010 trong đó có cả các loại súng bộ binh đánh gần với các loại súng mới kể từ súng lục đến súng phóng luuwj ... và do chính phủ đầu tư
  Новая жизнO ав,ома,а sала^никова: бfдf?ее о?fжейной легенд<
  26/05/201015:48
  ~лOя s?амник, военн<й обоз?ева,елO Р~А Новос,и.
  Российская а?мия п?одолжи, исполOзова,O ав,ома,< sала^никова ?" об э,ом сооб?ил жf?налис,ам 25 мая ди?ек,о? zАz «~жевский ма^инос,?ои,елOн<й завод» 'ладими? "о?оде?кий. Yо словам ?fководи,еля «~жма^а», в следfZ?ем годf oинобо?он< на?не, госисп<,ания новой моди"ика?ии «sала^никова», базов<й ва?иан, ко,о?ого полf?ил индекс Аs-200.
  Yо имеZ?ейся ин"о?ма?ии, новая моделO Аs о,ли?ае,ся более э?гономи?ной конс,?fк?ией, а вес ав,ома,а несколOко fменO^ен. zднако за с?е, дополни,елOного обо?fдования, ко,о?<м бfде, комплек,ова,Oся кажд<й нов<й «sала^ников» ?" оп,и?еский п?и?ел, лазе?н<й ?елеfказа,елO и д?. ?" об?ий вес сис,ем< несколOко воз?ас,е,, с 3,3 до 3,8 кг.
  НасколOко э,и изменения о,ве?аZ, по,?ебнос,ям ?оссийской а?мии, и сов?еменного боя вооб?е? "ля о,ве,а на э,о, воп?ос ,?ебfе,ся об?а,и,O внимание на неко,о?<е из п?е,ензий, ко,о?<е п?едSявляZ,ся к ?оссийской о?fжейной легенде (а Аs давно п?иоб?ел с,а,fс легенда?ного о?fжия).
  1. oенO^ая, по с?авнениZ с западн<ми ^,f?мов<ми вин,овками, ,о?нос,O п?и с,?елOбе одино?н<ми в<с,?елами и силOн<й fвод п?и с,?елOбе о?е?едями, особенно f ва?иан,ов Аs под 7,62 мм па,?он.
  2. Т?fднос,O fс,ановки сов?еменн<. оп,и?ески. п?и?елов.
  3. Ус,а?ев^ий о,к?<,<й п?и?ел.
  Y?облем< с ,о?нос,OZ с,?елOб< ^,а,н<. Аs, по мнениZ спе?иалис,ов, в болO^инс,ве своем ?е^аZ,ся fлf?^ением ка?ес,ва се?ийн<. ав,ома,ов и па,?онов. ~звес,но, ?,о в зависимос,и о, f?овня п?оизводс,ва, ка?ес,ва комплек,fZ?и. и боеп?ипасов Аs одной моди"ика?ии, п?оизведенн<е в ?азн<. с,?ана., могf, демонс,?и?ова,O абсолZ,но ?азн<е ?езfлO,а,<.
  СилOн<й же fвод и о,да?а обfсловлен< конс,?fк?ией ав,ома,а, и для ка?диналOного fс,?анения э,и. недос,а,ков ,?ебfе,ся внесение изменений в конс,?fк?иZ - как минимfм не менO^и., ?ем в моди"ика?ия. Аs-107/108, в ко,о?<. за с?е, п?именения сбаланси?ованной ав,ома,ики fдалосO зна?и,елOно понизи,O о,да?f. Yодобн<е изменения, в коне?ном с?е,е, п?иведf, к необ.одимос,и п?иня,ия на воо?fжение новой сис,ем< ав,ома,и?еского о?fжия, ?,о в ,екf?и. экономи?ески. fсловия. неп?иемлемо. "?fгой в<.од заклZ?ае,ся в исполOзовании нов<. об?аз?ов дfлOного ,о?моза-компенса,о?а ("Тs), позволяZ?и. зна?и,елOно понизи,O о,да?f.
  Y?облем< с fс,ановкой на Аs оп,и?ески. п?и?елов связан< с конс,?fк?ией сSемной к?<^ки с,волOной ко?обки ав,ома,а, ?,о не позволяе, зак?епля,O на ней оп,икf ?" после каждого сня,ия/fс,ановки к?<^ки на мес,о п?и?ел, если он зак?еплен на ней, скажем, с помо?OZ fс,ановленной планки Yика,инни, п?и.оди,ся в<ве?я,O.
  "о нас,оя?его в?емени оп,ика на Аs к?епиласO с помо?OZ к?он^,ейна с левой с,о?он< с,волOной ко?обки, ?,о в зна?и,елOной ме?е ог?ани?ивало исполOзfем<й набо? п?и?елов. "ля ?е^ения э,ой п?облем< в ав,ома,а. 200-й се?ии введена планка Yика,инни на газоо,водной ,?fбке и изменена конс,?fк?ия к?<^ки с,волOной ко?обки, ко,о?ая сделана не сSемной, а о,кидной, ?,о fвели?ило жес,кос,O конс,?fк?ии и позволило ,акже ?азмес,и,O на ней планкf, позволяZ?fZ исполOзова,O ^и?о?ай^ий набо? оп,и?ески. и коллима,о?н<. п?и?елов.
  z,к?<,<й п?и?ел Аs в нас,оя?ее в?емя многими спе?иалис,ами п?изнан fс,а?ев^им, в ,о же в?емя ?яд экспе?,ов нас,аивае, на ,ом, ?,о в ,ипов<. fсловия. боя о,к?<,<й п?и?ел Аs ?або,ае, дос,а,о?но э""ек,ивно и нfждае,ся ли^O в незна?и,елOном fсове?^енс,вовании.
  ' об?ем и ?елом, Аs «двf.со,ой» се?ии п?едс,авляе, собой ,акfZ до?або,кf ,?ади?ионного ав,ома,а, в конс,?fк?иZ ко,о?ого б<ли внесен< изменения, не ,?ебfZ?ие ?адикалOного обновления п?оизводс,венн<. линий в связи с пе?е.одом на новfZ сис,емf о?fжия.
  ' нас,оя?ее в?емя ог?ани?енн<е закfпки ав,ома,ов новой се?ии fже ведf, ФС' и o'". zс,ае,ся жда,O ?е^ения минис,е?с,ва обо?он<. ' ?елом же, если Аs-200 пойде, в се?иZ, э,о бfде, озна?а,O п?исоединение России к об?еми?овой ,енден?ии, в<?ажаZ?ейся в пе?е.оде о, не о?енO fдав^ейся ?аз?або,ки «с,?елкового о?fжия бfдf?его» к сове?^енс,вованиZ имеZ?и.ся сис,ем за с?е, пов<^ения и. э?гономи?нос,и и осна?ения дополни,елOн<м обо?fдованием. На^ей с,?ане даже несколOко лег?е ?" в России с,адия ?аз?або,ки «о?fжия бfдf?его» п?о^ла незаме?енной из-за извес,н<. соб<,ий последни. 20 ле,.
  oнение ав,о?а може, не совпада,O с пози?ией ?едак?ии
  http://www.rian.ru/analytics/20100526/238824519.html
  -----------------------------------------------------------
  Legendary Kalashnikov assault rifle: History and prospects
  26/05/201021:29
  The Russian armed forces will continue using firearms based on the assault rifle Mikhail Kalashnikov designed in 1947. Vladimir Gorodetsky, director of the Urals-based Izhevsk Mechanical Plant (Izhmash), which produces the legendary assault rifles, told this to the media on May 25.
  Next year, the Defense Ministry will start testing a new model of Kalashnikov, the AK-200. The new model is lighter than its predecessor and has a more ergonomic design. However, the total weight of the device will be 3.8 kg (up from 3.3 kg), due to ad***ional equipment, including a scope sight and a target-marking laser.
  Do these improvements meet the current needs of the Russian army, or modern fighting practices more broadly? To answer this question, one needs to study complaints made about the most widely used and distributed military firearm in history.
  1. Lower precision in single shot fire compared to similar Western models and noticeable climb in fully automatic fire, especially with the 7.62 mm version.
  2. Difficulty in installing modern scope sights.
  3. Non-ergonomic handle.
  4. Obsolete open-barrel sight.
  Most of the precision problems in basic AK models have been resolved by improving the quality of mass-produced rifles and ammunition, analysts say. Sometimes there can be a great difference between different Kalashnikovs of the same model but made by different producers in different countries because of production quality, components and ammunition.
  As for the climb and recoil problems, they stem from details in the design itself; correcting those would require structural improvements, at least as significant as in the AK 107/108 versions, where the recoil is weaker due to its more balanced automatic mechanism. Such changes would eventually require designers to generate a whole new design concept for the firearm, which is impossible in the current economic situation.
  Another option would be to use new recoil control devices (compensators).
  The difficulty of installing scopes is due to the receiver cover''s design: optical sights cannot be attached to it. The sights, fitted with a Picatinny attachment, would need to be adjusted whenever the cover is lifted or replaced.
  Until recently, the sights were fitted to Kalashnikovs using a bracket on the left side of the receiver, significantly limiting the range of sights that could be used. The Picatinny gas tube attachment was introduced for the AK-200 series to solve this problem and the receiver cover was also improved. It is hinged to the receiver at the front and flips up, increasing its overall rigi***y. Picatinny rails compatible with a range of optical and collimator sights can be installed on the rigid receiver.
  Many professionals recognize the Kalashnikov''s original open barrel sight as obsolete. Other experts argue that it is quite effective in open combat and only requires minor improvements.
  Overall, the AK-200 series is a significant upgrade of the basic rifle, and the improvements made have not required a dramatic upgrade in production lines.
  Russia''s Interior Ministry and Federal Security Service are already buying small batches of new series firearms. Commercial production has to wait until the Defense Ministry''s tests are complete. If the AK-200 goes into production, it would mean Russia joining the international trend towards improving existing models rather than re-inventing "the firearms of tomorrow," which saw only limited progress. Basic models can be upgraded by ergonomic design and added cutting-edge equipment.
  Russia is in a better position than other countries as it escaped all those "firearms of tomorrow" projects thanks to events of the past 20 years.

  The opinions expressed in this article are the author''s and do not necessarily represent those of RIA Novosti.
  MOSCOW. (Ilya Kramnik, RIA Novosti military commentator)
  http://en.rian.ru/analysis/20100526/159171163.html
 4. gabeo2010

  gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

  Tham gia ngày:
  29/04/2009
  Bài viết:
  2.616
  Đã được thích:
  8
  AK 200 theo rian.ru sẽ nặng hơn AK74.
  Và vỏ khóa nòng sẽ theo hướng có bản lề chứ không phải cài.
  Cái chính là hệ ống ngắm sẽ gắn vào vỏ khóa nòng hay gắn vào vỏ ống dẫn khí phản hồi.
  AK thường giật do kết cấu đơn giản, không cần hệ thống ngắm phức tạp.
  Nay đã quan tâm về hệ ngắm cần có giá đỡ vững chắc.
  Về độ giật, thay vì dựa vào kỹ năng cá nhân thì sẽ có hiệu chỉnh nhưng theo ý kiến riêng không đến mức là hệ bù giật cân bằng như AK-105 do con Kalasnikov đưa ra.
  Tóm lại AK-200 nếu được đưa vào vận hành sẽ vẫn giữ kết cấu đơn giản, tin cậy, các cải tiến chỉ để đáp ứng nhu cầu gắn hệ thống ngắm, thông tin liên lạc..lên súng.
  Về cỡ đạn, các tính toán đạn đạo không đề cập đến, tức là các thông số về cỡ đạn 5,45 mm đã đạt các yêu cầu về bộ binh cảu Nga tác chiến trong điều kiện có phối thuộc chặt chẽ.
  Khẩu AK-47 sẽ vẫn tồn tại nhưng chỉ trong các đội đặc nhiệm làm việc theo kiểu lone wolf, mình anh phải thi đấu với các loại trực thăng, pháo bầy, biệt kích, càn quét...
 5. dream_kgb

  dream_kgb Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  08/09/2006
  Bài viết:
  331
  Đã được thích:
  0
  Cái ảnh cuối ở chỗ giữa hộp tiếp đạn và thân súng . Em nhìn thấy cái chữ 7,62 x 39 thì phải . Ký hiệu thế chắc dùng chung đạn với Ak-47 ?
 6. tombuys

  tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

  Tham gia ngày:
  06/08/2007
  Bài viết:
  4.078
  Đã được thích:
  3.041
  Súng AK-200 sẽ có hiệu quả tác chiến cao hơn 40-50% so với thế hệ súng trước, được dựa trên AK-74M và khác biệt về trọng lượng : 3,8kilograms so với 3,3 kilograms , và khả năng của hộp dự trữ đạn: các loại hộp 30, 50, 60 viên đạn so với 30 của AK-74M .
 7. kien0989

  kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

  Tham gia ngày:
  04/02/2006
  Bài viết:
  4.157
  Đã được thích:
  1.672
  Vấn đề ở chỗ, ảnh các mẫu và video bắn thử đều thể hiện là nó dùng đạn nặng 7,62x39.
  Điểm thứ hai rất lạ, trong video bắn, súng bị lắc theo phương trục nòng. Không rõ hệ cân bằng bù nẩy của khẩu này có gì đặc biệt.
  Hộp đạn thì không có gì lớn, vì cửa băng đạn vẫn theo truyền thống, nên gắn được cỡ hộp từ 100 viên trở xuống là dễ dàng.
  Điểm đặc biệt là cụm cò và tay cầm rất lạ, có vẻ được thiết kế modul hóa. Khóa cò cũng lạ, khóa chặn cơ khí rất chân phương và đặt ngoài.
 8. SSX999

  SSX999 Guest

  Mấy cái ảnh trên đúng là có lâu rồi, ít nhất là từ cuối năm ngoái.
  Nói chung là cứ tưởng súng thửa của một tay dân chơi nào đó.
  Cảm tưởng: dày cui, nặng chịch như cục gạch!!!
 9. kien0989

  kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

  Tham gia ngày:
  04/02/2006
  Bài viết:
  4.157
  Đã được thích:
  1.672
  Thực ra nhìn ban đầu mọi người đều nghĩ đây là súng thửa của dân chơi.
  Song em lôi lên bàn vì có video và mấy ông gấu ngố lại vừa tuyên là có quả AK-200 sắp trang bị, nên lôi về đoán mò xem sao.
  Chắc lại giống PAK-FA, nó tung hỏa mù hàng đống hình đồ họa, cuối cùng xuất hiện thì lại... chả giống cái nào
  Em cũng nghĩ gấu ngố không chuộng optic đến mức làm ray riêng làm khẩu súng nặng trịch lên. Nếu là bản mới để trang bị cho quân Nga thay cho AK-74, chắc sẽ là một dạng vừa rẻ vừa độc như AEK931 hay AK107/108.
  Bây giờ cũng khó biết súng mới của gấu ngố dùng đạn nào, vì với các hệ cân bằng hiện nay, bắn 7,62 cũng không đến nỗi giật tung nòng như đời xưa, mà đạn này lại bắn xa phá khỏe!
 10. gabeo2010

  gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

  Tham gia ngày:
  29/04/2009
  Bài viết:
  2.616
  Đã được thích:
  8

  Đây, ảnh trích từ video trong triển lãm của nhà máy, nằm cạnh AK74:
  [​IMG]
  Khẩu này đã được giới thiệu cả với anh Med và anh Pu.
  Nhưng người mua đầu tiên không phải bộ quốc phòng mà là các đơn vị của FSB và MVD.
  Như vậy súng này dễ gắn các trang bị cho đặc nhiệm như kính nhìn đêm, ống ngắm quang, đèn pin...
  Liệu nó có khả năng bắn hai loại đạn 7,62 và 5,45 mà chỉ cần thay nòng không nhỉ?
  Giống khẩu Cz 805 của Tiệp:
  [​IMG]
  Khẩu CZ có hai bolt cho hai loại đạn:
  "For each proposed caliber, there is a separate bolt with appropriate dimensions"
  world.guns.ru
  Vì súng nặng hơn AK74, mà lại có cả cảnh bắn đạn 7,62 mm.
  Mà ở ảnh đầu topic, băng đạn lại khắc rõ chữ 7,62x39, nếu chỉ bắn một loại đạn thì có cần không?
  Được gabeo2010 sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 27/05/2010

Chia sẻ trang này