1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát Nga: nhạc, lời, MIDI...(Mục lục ở trang cuối)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Trung_Son_new, 29/12/2002.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. hohakb

  hohakb Moderator

  Tham gia ngày:
  09/06/2005
  Bài viết:
  3.473
  Đã được thích:
  0
  é"éắẹ?éắé 312-ézẹẹ,ééẵẹfẹẹO
  http://download2.shmidt.net/76201c5c268771ce07e34d92e07e717b81465c3cead5cda13a/mp3/G/Gorod_312/Gorod_312_-_Ostanus.mp3
  é' ééắéẵẹ?éà ẹ,éắéẵéẵéàéằẹ ẹẹ?ééáéạ ẹééàẹ, ẹéằéàééắéạ éãééàéãéẹé"éắẹ?éắé 312 -é'éẵéà éãéắéẵẹ
  http://download2.shmidt.net/878e0ae009c17690ec12e3845c51377c70e84a80c593caffd1/mp3/G/Gorod_312/Gorod_312_-_Vne_zony_dostupa.mp3
  é'ẹẹ' éẹ?éắẹẹ,éắ ééắéằẹfẹ?ééàẹ,ẹẹ
  éoéáẹ?é éẳéẹẹ,éẵéáé ééẹ?ééàẹ,ẹẹ
  é ẹééàẹ, ééàẹ?éàééằẹZẹ?ééàẹ,ẹẹ éẵé éãéẹfé
  éé ẹ?éẹẹẹ,éắẹéẵéáéá éẹ<ẹẹ,ẹ?éàéằé
  ééẹẹẹ?éáẹ,ẹ<ééẹ,ẹO ééàẹẹéẳẹ<ẹéằéàéẵéẵéắ
  éĐẹ,éắ éáẹẹ,éáéẵé éẵéà éẹ<ẹééắéằẹOéãéẵéàẹ, éáéã ẹ?ẹfé
  é~ éẵéà ééắẹ?éẹ'ẹ,ẹẹ ééàẹééắéẵéàẹ?éẵẹ<éạ éẹ?ẹfé

  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé éẳẹ< éẵéà éắééắéãéẵééẵẹ<
  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé éẳẹ< éẹ<ẹ^éáéẳ ééắéãéẹfẹ.éắéẳ
  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé éééắéằéẵéà éắẹéắéãéẵééẵéẵéắ
  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé éẳẹ<
  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé éẳẹ<
  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé

  éĂéắéẹéàéẳ éẵéàéắéẹéãéẹ,éàéằẹOéẵéắ
  é-ééẹ,ẹO ééắéẳéắẹ?éá ẹééẹéẹ,éàéằéàéạ
  é"éé ẹ^ééé ééắ ééẹéẹ,éàéằẹOéẵéắéạ éẵéééàẹ?ẹ.
  é"ééà éảéáéãéẵéá ééắ ẹééằéáéảéàéẵéáẹ
  é~ ééắ éáéãéẵéàéẳéắéảéàéẵéáẹ
  éĂéẹ?ẹ<é éẳéàẹẹ,éắééắéằéắéảéàéẵéáéà éắẹ, éẹéàẹ.
  ééàéãẹ?éáéẳẹ<éà éãé ééắéằéắẹéắéạ ééắéẳéàẹ.

  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé éẳẹ< éẵéà éắééắéãéẵééẵẹ<
  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé éẳẹ< éẹ<ẹ^éáéẳ ééắéãéẹfẹ.éắéẳ
  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé éééắéằéẵéà éắẹéắéãéẵééẵéẵéắ
  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé éẳẹ<
  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé éẳẹ<
  é'éẵéà éãéắéẵẹ< ééắẹẹ,ẹféé
 2. hohakb

  hohakb Moderator

  Tham gia ngày:
  09/06/2005
  Bài viết:
  3.473
  Đã được thích:
  0
  Thêm một ca khúc hay nữa сủa го?од123
  10."о?од 312 - Не?азгаданная ,айна
  link : http://mp3zzz.ru/mp3down.php?id_song=19143&file=Nashestvie._Shag_15_-_19_Gorod_312_-_Nerazgadannaia_taina.mp3
  11.một ca khúc của ""fШа"-Я не болеZ ,обой
  http://mp3zzz.ru/mp3down.php?id_song=17103&file=DuShA_-_01_Ia_ne_boleiu_toboi_-_Ia_ne_boleiu_toboi.mp3
  http://mp3zzz.ru/mp3down.php?id_song=25582&file=Luchshie_pesni_RR_N11_08_Sbornik_-_AudioTrack_08.mp3
  Темпе?а,f?а нолO и не ве?и^O - не ле?и^O, видно не .о?е^O,
  sаже,ся дf?а, без ,ебя п?ос,о,
  Рано - не ?ано, лf?^е, ?ем поздно.

  Я об?<ваZ ни,о?ки п?ос,о,
  'се-,аки ?ано, лf?^е ?ем поздно.

  Я не болеZ ,обой о, "ев?аля до oоскв<,
  Я не болеZ ,обой, как сига?е,ами д<м.
  Я п?ос,о ве,е? опя,O,
  'се п?ос,о см<ло водой,
  Я зак?<ваZ ,ебя, я не болеZ ,обой.

  'и,<е с,екла не пе?еклеZ,
  Тобой болO^е я не болеZ,
  Yе?еболела, пе?еписала,
  без ,ебя много, с ,обоZ мало.

  Я об?<ваZ ни,о?ки п?ос,о,
  'се-,аки ?ано, лf?^е ?ем поздно.

  Я не болеZ ,обой о, "ев?аля до oоскв<,
  Я не болеZ ,обой, как сига?е,ами д<м.
  Я п?ос,о ве,е? опя,O,
  'се п?ос,о см<ло водой,
  Я зак?<ваZ ,ебя, я не болеZ ,обой.
  12.Một ca khúc của Николай Носков -на менO^ее я не согласен
  http://mp3zzz.ru/mp3down.php?id_song=25582&file=Luchshie_pesni_RR_N11_08_Sbornik_-_AudioTrack_08.mp3
  Я однажд< п?оснfсO, а вок?fг ми? д?fгой
  Све,ел, ?ис,, бесконе?но п?ек?асен
  А на ,?оне в<соком - ?а?и?а лZбовO
  А на менO^ее я не согласен

  Yод .?fс,алOн<м мос,ом ?еки ?ис,ой вод<
  ~ ник,о над ?ве,ами не влас,ен
  ~ не де?ево с?ас,Oя, а с?ас,Oя сад<
  А на менO^ее я не согласен
  Не согласен

  С,ане, д?fгом болO^им для зве?ей и для п,и?
  Человек болO^е им не опасен
  ~ не бfде, в помине озлобленн<. ли?
  А на менO^ее я не согласен

  'е?и, в глfп<е сн< до си. по? де,во?а
  -алO, ?,о я к э,им снам не п?и?ас,ен
  ~ нас,ане, и нам ?асс,ова,Oся по?а
  А на менO^ее я не согласен
  Не согласен

  Я однажд< п?оснfсO, а вок?fг ми? д?fгой
  Све,ел, ?ис,, бесконе?но п?ек?асен
  А на ,?оне в<соком - ?а?и?а лZбовO
  А на менO^ее я не согласен

  А на менO^ее я не согласен
  Не согласен
  Не согласен
 3. hohakb

  hohakb Moderator

  Tham gia ngày:
  09/06/2005
  Bài viết:
  3.473
  Đã được thích:
  0
  13. ééáééắéằééạ ééắẹééắé - éưẹ,éắ éãééắẹ?éắééắ
  http://mp3zzz.ru/mp3down.php?id_song=6255&file=(Noskov)_ez.mp3
  é' ẹẹ,éắéẳ éẳéáẹ?éà ẹ ééắẹẹ,ẹO éẵéàéẹ?éắẹ^éàéẵẹéàééàéẹO ééàéằéẹ
  link : http://mp3zzz.ru/mp3down.php?id_song=51777&file=Muzikalnii_novosti_17_06_Mihalchik_Iuliia_-_Lebed_belaia.mp3
  éoéáéẵẹféằéá-ẹééáéẵẹféằéá ẹéằéắéé éẵééáééẵẹ<éà éá ẹféẵéàẹéằéáẹẹO é éẵéàééàẹé.
  éYẹ?éắẹẹ,éắ éằéá, ẹéằéắéảéẵéắ éằéá, ẹéáẹ,ẹ?éàéẳ ééàẹ?ẹ'éãéắéẹ<éẳ ééàẹ,éàẹ? éáéẹ?ééàẹ, é éằéàẹéẹ.?
  é'ẹ<éằéắ éằéá éẵéà éẹ<éằéắ - éẵéáẹ,éééẳéá ééàéằẹ<éẳéá ẹẹ^éáẹ,ẹ< ẹéắéẳéẵéàéẵẹOẹ ẹ,ééắéá,
  éĂéẵééẳéá-éẵéééàéảéééẳéá éẵéà éẹféẹf éẹ?éàéảéẵéàéạ ẹ, éẹ?éắẹẹ,éắ éẳéàéẵẹ éắẹ,éẹfẹẹ,éá.

  éĂéáéằẹOéẵéẹ, ẹéẳéàéằéẹ, ééé éằéàééàéẹO ééàéằéẹ
  é ẹẹ,ééẵéắééằẹZẹẹO éẵé éẹ?ẹ<éằéắ
  éĂéằéắéảéẵéắ éằéá, éẹ?éắẹẹ,éắ éằéá, éãéáéẳééẳéá-éẹ'ẹéẵééẳéá
  é'ẹẹ', ẹ?ẹ,éắ ééắéằéàéằéắ - éẹ?éắẹ^éằéắ

  é"ẹ?ẹfẹẹ,éẵéắ éằéá ééàẹéàéằéắ - éẵéà éẹfééàéẳ ééẳéàẹẹ,éà éẳẹ<, ééàéằẹ<éẳ ééẹ?éẵẹf ẹ éẹ?ẹ<éằéắéẳ.
  éoéẵéắééắ éằéá, éẳééằéắ éằéá - éắ ẹ?ẹ'éẳ éẳéàẹ?ẹ,ééằéá éẳẹ<, ẹéẳéắéàẹ, éắẹéàéẵéẵéáéẳ ééắéảéẹ'éẳ
  éoééằéắ éằéá, éẳéẵéắééắ éằéá - ééẵẹéẳéá, ẹ,ẹ?éàééắéééẳéá ẹ éẵéẹẹ,éắẹZ éẵé ẹééắẹ'éẳ,
  é'ẹ<éẵéàẹẹf, éẹ<ẹẹ,éắẹZ, ééàẹéẵẹZ ẹééắẹZ ẹééắẹZ, éẵéắ éẵéà ẹ ẹ,éắééắẹZ ééééắẹ'éẳ

  éĂéáéằẹOéẵéẹ, ẹéẳéàéằéẹ, ééé éằéàééàéẹO ééàéằéẹ
  é ẹẹ,ééẵéắééằẹZẹẹO éẵé éẹ?ẹ<éằéắ
  éĂéằéắéảéẵéắ éằéá, éẹ?éắẹẹ,éắ éằéá, éãéáéẳééẳéá-éẹ'ẹéẵééẳéá
  é'ẹẹ', ẹ?ẹ,éắ ééắéằéàéằéắ - éẹ?éắẹ^éằéắ

  ézéạ, éẵéà éảéáẹ,ẹO éẳéẵéà éẵéà éằẹZéẹ,
  ééá éãé ẹ?ẹ,éắ éẳéẵéà éẵéà éẹ?éắẹẹ,éáẹ,ẹO,
  é~ éẹ?éáẹ?éẹ,ẹO ẹ éẹféẹf éẹéằéàé:
  "éoéàéẵẹ éẹfẹẹ,éá!"

  éĂéáéằẹOéẵéẹ, ẹéẳéàéằéẹ, ééé éằéàééàéẹO ééàéằéẹ
  é ẹẹ,ééẵéắééằẹZẹẹO éẵé éẹ?ẹ<éằéắ
  éĂéằéắéảéẵéắ éằéá, éẹ?éắẹẹ,éắ éằéá, éãéáéẳééẳéá-éẹ'ẹéẵééẳéá
  é'ẹẹ', ẹ?ẹ,éắ ééắéằéàéằéắ - éẹ?éắẹ^éằéắ

  éĂéáéằẹOéẵéẹ, ẹéẳéàéằéẹ, ééé éằéàééàéẹO ééàéằéẹ
  é ẹẹ,ééẵéắééằẹZẹẹO éẵé éẹ?ẹ<éằéắ
  éĂéằéắéảéẵéắ éằéá, éẹ?éắẹẹ,éắ éằéá, éãéáéẳééẳéá-éẹ'ẹéẵééẳéá
  é'ẹẹ', ẹ?ẹ,éắ ééắéằéàéằéắ - éẹ?éắẹ^éằéắ
  trên trang web www.mihalchik.ru mỏằi ngặỏằi câng có thỏằf tơm thỏƠy rỏƠt nhiỏằu cĂc ca khúc hay cỏằĐa cô gĂi 'Ăng yêu này : éẹ,éáẹ?é , ééáẹ,éàẹ?,lamié .....
 4. hohakb

  hohakb Moderator

  Tham gia ngày:
  09/06/2005
  Bài viết:
  3.473
  Đã được thích:
  0
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO, ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ - KORNI
  http://www.mp3.shmidt.net/song/806/ korni_i_mila_kulikova_-_khochesh___ja_tebe_spoju.html

  é ééắééẹ?ẹZ ẹ,éàééà ẹẹ,éáẹ.éá
  éĐẹ,éắ ẹ,éé ééắéãéẹfẹ^éẵẹ<, ẹ,éé éằéàéééá
  é' éẵéáẹ. éắ éằẹZéééá éá éắ ééàẹéẵéà
  é' éẵéáẹ. éắ ẹ,éàééà éá éắééắ éẳéẵéà
  é ééắééẹ?ẹZ ẹ,éàééà éẳéắẹ,éáé
  éĐẹ,éắ ẹ,éé éẵééáééàéẵ, ẹ,éé éáéẹ?éáé
  éoéắẹ,éáé éáéã ẹéắéằéẵẹ?é, éáéã éắééẵéàéạ
  éoéắẹ,éáé éẹ?éắéãẹ?éẹ?éẵẹ<éạ, ééé ẹ?ẹfẹ?éàéạ
  éoéắẹ,éáé éẹ?éàéẹ?éẹéẵẹ<éạ ééé éá ẹ,ẹ<

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ
  é~éãéằéàẹ?ẹf ẹ,éàéẹ
  é~éãéằéàẹ?ẹf ẹ,éàéẹ éắẹ, ẹéẹfééá
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ééàẹéẵẹZ
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ééàẹéẵẹZ ééắééẹ?ẹZ
  éz éằẹZéééá
  éz éằẹZéééá éá éắ ẹ?ééãéằẹfééà
  éÂéé éẹ?ẹféảéáẹ,ẹẹ
  éÂéé éẹ?ẹféảéáẹ,ẹẹ ééắéằéắéé
  éYéắ ééàẹéẵéà
  éYéắ ééàẹéẵéà ẹf éẳééằéắéằéàẹ,ééá
  é éẹ?éáéẹféẳéẹZ
  éYẹ?éáéẹféẳéẹZ ẹéằéắéé
  é-éééáẹ^ẹf éáẹ.
  é-éééáẹ^ẹf éáẹ. éẵé ẹééằẹ"éàẹ,ééà

  éÊẹfẹf éÊẹfẹf
  éÊẹfẹf-ẹféẵééẵé

  éÊẹfẹf éÊẹfẹf
  éÊẹfẹf-ẹféẵééẵé


  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹfẹf

  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹfẹf

  é ééắééẹ?ẹZ ẹ,éàééà ẹéàéẳẹO éẵéắẹ,
  é~ ééàéẵẹO éá éẵéắẹ?ẹO, éắééắéẵẹO éá éằéàé
  éĂéàéẳẹO éẹ?éẹéắé éằéẹééắééắéạ ééàẹéẵẹ<
  éĂéàéẳẹO éẵéắẹ, ééắéằẹ^éàééẵéắéạ ẹ,éáẹ^éáéẵẹ<
  é ééắééẹ?ẹZ ẹ,éàééà ẹẹ,éáẹ.éá
  éĐẹ,éắ ẹ,éé ééắéãéẹfẹ^éẵẹ<, ẹ,éé éằéàéééá
  é ééắééẹ?ẹZ ẹ,éàééà éằẹZééắéẹO
  éĂééắẹZ éằẹZééắéẹO, ẹ?ẹ,éắ éẹ<ẹ^éà ẹéằéắé
  é ééắééẹ?ẹZ ẹ,éàééà éằẹZééắéẹO

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ
  é~éãéằéàẹ?ẹf ẹ,éàéẹ
  é~éãéằéàẹ?ẹf ẹ,éàéẹ éắẹ, ẹéẹfééá
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ééàẹéẵẹZ
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ééàẹéẵẹZ ééắééẹ?ẹZ
  éz éằẹZéééá
  éz éằẹZéééá éá éắ ẹ?ééãéằẹfééà
  éÂéé éẹ?ẹféảéáẹ,ẹẹ
  éÂéé éẹ?ẹféảéáẹ,ẹẹ ééắéằéắéé
  éYéắ ééàẹéẵéà
  éYéắ ééàẹéẵéà ẹf éẳééằéắéằéàẹ,ééá
  é éẹ?éáéẹféẳéẹZ
  éYẹ?éáéẹféẳéẹZ ẹéằéắéé
  é-éééáẹ^ẹf éáẹ.
  é-éééáẹ^ẹf éáẹ. éẵé ẹééằẹ"éàẹ,ééà

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ
  é~éãéằéàẹ?ẹf ẹ,éàéẹ
  é~éãéằéàẹ?ẹf ẹ,éàéẹ éắẹ, ẹéẹfééá
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ééàẹéẵẹZ
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ééàẹéẵẹZ ééắééẹ?ẹZ
  éz éằẹZéééá
  éz éằẹZéééá éá éắ ẹ?ééãéằẹfééà
  éÂéé éẹ?ẹféảéáẹ,ẹẹ
  éÂéé éẹ?ẹféảéáẹ,ẹẹ ééắéằéắéé
  éYéắ ééàẹéẵéà
  éYéắ ééàẹéẵéà ẹf éẳééằéắéằéàẹ,ééá
  é éẹ?éáéẹféẳéẹZ
  é éẹ?éáéẹféẳéẹZ ẹéằéắéé
  é-éééáẹ^ẹf éáẹ.
  é-éééáẹ^ẹf éáẹ. éẵé ẹééằẹ"éàẹ,ééà

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ
  é~éãéằéàẹ?ẹf ẹ,éàéẹ
  é~éãéằéàẹ?ẹf ẹ,éàéẹ éắẹ, ẹéẹfééá
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ééàẹéẵẹZ
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ééàẹéẵẹZ éẹ?éắééắẹZ
  éz éằẹZéééá
  éz éằẹZéééá éá éắ ẹ?ééãéằẹfééà
  éÂéé éẹ?ẹféảéáẹ,ẹẹ
  éÂéé éẹ?ẹféảéáẹ,ẹẹ ééắéằéắéé
  éYéắ ééàẹéẵéà
  éYéắ ééàẹéẵéà ẹf éẳééằéắéằéàẹ,ééá
  é éẹ?éáéẹféẳéẹZ
  é éẹ?éáéẹféẳéẹZ ẹéằéắéé
  é-éééáẹ^ẹf éáẹ.
  é-éééáẹ^ẹf éáẹ. éẵé ẹééằẹ"éàẹ,ééà

  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹfẹf

  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹfẹf

  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹfẹf

  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹf
  éÊẹfẹfẹf

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ

  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà
  éƠéắẹ?éàẹ^ẹO ẹ ẹ,éàééà ẹééắẹZ
  Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 24/09/2006
 5. aliaha

  aliaha Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  04/12/2003
  Bài viết:
  2.130
  Đã được thích:
  0
  ééàéãẹféẳéẵéắ éẵẹ?éééáẹ,ẹẹ ( 'ỏằ?nh cỏằĐa 'ỏằ?nh ) é é ẹẹ,éắéạ ééắéééắẹ?éắẹ?ééà ééắ ẹ?éééáéắ ééé ẹ?ééã éẵéắééẹ ééàẹéàéẵéé éẹ?ẹfẹ,éáẹ,ẹẹ ééàẹẹO ééàéẵẹO...
  "éoéáéằéằéáéắéẵ, éẳéáéằéằéáéắéẵ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé...éảéáéãéẵẹO éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é...éảéáéãéẵẹO éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é..."
  ésẹ,éắ éẵéà ẹéằẹ<ẹ^ééằ ẹéằéắéé ----&gt; ééắẹ, ẹ,éàéẹẹ,
  [​IMG]
  éoéáéằéằéáéắéẵ, éẳéáéằéằéáéắéẵ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  é-éáéãéẵẹO éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é, éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é
  éé éãéàéẳéằéà ééàẹéàéằéàéạ éá ééắéẹ?éàéạ éảéáẹ,ẹO ẹ^ẹfẹ?ẹ^é
  éoéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé, éẳéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  éséé ẹ?éẹẹ,éắ ẹ,éắẹ,, ééắéẳẹf éẹ?éáẹ?ééằéá é ẹééáéẵẹf "ééàẹfééẹ?éẵéáé!"
  é' ééắéẵẹ?éà éẹfẹ,éá éẹ<éééàẹ, ééàẹ?éẹ<éẳ, éẹ,éắ ẹ?éàẹ^éáẹ, éãéééẹ?ẹf
  é'ẹ<éééàẹ, ẹ,éé, ẹ?ẹ,éắ ẹ,éắẹ,, ééắééắ ẹéắ ẹẹ?éàẹ,éắé ééééẵéắ ẹééáẹééằéá
  é'éẹ?ẹfé éáéẹ'ẹ, éé-éééẵé éá ẹ?éééẵẹéàẹ, ẹẹ?ẹ'ẹ,
  éséé ẹ?éẹẹ,éắ ẹ,éắẹ,, ééắééắ éẵéà ẹ?éàéẵẹẹ, éẵéá éẵé éẹ?éắẹ^
  é"éắẹ,éắé ẹ?ééãééẹ,ẹO éẹéàéẳ ẹééẹ?éá ẹ,éé, ẹ?ẹ,éắ ẹ.ééẹ,ééàẹ, éẹ?éắéảẹO
  é'ẹ<éééàẹ, ẹ,éé, ẹ?ẹ,éắ ẹ,éắẹ,, ẹ?éàéạ ééẹ?éẳééẵ éẹ<éằ ẹ ééàẹ,ẹẹ,éé éẹfẹẹ,
  éYẹ?éắẹẹ,éắéà éáéẳẹ ẹéằéééáẹ, ẹ,éé, ẹ?ẹ,éắ éắéẵéắ éẵéà ẹẹ.éắééáẹ, ẹ ẹfẹẹ,
  é~ éàẹéằéá éẵéà ẹéằéắéẳéằẹ'éẵ - éãéẵéẹ?éáẹ, ẹ,ẹ< ẹéáéằẹ'éẵ
  é"éắéẹféẹO ẹééắéạ ééàẹ?éẹ<éạ éẳéáéằéằéáéắéẵ
  éoéáéằéằéáéắéẵ, éẳéáéằéằéáéắéẵ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  é-éáéãéẵẹO éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é, éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é
  éé éãéàéẳéằéà ééàẹéàéằéàéạ éá ééắéẹ?éàéạ éảéáẹ,ẹO ẹ^ẹfẹ?ẹ^é
  éoéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé, éẳéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  éYéàẹ?éẹ<éạ éẳéáéằéằéáéắéẵ, éãééắéẵ ééắééáéằééá-éắ...
  éẹ.ẹ,ẹ<, ééáéằéằẹ<-éắ... é"éằéáéẵéẵẹ<éà éằéáéẳéắ...
  ééà éảéáéãéẵẹO, é ééẹ?ẹfẹéàéằẹO, éẵéà éãééẹ<éééạ éẹ?ẹféãéàéạ
  é~ ééắéẳéẵéá, ẹ?ẹ,éắ éãé éàééáéẵéáẹ?éàéạ ẹ^éàẹẹ,ẹO éẵẹféằéàéạ
  éĂéàéạẹ?éẹ ẹ,ẹ< ééắéằéẵẹ<éạ éẵéắéằẹO, ẹéàéạẹ?éẹ ẹ,ẹ< éẵé éẵẹféằéà
  ééắ éãéẵééạ, ẹ,ẹféãéắéẳ ééắéãẹ<ẹ?éẵẹ<éẳ éẳéắéảéàẹ, ẹẹ,éẹ,ẹO éá ẹ,ééắéạ éééằéàẹ,
  é ééắẹéẹẹ?éẹZ ẹ,éàééà ẹééắéạ éẹfééằéàẹ,
  é'ẹẹ,ééẵẹO ẹ ééắéằéàéẵ, éảéáééá ééàẹéàéằéàéạ éá ẹéẳéàéằéàéạ
  é-ééẹ?éắéạ ééằééãé éá ẹéééảéá ẹéàééà: "é'ẹẹ' éắé!"
  é~ é ẹééắéàéẳẹf éẵẹféằẹZ éẹ?éáéééẹO éàẹ?ẹ' éẹẹ,ẹO éẵẹféằéàéạ
  éoéáéằéằéáéắéẵ, éẳéáéằéằéáéắéẵ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  é-éáéãéẵẹO éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é, éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é
  éé éãéàéẳéằéà ééàẹéàéằéàéạ éá ééắéẹ?éàéạ éảéáẹ,ẹO ẹ^ẹfẹ?ẹ^é
  éoéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé, éẳéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  ééà éắéẹfẹééẹ ẹ?ẹfé, ééắééàẹ?ẹO é ẹéàéẹ, éẹ?ẹfé
  éYéắééàẹ?ẹO, éẹẹ' éẹfééàẹ, éẹ?ẹfẹ,éắ, ééắééàẹ?ẹO é ẹééắẹZ éẳéàẹ?ẹ,ẹf
  é'ẹẹ' éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^éắ, ẹ ẹééẳ ẹẹ,éắ éẹ?éắẹ^ẹ'éằ
  é~ ẹ,ẹ< é ééắéẵẹ?éà éẹfẹ,éá ééắéằẹfẹ?éáẹ^ẹO ẹ,éắ, ẹ?éàééắ éằéáẹ^ẹ'éẵ
  é éẳéẵéắééắ ẹ?ééã ééãéằéàẹ,ééằ, ẹ ẹ?éẹẹ,éắ éééééằ ééẵéáéã
  é éãéẵéẹZ - éảéáéãéẵẹO éẵéà ééắéẹ,éắẹ?éáẹ,ẹO éá ẹéẵéắéé éáéẹf éẵé ẹ?éáẹé
  é~ ééắẹ,éắéẳẹf ẹ ééắééắẹ?ẹZ ẹ,éàééà - ééàẹ?éảéáẹẹO
  éĂẹ,ẹ?éàéẳéáẹẹO, ééắẹ?éáẹẹO
  é'ẹẹ,ééẵẹO é ééắéằéẵẹ<éạ ẹ?éắẹẹ, éá ẹéééảéá ẹéàééà "é - ẹ?éàéẳééáéắéẵ!"
  é~ éẹfẹẹ,ẹO ẹ,éàééà ẹféằẹ<ééẵẹ'ẹ,ẹẹ ẹ,ééắéạ éẳéáéằéằéáéắéẵ
  éoéáéằéằéáéắéẵ, éẳéáéằéằéáéắéẵ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  é-éáéãéẵẹO éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é, éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é
  éé éãéàéẳéằéà ééàẹéàéằéàéạ éá ééắéẹ?éàéạ éảéáẹ,ẹO ẹ^ẹfẹ?ẹ^é
  éoéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé, éẳéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  éoéáéằéằéáéắéẵ, éẳéáéằéằéáéắéẵ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  é-éáéãéẵẹO éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é, éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é
  éé éãéàéẳéằéà ééàẹéàéằéàéạ éá ééắéẹ?éàéạ éảéáẹ,ẹO ẹ^ẹfẹ?ẹ^é
  éoéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé, éẳéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  éoéáéằéằéáéắéẵ, éẳéáéằéằéáéắéẵ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  é-éáéãéẵẹO éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é, éẹfééàẹ, ẹ.éắẹ?éắẹ^é
  éé éãéàéẳéằéà ééàẹéàéằéàéạ éá ééắéẹ?éàéạ éảéáẹ,ẹO ẹ^ẹfẹ?ẹ^é
  éoéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé, éẳéáéằéằéáéắéẵéắéẳ ééắéằéằéẹ?éắé éĂéăé
  http://m1-1.base.zaycev.net/c90f93f96b529db1f8c509984feb1f05/390/39040/serega_-_million_dollarov_ssha_(kachestvo).mp3
  [nick]
  ĐặỏằÊc aliaha sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 21:38 ngày 24/01/2007
  Được aliaha sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 24/01/2007
 6. raiva

  raiva Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  13/03/2004
  Bài viết:
  561
  Đã được thích:
  0
  CĂi bài này mỏằTt ngày không hiỏằfu tua mỏƠy chỏằƠc lỏĐn trên MTV, MuzTV mà tỏằ> không 'ỏằf tÂm... tỏằ dặng có hôm lỏng tai nghe .... haha, cĂi 'oỏĂn trên kia làm... tỏằ> suẵt lfn ra ... thỏưt 'ỏn hặĂn cỏÊ thỏưt ... Nhặng mà không hiỏằfu bĂc bỏÊo bài này "'ỏằ?nh cỏằĐa 'ỏằ?nh" là 'ỏằ?nh cĂi gơ thỏ ỏĂ?
 7. summer_ice_cream

  summer_ice_cream Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  13/07/2003
  Bài viết:
  28
  Đã được thích:
  0
  Để download nhạc Nga và các nước miễn phí kô giới hạn , mình chỉ cho các bạn 1 trang web chất lượng rất tốt ( tuy là có hơi nhièu quảng cáo ) : www.zaycev.net . Nhạc ở đấy được cập nhật thường xuyên, có cả bảng xếp hạng những bài hát ăn khách nhất , đc nhiều người download nhất hiện nay.
 8. hastalavista

  hastalavista Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  03/05/2001
  Bài viết:
  4.785
  Đã được thích:
  1
  éYẹ?éắẹ?ééẵéáéà éĂéằééẹéẵééá
  éoẹféãẹéàẹ,ẹẹ,, éằéàẹ,ẹẹ, ééắéé,
  éÊẹ.éắéẹẹ, ééắ éẳééằẹf ééắéàéãéé,
  é é éẵéáẹ. ? ẹéắéằééẹ,ẹéàẹ éé ẹẹ,éàéẹO, éé é ẹẹ,éàééá ééắéằẹfẹẹ,ééẵééá.
  éĂééàẹ, ééàẹ?éàẹ?éẵéàéạ éá éẵéắééắéạ éãéẹ?éá ?
  ééà éãééẹféẹO éảéà éẹ?éắẹ?ééẵẹOéà éĂéằééẹéẵééá,
  éĂéắéẹ?éắééàéẵéẵéắ é éẹfẹ^éà ééắéẹ,éắẹ?éá!
  ééàẹ,, éẵéà éẹfééàẹ, éẹfẹ^é ééàéãẹfẹ?éẹẹ,éẵé ?
  éĂéẹ?éééàééằéáééắẹẹ,éá ẹééàẹ,ẹẹ, éắééẵéá...
  é-é éằẹZééắéẹO, éãé ééàéằéáééắéà éẹ?éẹ,ẹẹ,ééắ
  ézẹ,éééééằéá éẳẹéàẹ,ẹẹ,, éằéàẹ,ẹẹ, ééắéé,
  é ééàẹéẵẹ ? ẹ,ẹ< ẹ éẵééẳéá éẹéàééé:
  éÂéàéẹ éẳẹ< ééắéẳéẵéáéẳ,
  é~ é éẵéàééà ẹ,éàéẳéẵéắéẳ
  é"éắẹ?éáẹ, ẹéắéằééẹ,ẹééẹ éãééàéãéé.
  éYẹ?éắẹ?ééạ, éắẹ,ẹ?éáéạ éẹ?ééạ,
  éÂẹ< éẵéẹ éẹééắéẳéáéẵééạ,
  éYẹ?éắẹ?ééạ, éẳéáéằẹ<éạ ééãééằẹé,
  éYẹ?éắẹẹ,éá-éẹ?éắẹ?ééạ, éẹ?éắẹẹ,éá-éẹ?éắẹ?ééạ...
  é'éẹ?éáééẵẹ, ééằéàéẹééẵéẹ?é é"ééằéáẹ?é
  éĂéẵéắéé éééằẹO éẹ?éàééắ éẳéẵéắéạ éẵéàéắééằẹééẵéẹ,
  éăéáẹ?ẹO ẹẹ,éàééẵéẹ éá éẵéàéé éằééãẹfẹ?ẹO.
  ééà éẹ?ẹfẹẹ,éá éả ẹ,ẹ< éẳéắẹ éẵéàéẵéééằẹééẵéẹ
  é~ éẹ?éắééàéạ ẹééắéáẹ. ẹ?éàẹ?éẵẹ<ẹ. éẵéà ẹ.éẳẹfẹ?ẹO.
  éYẹ?éáééàé:
  é'ééàẹ?éàé éãé ééãééắééắéẳ ééãééắé.
  éÂẹ?ẹféé ééắéàééẹ éãéắééàẹ,.
  éYẹ?éáẹ^éàéằ éáéã ẹẹ,ééééá éẹ?éáéééã é éắẹ,éẹ?ééééà
  é~ éãéẵéẹ?éáẹ, éẵééẳ ééắẹ?é é ééắẹ.éắé.
  ééà éẹ?ẹfẹẹ,éáẹ,éà éắ éẵéẹ éẵéẹ^éá éẳéáéằẹ<éà
  é' ẹ,éắéẳ éééằéàééắéẳ ẹ?éắééáéẳéắéẳ éẹ?éẹZ.
  éoẹ< éẹéà ẹ,éàéảéà ééắéẳéẹ^éẵéáéà, éẳéáẹ?éẵẹ<éà,
  éƠéắẹ,ẹO ẹ^ééééàéẳ é ẹéắéằééẹ,ẹééắéẳ ẹẹ,ẹ?éắẹZ.
  éYẹ?éáééàé.
  é'ẹféẹfẹ, éãéắẹ?éá ẹéẳéàéẵẹẹ,ẹOẹẹ éãéééẹ,ééẳéá.
  é'ẹfééàẹ, ẹéắéằéẵẹ?éà ẹẹ,ẹ?éàéẳéáẹ,ẹOẹẹ é éãéàéẵéáẹ,.
  éÊéẳéáẹ?éẹ,ẹO éẵééẳ ẹéắéằééẹ, éãé ẹéắéằééẹ,ééẳéá.
  é'éắẹéẹ?éàẹéẹ,ẹO éẵééẳ éắééàẹ,ẹ< é éẹ?ééẵéáẹ,.
  éYẹ?éáééàé.
  1912
 9. AloEmDay

  AloEmDay Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  19/12/2007
  Bài viết:
  561
  Đã được thích:
  0
  hì , giờ mới bít có câu lạc bộ này , các bạn thử nghe bài này coi , khá hay đó , đã một thời làm giới trẻ ở NGA điên đảo ...
  Tên bài là : -нае^O ли ,< _ Maksim
  Я ,ак п?ив<кла жи,O одним ,обой, одним ,обой...
  'с,?е?а,O ?ассве, и сл<^а,O как п?осне^Oся не со мной...
  oне с,ало ,ак легко д<^а,O в о,к?<,ое окно...
  ~ пов,о?я,O ей ли^O одно:
  -нае^O ли ,<? 'долO но?н<. до?ог
  ^ла босиком не жалея ног
  Се?д?е его ,епе?O в ,вои. ?fка..
  Не по,е?яй его и не сломай
  Ч,об не нес,и вдолO но?н<. до?ог
  пепел лZбви в ?fка., cбив ноги в к?овO
  YfлOс его ,епе?O в ,вои. глаза.
  не по,е?яй его и не сломай.
  ~ в янва?е пfc,O бOе,ся се?<й дождO к немf в окно.
  Yfс,O обнимае, не меня, но помни, все ?авно.
  ~ пfс,O слf?айно мое имя вслf. п?оизнесе,.
  певи?а максим знае^O ли ,< ,екс, песни ~ пfс,O мол?и, ?,о все же помни,.
  А за окном сжигае, "она?и п?окля,<й дождO.
  oой нежн<й малO?ик ,< п?ос,и меня за э,f д?ожO.
  ~ пfс,O сквозO слез< п?о^еп,ала ,и.ое п?о?ай.
  Не заб<вай
  Не заб<вай
  -нае^O ли ,<? 'долO но?н<. до?ог
  ^ла босиком не жалея ног
  Се?д?е его ,епе?O в ,вои. ?fка..
  Не по,е?яй его и не сломай
  Ч,об не нес,и вдолO но?н<. до?ог
  пепел лZбви в ?fка., cбив ноги в к?овO
  YfлOс его ,епе?O в ,вои. глаза..
  не по,е?яй его и не сломай.
  -нае^O ли ,<? 'долO но?н<. до?ог
  ^ла босиком не жалея ног
  Се?д?е его ,епе?O в ,вои. ?fка..
  Не по,е?яй его и не сломай
  Ч,об не нес,и вдолO но?н<. до?ог
  пепел лZбви в ?fка., cбив ноги в к?овO
  YfлOс его ,епе?O в ,вои. глаза.
  не по,е?яй его...
  Vì thời gian hạn hẹp nên mình tạm dịch để các bạn hiẻu thêm về bài này :
  Tên bài : " Anh có biết không ? "
  Em đã quen sống vì anh , quen có anh ở bên
  Nhưng hôm nay khi tỉnh giấc em đã không được nghe giọng nói của anh nữa
  Khi em đi dạo chân không dưới trời đêm lạnh buốt
  Em đã chẳng thể cảm thấy lạnh hơn được nữa ...
  ...Vì trái tim anh đã thuộc về bạn em !
  " Đừng để mất anh ấy ...
  ... Mình đang phai sống với nững dư âm của cuộc tình đã qua !
  Đừng để mất anh ấy ... !"
  Vào tháng 1 mưa vẫn rơi ...
  ...Cứ để mưa rơi vào cửa sổ của anh !
  Để khi anh ôm người khác nhưng vẫn nhớ tới em
  Và để anh vô tình nhắc tên em
  Trong sự im lặng đó , anh vẫn đang nhớ về em
  Ngoài trời mưa vẫn đang rơi ...!
  Chàng trai dịu dàng của em , xin lỗi em đang run lên vì lạnh !
  Nước mắt thầm lặng của em thay lời : " Tạm biệt "
  Xin đừng quên em nhé !
  Xin đừng quên em nhé !
  Và bạn có thể nghe thử ở đây :
  http://youtube.com/watch?v=w84tJsoxq2E&mode=related&search=
 10. Thichrulet

  Thichrulet Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  02/11/2007
  Bài viết:
  30
  Đã được thích:
  0

Chia sẻ trang này