1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

Các chữ Kanji cơ bản trong tiếng Nhật (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Visser_Three_new, 16/02/2002.

 1. Visser_Three_new

  Visser_Three_new Thành viên mới

  Các chữ Kanji cơ bản trong tiếng Nhật (tiếp theo)

  <font size=4>
  ồạ : niên | nfm | ófóf | óăó-
  ổ-Ơ : nhỏưt | ngày/mỏãt trỏằi | óf<óf | ó ó??ó ó??ó<
  ổo^ : nguyỏằ?t | thĂng/mỏãt trfng | ó,óf"ó??ó,ơóf" | óÔó
  ỗô : hỏằa | lỏằưa | ó,ô | ó ó??ó
  ổ : thỏằĐy | nặỏằ>c | ó,ạó,Ô | óós
  ổoă : mỏằTc | gỏằ- | ófÂó, | ó
  ộ?' : kim | vàng | ó,ưóf | ó<óư
  ồoY : thỏằ. | 'ỏƠt | óf? ó??óf^ | óÔóĂ

  ồ?? : viên | 'ặĂn vỏằ< | ó,ăóf | óắó,<ófằó"
  ổ-â : tỏÊo | sỏằ>m | ó,ẵó,Ư | óó,"ófằó"
  ồÔ : cỏằ. | câ | ó, | óàó,<ófằó"
  ồÔ. : tỏằ<ch | chiỏằu | ó,ằó,ư | ó,?ó?
  ổ-ạ : phặặĂng | hặỏằ>ng/ngặỏằi | óf>ó,Ư | ó<óY
  ọáS : thặỏằÊng | trên | ó,áófĐó,Ư | ó?ó^ ó,ófằó'ó,<
  ọá< : hỏĂ | dặỏằ>i | ó,ôó?? ó, | ó-óY ó.ófằó'ó,<
  ọáư : trung | trong | ófófƠó,Ư | óêó<
  ồÔ- : ngoỏĂi | ngoài | ó,ơó,Ô | óóă

  ộ-? : môn | cỏằ.ng | ófÂóf | ó<óâ ó??óă
  ồ. : vỏƠn | hỏằi | ófÂóf | óăófằó?
  ốz : vfn | nghe | ófÂóf óf-óf | óófằó"ó^ó,<ó??
  ộ-< : khai | mỏằY | ó,ôó,Ô | ó,ófằó'ó,<
  ộ-? : bỏ | 'óng | óf~ó,Ô | óăófằó~ó,<

  ỗ>đ : mỏằƠc | mỏt | ófÂó, | ó,
  ốƯ< : kiỏn | nhơn | ó,óf | óófằó,<
  ỗ?â : vỏưt | vỏưt | óf-óf" | ó,,óđ
  ố?. : giỏÊ | ngặỏằi | ó,ãófÊ | ó,,óđ


  ổ- : khư | tinh thỏĐn | ó,ưó??ó,
  ổẵ : khư | hặĂi nặỏằ>c | ó,ư

  ổ~Ơ : xuÂn | ó,ãófƠóf | óó,<
  ồÔ : hỏĂ | ó,ô | óêóÔ
  ỗĐ< : thu | ó,ãófƠó,Ư | ó,ó
  ồ?ơ : 'ông | óf^ó,Ư | óàó,?

  ộ>ă : vâ | mặa | ó,Ư | ó,ó,
  ộ>ê : tuyỏt | tuyỏt | ó,ằóf" | ó,?ó
  ộ> : vÂn | mÂy | ó,Ưóf | óó,,
  ộ>ằ : 'iỏằ?n | 'iỏằ?n | óf?óf
  ộ>ã : lôi | sỏƠm sât | ófâó,Ô | ó<óóêó,S

  ổ : 'ông | óf^ó,Ư | óóOó-
  ốƠ : tÂy | ó,ằó,Ô | óôó-
  ồ- : nam | ófSóf | óóêó
  ồO- : bỏc | ófoó,ó??óf>ó, | óóY

  ộƯơ : mÊ | ngỏằa | ófz | ó?óắ
  ỗ?> : ngặu | bò | ó,đófƠó,Ư | ó?ó-
  ộƠ : 'iỏằfu | chim | ófófĐó,Ư | óăó,S

  </font id=size4>

  <font color=red><font size=6>ổ<ọó,^ó?ồóôó"óƯ!!!</font id=size6></font id=red>  ĐặỏằÊc sỏằưa chỏằa bỏằYi - Visser Three on 16/02/2002 04:11

  Được sửa chữa bởi - Visser Three on 16/02/2002 04:13
 2. blackdragon_vn

  blackdragon_vn Thành viên mới

  ồ...<br>máy chữ trên tôi học rồi !<br>bác chỉ thêm mấy chữ khác đi<br><br>minami
 3. Visser_Three_new

  Visser_Three_new Thành viên mới

  học rồi thì để người khác học với chứ!!!!!<br><br><font color=red><font size=6>?<人?,^???側に?"て</font id=size6></font id=red>
 4. kambarevn

  kambarevn Thành viên mới

  Bác tiếp đi ạ, để lâu quá em sợ em học xong lại rơi mất, cám ơn bác nhiều <img src='images/emotion/beerchug.gif' border=0 align=middle><br><br>

Chia sẻ trang này