1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. huyenmy213

  huyenmy213 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  15/05/2016
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Có một thực tế rất dễ nhận thấy là các báo điện tử không coi trọng khâu biên tập lắm thì phải.
  Điều này chúng ta nên thông cảm, có nhiều nguyên nhân mà...
 2. ikul1991

  ikul1991 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  25/07/2016
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
 3. photogrid

  photogrid Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  11/08/2016
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
 4. strikeforceheroes3

  strikeforceheroes3 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  07/03/2016
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
 5. Tienthanhnam11

  Tienthanhnam11 Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  12/08/2016
  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  1
 6. lethithu

  lethithu Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  06/12/2016
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
 7. danchoi123

  danchoi123 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  20/06/2017
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  cach tinh diem trung binh va xep loai trong excel;
  nghi dinh 139 phi mon bai;
  cach nop thue mon bai 2017;
  to khai thue mon bai 2017;
  le phi mon bai nam 2017;
  nop thue mon bai 2017 qua mang;
  huong dan nop thue mon bai qua mang;
  bac thue mon bai 2017;
  giao trinh excel 2007 toan tap pdf;
  hoc word 2007 co ban;
  giao trinh word 2007 toan tap;
  tai lieu hoc excel 2007;
  download giao trinh hoc word 2007;
  xoa slide trong powerpoint 2007;
  cach chay slide trong powerpoint 2010;
  tao nut lenh trong powerpoint;
  phim tat ket noi may chieu;
  trinh chieu powerpoint tu dong;
  cach chieu slide;
  phim tat may chieu;
  giao trinh powerpoint 2007;
  giao trinh powerpoint 2013 nang cao;
  huong dan su dung powerpoint 2010 nang cao;
  tai lieu huong dan su dung powerpoint 2010;
  giao trinh powerpoint 2010 nang cao;
  mo ta cong viec ke toan cong no;
  mo ta cong viec ke toan thanh toan;
  tuyen dung ke toan tong hop;
  cong viec cua ke toan tong hop noi bo;
  cong viec cua ke toan truong;
  mo ta cong viec ke toan thue;
  cong viec cua ke toan vien;
  bang mo ta cong viec ke toan tong hop;
  phieu theo doi qua trinh dong bao hiem;
  Noi dung ghi tren so BHXH gom nhung gi;
  Danh sach giao nhan so BHXH (Mau so 01);
  cach chen anh vao trong excel 2010;
  cach chen anh vao comment trong excel 2013;
  chen hinh vao o trong excel;
  cach chen hinh anh trong excel 2010;
  ham vlookup ket hop ham if;
  bai tap ham vlookup;
  ham vlookup trong excel;
  ham vlookup nang cao;
  dung ham vlookup tim du lieu trong nhieu sheet;
  dung ham vlookup lay du lieu tu file khac;
  cach dung ham vlookup giua 2 file;
  cach dung ham vlookup giua 2 sheet;
  mua tai san co dinh bang nguon von khau hao;
  quy dinh su dung nguon von khau hao;
  quy khau hao co ban tai san co dinh la gi;
  nguon von khau hao tai san co dinh;
  nguon von khau hao co ban la tai khoan nao;
  quy khau hao tai san co dinh duoc dung nhu the nao;
  nguon von khau hao dung de lam gi;
  kinh doanh online qua facebook;
  y tuong kinh doanh nim sua;
  kinh doanh la gi;
  y nghia pha gia dong noi te;
  tien mat gia nhat the gioi;
  dong tien mat gia nghia la gi;
  vi sao tien viet nam mat gia;
  trich khau hao quyen su dung dat co thoi han;
  dong tien viet nam mat gia;
  bang can doi ke toan;
  cach doc bao cao tai chinh;
  cac khoan muc trong bao cao tai chinh;
  bao cao von chu so huu la gi;
  chi phi luu thong la gi;
  cach tinh chi phi san xuat;
  gia thanh san pham la gi;
  y nghia cua chi phi san xuat;
  chi phi san xuat chung bao gom nhung gi;
  chi phi san xuat kinh te vi mo;
  khai niem gia thanh san pham;
  chi phi ngoai san xuat la gi;
  mo hinh phan quyen doanh nghiep;
  phan cap quan ly trong giao duc;
  phan cap quan ly trong doanh nghiep;
  khai niem phan cap;
  vai tro cua so cai;
  so cai va so chi tiet khac nhau nhu the nao;
  so nhat ky chung la gi;
  cach ghi so cai theo hinh thuc nhat ky chung;
  so chi tiet la gi;
  cong thuc excel trong ke toan;
  neu cac buoc nhap cong thuc vao o tinh;
  cong thuc excel khong tu nhay;
  cach dat cong thuc tinh phan tram trong excel;
  yeu cau ve nguon luc tai chinh cho goi thau;
  cach tinh doanh thu hang nam;
  doanh thu hang nam la gi;
  doanh thu trung binh hang nam trong dau thau;
  doanh thu binh quan 1 ngay;
  doanh thu binh quan la gi;
  sinking fund nghia la gi;
  sinking fund;
  dau tu quy chim la gi;
  dieu khoan quy chim;
  quy chim la gi;
  bao cao ket qua kinh doanh theo thong tu 200;
  bai tap lap bao cao ket qua kinh doanh;
  khai niem ve ket qua kinh doanh;
  bao cao ket qua kinh doanh la gi;
  y nghia bao cao luu chuyen tien te;
  khai niem bao cao luu chuyen tien te;
  dinh dang so co dau phay trong excel;
  dinh dang so trong excel bang dau cham;
  them don vi phia sau so trong excel;
  ham chuyen doi tien te;
  cach dinh dang so trong excel 2007;
  cach them chu dong trong excel;
  dinh dang tien te usd trong excel;
  mo khoa cong thuc trong excel;
  cach khoa sheet trong excel 2007;
  khoa cong thuc trong excel 2003;
  khoa o trong excel 2007;
  khoa vung du lieu trong excel 2010;
  an cong thuc trong excel;
  cach sap xep ten theo abc trong word 2010;
  sap xep sheet trong excel 2007;
  cach sap xep thu tu sheet trong excel 2010;
  Cach xep row theo thu tu ABC dua vao cell dau tien;
  Sap xep cac sheet theo thu tu chu cai ;
  che do bhxh 2017;
  che do bhtn 2017;
  che do bhyt 2017;
  Nguyen tac ra soat so bhyt;
  Nguyen tac ra soat so BHTN;
  Nguyen tac ra soat so Cong Doan;
  ra soat so BHYT cua nguoi lao dong;
  ra soat so BHTN cua nguoi lao dong;
  cong van so 4027/bhxh-st;
  cong van 4027 cua bhxh viet nam;
  phieu huong dan bo sung ho so;
  mau bien ban giao nhan ho so;
  mau phieu giao nhan ho so bhxh qua buu dien;
  phieu doi chieu qua trinh dong bhxh;
  mau bien ban tra the bhyt;
  mau phieu giao nhan ho so bhxh;
  danh sach giao nhan so bhxh;
  bien ban ban giao so bhxh;
  cach nhap du lieu trong excel bang form tu tao;
  khong cho nhap du lieu vao o trong excel;
  so sheet toi da trong excel 2010;
  data validation trong excel;
  gioi han du lieu nhap trong excel;
  kiem soat du lieu trong excel;
  gioi han gia tri nhap trong excel;
  gioi han vung lam viec trong excel;
  kiem soat du lieu trong excel;
  ham gioi han gia tri trong excel;
  gioi han ky tu trong 1 o excel;
  gioi han gia tri nhap trong excel;
  kiem soat du lieu trong excel;
  cach nhap du lieu trong excel bang form tu tao;
  ham gioi han gia tri trong excel;
  gioi han ky tu trong 1 o excel;
  khong cho nhap du lieu vao o trong excel;
  gioi han du lieu nhap trong excel;
  cach lay lai dong bi an trong excel;
  cach hien dong dau tien trong excel;
  hien cot a trong excel 2010;
  excel bi an dong khong unhide duoc;
  hien cot a trong excel 2007;
  mat cot a b c trong excel;
  unhide cot a trong excel 2007;
  hien cot a bi an trong excel;
  cach gop du lieu 2 cot trong excel;
  gop o trong excel 2010 khong mat du lieu;
  cach gop nhieu o thanh 1 o trong word 2007;
  cach gop 2 cot ho va ten trong excel;
  cach gop o trong excel khong mat du lieu;
  cac ham vba trong excel;
  vong lap trong vba excel;
  range trong excel la gi;
  selection trong vba;
  tham chieu trong vba;
  offset trong vba;
  ham range trong vba;
  tao nut tich trong excel 2010;
  cach tich vao o vuong trong excel 2007;
  cach tao checkbox trong word 2007;
  xoa checkbox trong excel;
  cach danh dau tich trong excel;
  tao checkbox trong word 2010;
  lich am duong 2017 file excel;
  tao cong cu nhap ngay thang trong excel;
  mau lich lam viec excel;
  lich excel 2017;
  lich excel 2018;
  Gop va tach du lieu thanh nhieu sheet;
  copy sheet trong excel bang phim tat;
  tao nhieu sheet giong nhau trong excel;
  cach copy nhieu sheet trong excel;
  cach copy 1 sheet trong excel 2007;
  Cach an thanh taskbar win 7 8 8.1 10;
  thanh cong cu trong excel 2010 bi mo;
  mat thanh cong cu sheet trong excel 2007;
  cach lay thanh cong cu drawing trong word 2007;
  cach hien thanh cong cu trong excel 2007;
  the tin dung khac gi the atm;
  the tin dung co phai la the atm;
  so the tin dung la so nao;
  the ghi no la gi;
  phieu tiep nhan va tra ket qua;
  mau phieu hen tra ket qua thu tuc hanh chinh;
  mau so tiep nhan va tra ket qua;
  mau phieu giao nhan ho so tai kho bac;
  giay tiep nhan ho so va hen tra ket qua mau so 03;
  cach chuyen so 0 thanh - trong excel;
  ham lay so duong trong excel;
  chuyen so am thanh so duong trong c#;
  doi gia tri duong thanh am;
  chuyen gia tri am thanh duong trong excel;
  bo dau am trong excel;
  doi so am thanh so duong trong excel;
  chuyen chu co dau thanh khong dau trong excel;
  viet hoa chu cai dau trong word 2007;
  phim tat chuyen ******a thanh chu thuong trong word;
  ham chuyen ******a thanh chu thuong;
  ham viet hoa chu cai dau trong excel;
  cach chuyen chu thuong sang ******a trong excel;
  tham chieu du lieu giua cac sheet trong excel;
  cach link tu file excel nay sang file excel khac;
  cach link du lieu giua cac sheet trong excel;
  cach link du lieu giua cac file trong excel;
  tach chu trong excel;
  phan mem tach gop ho ten trong excel 2007;
  phan mem tach ho ten trong excel;
  ham tach chuoi;
  cach tach ho va ten trong word;
  cach nhap cot ho va ten trong excel;
  tach ho ten trong excel khong dung ham;
  phim tat to mau trong excel;
  to mau cot trong excel;
  tinh tong theo mau trong excel;
  ham doi mau chu trong excel;
  to mau dong co dieu kien trong excel;
  doi mau o trong excel theo dieu kien;
  loc theo mau trong excel;
  to mau trong excel theo dieu kien;
  cach don cot trong excel;
  cach lay du lieu tu sheet nay sang sheet khac;
  cach link du lieu giua cac file trong excel;
  gop o trong excel khong mat du lieu;
  cach gop du lieu 2 cot trong excel;
  cach gop 2 cot ho va ten trong excel;
  ham clear trong excel;
  bo dau cach giua cac so trong excel;
  cach bo khoang trang giua cac so trong excel;
  ham xoa het khoang trang trong excel;
  cach su dung ham trim trong excel;
  ham xoa khoang trang trong excel;
  cach lien ket cac file excel voi nhau;
  tong hop du lieu tu nhieu sheet;
  cach link du lieu trong excel;
  cach tinh tong cac sheet trong excel;
  cach link du lieu giua cac file trong excel;
  cach lay du lieu tu sheet nay sang sheet khac;
  chua thong bao phat hanh hoa don ma da su dung;
  thu tuc huy thong bao phat hanh hoa don;
  nop lai thong bao phat hanh hoa don;
  thong bao dieu chinh thong tin tai thong bao phat hanh hoa don;
  cong van giai trinh sai thong bao phat hanh hoa don;
  thong bao phat hanh hoa don sai ky hieu;
  cong van dieu chinh thong bao phat hanh hoa don;
  ban hang khong xuat hoa don bi phat bao nhieu;
  xu phat hoa don tay xoa;
  xu phat xuat hoa don khong;
  chua thong bao phat hanh hoa don ma da su dung;
  nghi dinh 109 ve xu phat hoa don;
  xu phat vi pham hanh chinh ve hoa don;
  muc phat su dung hoa don bat hop phap;
  thong tu 10 ve xu phat hoa don;
  hoa don dau vao chua thong bao phat hanh;
  cong van so 4836/tct-cs ngay 16/11/2015;
  huy hoa don chua thong bao phat hanh;
  nop cham thong bao phat hanh hoa don;
  nguoi mua su dung hoa don chua thong bao phat hanh;
  quen nop thong bao phat hanh hoa don;
  su dung hoa don truoc ngay thong bao phat hanh;
  cac chi tieu khong bat buoc tren hoa don;
  xu phat xuat hoa don khong;
  chu ky nguoi mua hang tren hoa don gtgt;
  nghi dinh 109 ve xu phat hoa don;
  xu phat vi pham hanh chinh ve hoa don;
  muc phat su dung hoa don bat hop phap;
  thong tin bat buoc tren hoa don gtgt;
  thong tu 10 ve xu phat hoa don;
  xu phat hoa don tay xoa;
  nghi dinh so 49/2016/nd-cp ngay 27/5/2016;
  muc phat su dung hoa don bat hop phap;
  viet sai nhieu hoa don;
  nghi dinh 109 ve xu phat hoa don;
  huy hoa don gtgt co bi phat khong;
  quy dinh ve xu phat hoa don moi nhat;
  muc phat su dung hoa don bat hop phap;
  cong van 2104/tct-kk;
  thong tu 10 ve xu phat hoa don;
  cong van 13675 btc cst;
  quy dinh xuat hoa don gtgt;
  thoi diem xuat hoa don trong xay dung;
  phat xuat hoa don khong dung thoi diem;
  thoi diem xuat hoa don cung cap dich vu;
  cong van 13675 btc cst;
  quy dinh xuat hoa don gtgt;
  xu phat hang hoa khong ro nguon goc xuat xu;
  thong tu 10/2014/tt-btc ngay 17/1/2014;
  ban le khong giao hoa don;
  xu phat xuat hoa don khong;
  xu phat vi pham hoa don;
  xu ly hoa don bat hop phap 2016;
  xu ly hoa don bat hop phap nam 2014;
  cong van 568/tct-cs;
  xu phat xuat hoa don khong;
  muc phat mua ban hoa don khong;
  xu ly hoa don cua doanh nghiep bo tron;
  muc phat su dung hoa don bat hop phap;
  nghi dinh 49/2016 ve hoa don;
  mat hoa don dau vao chua ke khai thue;
  mat hoa don dau vao da ke khai thue;
  mau bc21-ac bao cao mat chay hong hoa don;
  xu ly mat hoa don dau vao;
  xu phat hoa don tay xoa;
  xu phat mat hoa don;
  xu phat xuat hoa don khong;
  su dung hoa don chua thong bao phat hanh;
  xu phat vi pham hanh chinh ve hoa don;
  muc phat su dung hoa don bat hop phap;
  Khai thue qua mang va nop ban giay;
  Muc phat tam ngung KD nhug ko gui thong bao;
  toi moi gioi mua ban hoa don gtgt;
  toi moi gioi mua ban hoa don;
  buon ban hoa don do;
  xu phat xuat hoa don khong;
  toi mua ban hoa don do;
  mua hoa don khong bi phat nhu the nao;
  mua ban hoa don gia tri gia tang;
  mua ban hoa don khong bi toi;
  huong dan su dung con dau;
  nghi dinh 99/2016 ve quan ly con dau;
  quan ly con dau cua co quan;
  quan ly va su dung con dau trong cong tac van thu;
  quy che su dung con dau;
  quy dinh su dung con dau trong doanh nghiep;
  khau hao cong cu dung cu;
  thong tu 45/2013/tt-btc ve khau hao tscd;
  khau hao tai san co dinh la gi;
  thoi gian khau hao tai san co dinh;
  cach tinh khau hao tai san co dinh;
  nghi dinh 68/2016/nd-cp;
  cua hang mien thue la gi;
  nghi dinh so 68/2016/nd-cp;
  thu tuc mo cua hang mien thue;
  nghi dinh 68/2016/nd-cp;
  cua hang mien thue la gi;
  quyet dinh 24/2009/qd-ttg;
  thu tuc mo cua hang mien thue;
  thu tuc xuat kho ngoai quan;
  kho ngoai quan tieng anh la gi;
  thu tuc nhap kho ngoai quan;
  hang hoa gui kho ngoai quan;
  khai niem kho ngoai quan;
  hang hoa gui kho ngoai quan;
  kho cfs glc;
  thu gom hang xuat khau;
  dia diem thu gom hang le la gi;
  nghi dinh 68/2016/nd-cp;
  cua hang mien thue la gi;
  nghi dinh so 68/2016/nd-cp;
  thu tuc mo cua hang mien thue;
  cua hang duty free o ha noi;
  cua hang mien thue san bay tan son nhat;
  cua hang mien thue o san bay noi bai;
  cua hang mien thue o ha noi;
  cua hang mien thue tai tphcm;
  hach toan hoa don dieu chinh giam gia;
  mãu bien bản giảm giá hàng bán;
  chung tu lien quan den giam gia hang ban;
  bai tap ve giam gia hang ban;
  hach toan giam gia hang ban theo thong tu 200;
  chuc nang nhiem vu cua ke toan ban hang;
  phong van ke toan ban hang;
  tuyen ke toan ban hang;
  ke toan ban hang tren excel;
  hach toan ke toan ban hang;
  kinh nghiem lam ke toan ban hang;
  ty gia co dinh va tha noi;
  che do ty gia co dinh la gi;
  uu nhuoc diem cua che do ty gia co dinh;
  uu nhuoc diem cua ty gia tha noi;
  che do ty gia tha noi co dieu tiet;
  che do ty gia o viet nam;
  tai san la gi luat dan su;
  tai san trong luat dan su 2015;
  khai niem tai san trong ke toan;
  tai san trong luat dan su;
  ke toan tai chinh la gi;
  vai tro cua ke toan;
  ke toan doanh nghiep la lam gi;
  co bao nhieu loai ke toan;
  chuc nang cua ke toan;
  bai tap tinh huong nguyen ly ke toan;
  tai sao tai san luon bang nguon von;
  phuong trinh ke toan mo rong;
  anh huong cua cac yeu to phuong trinh ke toan;
  co bao nhieu phuong phap tinh gia xuat kho;
  bai tap phuong trinh ke toan co ban;
  doi tuong cua ke toan;
  co bao nhieu loai ke toan;
  ke toan tieng anh la gi;
  doi tuong su dung thong tin ke toan;
  dinh khoan xuat kho nguyen vat lieu de ban;
  dinh khoan chi phi van chuyen nguyen vat lieu;
  hao hut trong dinh muc va ngoai dinh muc;
  tai khoan 152 theo thong tu 200;
  bao hong cong cu dung cu;
  mua cong cu dung cu dua vao su dung ngay;
  hach toan cong cu dung cu trong misa;
  quy dinh ve cong cu dung cu;
  tai khoan 153 theo thong tu 200;
  ket chuyen 154 sang 632 trong misa;
  so do chu t tai khoan 154;
  tai khoan 154 theo thong tu 200;
  dinh khoan nhap kho san pham do dang;
  hach toan xuat ban thanh pham;
  dinh khoan nhap kho san pham hoan thanh tu san xuat;
  tai khoan 155 theo thong tu 200;
  ke toan hang hoa trong doanh nghiep thuong mai;
  cach hach toan hang khuyen mai;
  dinh khoan nhap kho nguyen vat lieu;
  xuat ban hang hoa dinh khoan nhu the nao;
  tai khoan 156 theo thong tu 200;
  dinh khoan nhan hang ky gui;
  hach toan hang hoa nhan ky gui;
  tk 157 theo thong tu 200;
  dinh khoan xuat kho hang gui ban;
  tai khoan hang dang di duong;
  tai san ngan han khac;
  kho bao thue va kho ngoai quan;
  kho bao thue la gi;
  pham chat cua nguoi lam ke toan;
  ky nang ke toan tong hop;
  kien thuc chuyen mon ve ke toan;
  ky nang mem trong ke toan;
  yeu cau cua nhan vien ke toan;
  ky nang chuyen mon ke toan;
  cach viet don de nghi mua hoa don;
  mau 3.3 phu luc 3 thong tu 39/2014;
  giay uy quyen mua hoa don;
  cach viet don de nghi mua hoa don lan dau;
  don de nghi mua hoa don tt39;
  mau to khai thue mon bai nam 2017;
  tai mau to khai le phi mon bai 2017;
  mau to khai thue mon bai moi nhat;
  to khai le phi mon bai theo nghi dinh 139;
  bai tap ke toan chi phi chuong 2;
  ke toan tinh gia thanh san pham;
  bai tap ke toan chi phi co loi giai;
  bai tap tinh gia thanh san pham co dap an;
  cach tinh chi phi van chuyen hang hoa;
  hach toan chi phi van chuyen hang di ban;
 8. alexmilner

  alexmilner Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  14/07/2017
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  It is not easy to articulate one's ideas in a forum where the people have diverse perceptions. However, the author of this ảticle has made the details in it to be vẻry captivating. It shows that the author has great professionalism in writing on such subjects. I knew that Organizational Brand Optimization would be of great help just the moment I saw the post.
 9. rebeccahickshq

  rebeccahickshq Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  03/10/2017
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  I appreciate it!. I really like it when people get together and share ideas. Great website, continue the good work!. Either way, great web and I look forward to seeing it grow over time. Thank you so much. |=>super smash flash 2
  |=>bloons tower defense 5
 10. taoto2017

  taoto2017 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  17/10/2017
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Thằng này ngu mà tỏ ra nguy hiểm toàn phân tích khí tài, đã thế toàn đồ cũ tụi , ăn nói như mấy thằng thất học.

Chia sẻ trang này