1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO' MO^.T NGU+O+`I PHU. NU+~ NHU+ THE^'...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi AnThanh, 15/12/2003.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. AnThanh

  AnThanh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  24/09/2003
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  COÙ MO"T NG-Ô~I PHUÏ N-Õ NH- THEÁ?.

  Toâi bieát chò ñöôïc hôn ba naêm nay qua moät thaønh vieân cuûa CLB Nöõ Doanh Nghieäp thaønh phoá Hoà Chí Minh. Coøn nhôù ngaøy ñaàu gaëp chò ôû Coâng ty May maëc Xuaát khaåu Minh Chaâu laø ngaøy maø nhoùm thôøi trang tuoåi 40 cuûa chuùng toâi taäp dôït trình dieãn thôøi trang vôùi nhau ôû ñoù. Qua chò Myõ Linh, giaùm ñoác coâng ty Minh Chaâu, chuùng toâi ñaõ ñöôïc nghe noùi veà chò, moät phuï nöõ quaûng giao raát thích vaên ngheä vaø coù taøi naáu nöôùng. Hoâm ñoù toâi ñaõ nhôø chò Linh môøi chò vaø moät vaøi ngöôøi baïn cuûa chò ñeán xem chuùng toâi trình dieãn thôøi trang. 'où laø moät phuï nöõ coù moät daùng daáp raát sang caû vaø moät phong thaùi noàng aám. 'ieåm khieán ngöôøi khaùc chuù yù nhaát khi ñoái dieän vôùi chò laø ñoâi maét to thoâng minh saéc saûo vaø chieác mieäng cöôøi raát töôi vôùi haøm raêng traéng vaø ñeàu taép.

  Ngay sau buoåi dieãn toâi ñaõ caû gan ?ovoøi? chò ñaõi caû boïn moät chaàu buùn oác ôû quaùn caïnh beân coâng ty, laáy lyù do laø thay vì ñeán nhaø chò aên theo lôøi môøi thì chò cho ngay moät chaàu taïi ñaây. Chò ñaõ raát vui veû theo chaân chuùng toâi qua quaùn buùn oác vaø theá laø quen nhau. Roài töø caùi duyeân vaên ngheä ñoù maø toâi baét ñaàu lui tôùi nhaø chò. Ô> buoåi ban ñaàu, lyù lòch trích ngang cuûa chò maø toâi naém ñöôïc chæ laø: moät phuï nöõø thaùo vaùt, thoâng minh, giaøu coù nhôø taøi kinh doanh, hieän laø vôï cuûa moät hoïa só Vieät kieàu Myõ teân tuoåi vaø laø ngöôøi thaày daïy hoäi hoïa cho chò vaø laø ngöôøi yeâu ñaàu ñôøi cuûa chò nhöõng naêm trung hoïc, thích haùt vaø haùt hay, ñaëc bieät ?ochuyeân trò? nhaïc Trònh Coâng Sôn, coù taøi naáu nöôùng vaø thích môøi baïn beø ñeán nhaø thöôûng thöùc caùc ?otaùc phaåm beáp nuùc?T cuûa mình. Nhöõng ñieåm vöøa keå, theo toâi thì ôû Saøi Goøn naøy cuõng khaù nhieàu ngöôøi coù, chaúng coù gì laø ñaëc bieät. Nhöng caøng bieát chò nhieàu hôn, laâu hôn toâi caøng thaáy chò quaû thaät laø moät phuï nöõ ñoäc ñaùo maø moät con nhoû coù tieáng böôùng bænh ít khi naøo phuïc ai nhö toâi caûm thaáy caàn phaûi ghi laïi ñoâi doøng veà chò. Khoâng phaûi laø moät baøi vieát veà moät phuï nöõ noåi tieáng, phi thuôøng maø laø veà moät ngöôøi ñaøn baø raát bình thöôøng ñoàng thôøi raát khaùc thöôøng.

  Thöôøng thì moät phuï nöõ thaønh ñaït vaø giaøu coù hay gaëp nhöõng baát haïnh, traéc trôû veà ñöôøng tình duyeân, gia ñaïo nhö ta vaãn thaáy qua nhöõng chuyeän trong xaõ hoäi - nhaát laø xaõ hoäi ngaøy nay - ñöôïc ghi laïi treân baùo chí, tieåu thuyeát hay phim aûnh. Noùi moät caùch noâm na theo kieåu bình daân thì ?o ñen baïc ñoû tình? vaø ngöôïc laïi chöù hieám khi veïn caû tình laãn tieàn nhö chò. Chính caùi ?o ñoû caû baïc laãn tình? cuûa chò laø caùi maø toâi muoán ghi laïi nôi ñaây xem laøm caùch naøo chò coù theå ñi ngöôïc laïi quy luaät cuûa muoân ñôøi nhö theá.

  Trong khi caùc caâu chuyeän veà caùc quyù töû cuûa caùc gia ñình giaøu coù theá löïc hoïc ñoøi aên chôi phoùng ñaõng, huùt xaùch ñeán möùc nghieän ngaäp? ñang laø thôøi söï noùng boûng hieän nay ôû caùc thaønh phoá lôùn nöôùc ta thì vieäc chò moät tay nuoâi daïy boán ñöùa con mình thaønh nhöõng ngöôøi hieáu haïnh vaø thaønh ñaït laø moät ñieàu toâi thöïc söï khaâm phuïc. Toâi töøng bieát nhieàu gia ñình giaøu coù nhö chò nhöng con caùi laïi sôùm yû laïi vaøo tieàn baïc vaø theá löïc cuûa cha meï ñeå xem thöôøng ngöôøi khaùc, hoïc ñoøi thoùi ?otröôûng giaû hoïc laøm sang?. Toâi ñaõ töøng ñeán chôi nhöõng gia ñình maø con caùi hoï ñi töø ngoaøi vaøo gaëp khaùch chæ ñöa maét ngoù moät caùi roài ñi thaúng, khoâng moät lôøi chaøo hay chí ít moät caùi gaät ñaàu cho phaûi pheùp. Coøn caùc quyù töû cuûa chò maø ngöôøi nhoû nhaát cuõng ñaõ gaàn 30 tuoåi thì bao giôø ñi ngang qua choã toâi ñang ngoài vôùi chò cuõng ñeàu nieàm nôû leã pheùp chaøo hoûi khaùch cuûa meï. Khoâng phaûi chæ vôùi rieâng toâi maø baát keå ñoù laø ai, giaøu hay ngheøo, sang hay heøn.

  Ô> chò, toâi tìm thaáy chaân lyù qua nhaän ñònh cuûa Seùneøque: ?oBieát soáng hôn laø soáng laâu.? Chò hoan hæ saün saøng moùc ví ñeå giuùp ñôõ ngöôøi cô nhôõ, khoán khoù nhöng laïi raát tieác tieàn ñi laøm toùc hay trang ñieåm. Toâi ñaõ töøng thaáy chò töï trang ñieåm göông maët vaø chaûi toùc tröôùc khi döï tieäc trong voøng daêm ba phuùt. Phong caùch trang ñieåm vaø trang phuïc cuûa chò raát dung dò nhöng khoâng keùm phaàn lòch laõm. Chò coù caû tuû myõ phaåm, quaàn aùo vaø giaøy deùp do baïn beø, thaân thích göûi taëng töø nöôùc ngoaøi hay do chính chò mua saém ôû Vieät Nam. Nhöng chò laïi coù moät sôû thích raát deã thöông laø hay ñem chia seû vôùi em uùt, baïn beø neân tuû myõ phaåm, quaàn aùo, giaøy deùp cuûa chò gioáng nhö moät doøng soâng cöù tuoân chaûy maõi maø luùc naøo cuõng traøn ñaày nhö cuoäc ñôøi cuûa chò. Khoâng chæ bieát vaø thích chöng dieän, naáu nuôùng, baøy tieäc tuøng môøi baïn beø ñeán quaây quaàn aên uoáng vui ñuøa ôû nhaø, chò coøn laø moät ?ocaây? vaên ngheä: haùt, laøm thô, phoå nhaïc caùc baøi thô chò thích, dieãn kòch - coù moät laàn chò Minh Ngoïc ñaïo dieãn moät vôû kòch taïi nhaø vaên hoùa ôû Bình Long, do ñöôøng saù xa xoâi khoâng theå môøi ñöôïc ñaày ñuû dieãn vieân neân ñaõ môøi chò ñoùng theá vai moät baø meï, vai nhoû thoâi. Chò khoâng ngaàn ngaïi nhaän lôøi giuùp vaø leân saân khaáu chæ sau khi chò Minh Ngoïc chæ daãn kòch baûn taïi choã. Thaät baát ngôø laø chò dieãn raát ñaït neân cuoái buoåi dieãn ñaïo dieãn Minh Ngoïc ñaõ laéc ñaàu cöôøi vui noùi ñuøa raèng chæ tröø coù moân moâ toâ bay laø chöa coù teân trong danh muïc caùc moùn aên chôi thaäp baùt ban voõ ngheä toát nghieäp tröôøng ñôøi cuûa chò maø thoâi! --- , roài laø veõ tranh sôn daàu, vieát thö phaùp?queân nöõa chöù, chò coøn laø moät ?onhaùnh? theå thao vaø ñaõ töøng ñoaït giaûi bôi loäi daønh cho nhöõng ngöôøi cao tuoåi vaøi naêm veà tröôùc. Coøn nöõa, khoâng ai nghó raèng moät phuï nöõ giaøu coù, thaønh ñaït nhö chò laïi may vaù raát gioûi, ñaõ töøng caét may aùo daøi cho em uùt maëc raát kheùo. Coøn hieän giôø thì ít ai tin raèng caùc taùc phaåm laäp theå ñoäc ñaùo vaø ñeïp maét treân caùc goái vuoâng laøm töø caùc maûnh vuïn vaûi maøu laø cuûa chò ñeå trang trí salon nhaø chò. Cuõng nhö neáu khoâng nhìn thaáy taän maét toâi khoù maø tin raèng chò coù ñuû kieân nhaãn vaø kheùo leùo caét söûa töøng chieác aùo chieác quaàn maëc ñi chôi hay ôû nhaø.

  Söï ña taøi ña naêng cuûa chò coù theå ñöôïc giaûi thích laø phaùt sinh töø taâm hoàn maãn caûm, ña tình cuûa chò maø ôû ñaây ñöôïc hieåu laø tình ngöôøi. Chò ñaëc bieät yeâu thích nhaïc Trònh Coâng Sôn vaø nhöõng trieát lyù nhaân sinh baøng baïc trong ñoù. Toâi nhôù coù laàn chò keå moät coâ giuùp vieäc coøn treû ñaõ caïy tuû laáy 1.000 Myõ kim cuûa chò boû troán. Khi phaùt hieän ra chò noùi vôùi choàng raèng chò mong sao soá tieàn ñoù seõ giuùp cho coâ gaùi treû aáy taïo ñöôïc moät töông lai nhö yù nguyeän. Raèng neáu sau naày thaønh ñaït trôû veà, bieát ñaâu coâ aáy seõ ñeán thaêm laïi vôï choàng chò vôùi lôøi caûm ôn chaân thaønh. Thay vì giaän döõ, tieác cuûa vaø ñi baùo coâng an chò chæ chuùc phuùc cho coâ gaùi aáy. Döôøng nhö moät taâm hoàn meânh moâng nhö bieån caû nhö vaäy ñaõ coù söùc truyeàn caûm ñeán moät ñöùa beù con chöa ñaày hai tuoåi. Beù Ruby, chaùu ngoaïi cuûa chò, ñaõ baát ngôø baäp beï nhöõng caâu ñaàu tieân trong baøi haùt Moät Coõi 'i Veà cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn khi böôùc nhöõng böôùc chaäp chöõng xuoáng thang laàu nhaø chò - moät ngoâi nhaø ñaàm aám ?otöù ñaïi ñoàng ñöôøng?. Baøi haùt chò haùt raát thaønh coâng vaø thöôøng hay haùt ôû baát kyø moät buoåi hoïp maët naøo nay ñöôïc laøm thaønh baøi haùt ru chaùu. Hay haùt vaø haùt hay ñeán noãi maø moät ñöùa beù con ñaõ nhaäp taâm vaø yeâu thích ñeán möùc baø ngoaïi phaûi haùt ñuùng baøi haùt ñoù thì beù môùi thoâi meø nheo ?ongoaïi haùt, ngoaïi haùt?? luoân mieäng. Chuyeän khoù tin nhöng hoaøn toaøn coù thaät maø toâi ñaõ ñöôïc nghe taän tai, thaáy taän maét taïi nhaø chò.

  Toâi nhôù maõi moät ñeâm sau buoåi tieäc khai tröông phoøng tranh cuûa choàng chò, moïi ngöôøi ñaõ veà heát chæ coøn laïi vaøi ngöôøi baïn trong ñoù coù toâi. Caïnh chieác baøn ñaày hoa vaø trong khoâng khí maùt dòu cuûa möa phuøn laát phaát, chò ñaõ môû quyeån nhaïc maø nhaïc só Trònh Coâng Sôn daønh taëng cho vôï choàng chò haùt moät maïch möôøi maáy baøi khoâng caàn ñeán ñaøn ñeäm. Chuùng toâi ngoài yeân laëng trong ñeâm thanh vaéng say meâ laéng nghe, thaû hoàn vaøo töøng noát nhaïc, töøng ca töø. Chò haùt baèng taát caû caûm xuùc cuûa mình. Töøng baøi haùt nhö moät böùc tranh veõ neân cuoäc ñôøi cuûa chính chò noùi rieâng vaø cuûa thaân phaän con ngöôøi noùi chung khieán chuùng toâi nhö böôùc qua moät taâm caûnh khaùc, taïm queân ñi thöïc taïi. Toâi taïm bieät chò vôùi nhöõng giai ñieäu meânh moâng saâu laéng cuûa nhaïc Trònh vang voïng suoát quaõng ñöôøng veà nhaø cuõng nhö suoát caû cuoäc ñôøi naøy.

  Phong caùch soáng cuûa chò phaûn aûnh trieát lyù soáng tuyeät vôøi maø chò ñaõ theå hieän suoát cuoäc ñôøi mình, cuï theå qua moät soá söï vieäc maø toâi tình côø ñöôïc bieát ñeå hieåu raèng taïi sao cuoäc soáng cuûa chò ñöôïc myõ maõn nhö theá . Coù caâu noùi raèng: ?o 'oàng tieàn lieàn khuùc ruoät.? Dó nhieân, ñoàng tieàn kieám ñöôïc baèng con ñöôøng chaân chính ai laïi khoâng xoùt khi maát ñi moät caùch khoâng chính ñaùng. Tuy nhieân, chò thaät söï ?obieát soáng? khi bieát quyù söï thanh thaûn cuûa taâm hoàn mình vaø thieân löông cuûa con ngöôøi mình hôn ñoàng tieàn. Moät ngöôøi tieát kieäm töøng gioït nöôùc maém treân baøn aên nhö chò khi bò löøa gaàn caû traêm caây vaøng haún laø raát ñau xoùt vaø maát nguû. Nhaát laø khi ngöôøi löøa chò laø ngöôøi chò ñaõ quen bieát nhieàu naêm. Vaäy maø, tuy raát tieác soá tieàn bò maát vaø cuõng ñi trình baùo coâng an ñaày ñuû thuû tuïc nhöng chò vaãn nguû raát ngon, khoâng heà ñeå tieàn cuûa aûnh höôûng ñeán söï thö thaùi cuûa taâm hoàn. Vaø treân heát taát caû trong vieäc bò löøa, caâu ñoái ñaùp cuûa chò vôùi choàng khi bò quôû laø khôø daïi ñeå bò löøa khieán toâi raát thuù vò vaø neå phuïc chò: ?o Anh neân laáy laøm möøng vì coù moät ngöôøi vôï bò löøa hôn laø coù moät ngöôøi vôï ñi löøa ngöôøi.? Moät caâu ñoái ñaùp thaät chí lyù vaø cöïc kyø thoâng minh.

  Vaø treân heát moïi söï, sau nhieàu naêm bieát chò, toâi ñaõ hieåu taïi sao ngöôøi choàng cuõ cuûa chò duø khoâng ñöôïc song haønh cuøng chò troïn cuoäc ñôøi vaãn voâ cuøng yeâu quyù neå troïng chò. Chò ñaõ töøng noùi ñuøa vôùi chuùng toâi, luõ ñaøn em cuûa chò raèng, trong taát caû caùc ?osó? maø chò ñaõ kinh qua moät caùch raát thaønh coâng nhö ca só, hoïa só, thi só, nhaïc só, kòch só, naáu nöùông só v.v?thì chò coøn coù moät chöõ só raát thaønh coâng laø ?ovôï só?. 'ieàu naøy coù theå laø ñieàu coát yeáu giaûi thích cho tröôøng hôïp ?oñoû caû baïc laãn tình? cuûa chò. Duø laø moät phuï nöõ tieàn cuûa nhö nöôùc, chò vaãn coù thaùi ñoä raát traân troïng vaø sung söôùng khi nhaän tieàn töø tay nguôøi choàng hoïa só taøi hoa cuûa chò ñöa. Soá tieàn khoâng nhieàu so vôùi cuûa caûi maø chò ñang sôû höõu nhöng caùi caùch nhaän tieàn cuûa chò laøm cho baát kyø nguôøi ñaøn oâng naøo cuõng caûm thaáy mình quan troïng haún leân trong gia ñình, nhaát laø trong maét cuûa ngöôøi ñaøn baø ñaàu aáp tay goái vôùi mình. Choàng chò ñaõ töøng noùi vôùi baïn beø vaø phaùt bieåu vôùi baùo chí raèng sau ngaøy gaëp laïi chò, tranh cuûa anh veõ döôøng nhö laø ñeïp hôn, töôi saùng hôn ngoaøi söï phong phuù veà ñeà taøi vaø soá löôïng maø trong suoát thôøi gian daøi ôû Myõ anh ñaõ khoâng laøm ñöôïc. 'où cuõng laø nhôø nguoàn caûm höùng do chò mang laïi. Veà phía chò, baøi thô chò laøm daønh taëng cho choàng maø toâi ñaõ veõ thaønh moät böùc tranh thö phaùp ñaõ baùn ñöôïc khaù nhieàu: ?o Cuoäc haønh trình töø A ñeán Z. 'aõ queân maát roài nhöõng dieåm B,C?Chæ coøn laïi ñieåm A noái lieàn ñieåm Z. Em böôùc ngöôïc chieàu ñaõ ñeán beân anh.?

  Dó nhieân, ?o nhaân voâ thaäp toaøn?, chò cuõng coù nhöõng taät xaáu hay nhöõng caùi baát caäp. Tuy nhieân, chò laïi laø moät ngöôøi ?o bieát mình? raát roõ vaø laø moät ngöôøi coù tính ?o phaûn tænh? raát cao. Khoâng phaûi chôø cho ngöôøi khaùc vaïch ra nhöõng caùi xaáu cuûa mình, chò ñaõ ?o töï kieåm, ñi tröôùc, daãn ñöôøng? trong vieäc töï noùi ra hay nhôø ngöôøi khaùc vaïch ra. ?o'eå söûa chöõa?. 'où laø phöông chaâm vaø tieâu chí cuûa chò trong cuoäc soáng.

  'eå thay lôøi keát cho baøi vieát naøy, toâi xin ñöôïc ghi laïi moät caâu danh ngoân maø toâi queân maát teân taùc giaû: ?o Trong gia ñình, ngöôøi ñaøn baø laø nhuïy cuûa ñoùa hoa haïnh phuùc.? Moät phuï nöõ nhö chò haún laø moät loaïi nhuïy hoa maõi maõi khoâng bao giôø taøn röõa theo thôøi gian maø ngöôïc laïi caøng giuùp cho hoa toûa höông thôm ngaùt, khoâng rieâng ôû gia ñình chò maø coøn lan ra ngoaøi xaõ hoäi. 'où laø ñoùa Hoa Taâm vaäy. Mong sao xaõ hoäi loaøi ngöôøi naøo cuõng coù nhieàu phuï nöõ gioáng nhö chò ñeå theá giôùi naøy moãi sôùm mai ñeàu thöùc daäy vôùi taâm traïng nhö trôû veà ? Töø Coõi An Bình ?o - chuû ñeà moät cuoäc trieån laõm tranh cuûa choàng chò tröôùc ñaây.

  HA>I 'E.
 2. minitau

  minitau Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  20/06/2002
  Bài viết:
  154
  Đã được thích:
  0
  Sửa lại font chữ đi bạn ơi...


  Chọc trời khuấy nước mặc dầu

  Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
 3. blessthechild

  blessthechild Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  04/04/2003
  Bài viết:
  4.252
  Đã được thích:
  0
  ặc , đọc được dòng đầu mà mù cả mắt, đúng là khổ.

  Tình yêu là ngọn lửa, chỉ có điều nó thiêu cháy hay thiêu trụi mà thôi....​
 4. AnThanh

  AnThanh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  24/09/2003
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
 5. AnThanh

  AnThanh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  24/09/2003
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Xin loi nhe . Toi khong biet cach dung font chu tieng Viet khi tải bai lên. Đang mò mẫm đây .
 6. AnThanh

  AnThanh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  24/09/2003
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0

  Tôi biết chị được hơn ba năm nay qua một thành viên của CLB Nữ Doanh Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Còn nhớ ngày đầu gặp chị ở Công ty May mặc Xuất khẩu Minh Châu là ngày mà nhóm thời trang tuổi 40 của chúng tôi tập dợt trình diễn thời trang với nhau ở đó. Qua chị Mỹ Linh, giám đốc công ty Minh Châu, chúng tôi đã được nghe nói về chị, một phụ nữ quảng giao rất thích văn nghệ và có tài nấu nướng. Hoâm ñoù toâi ñaõ nhôø chò Linh môøi chò vaø moät vaøi ngöôøi baïn cuûa chò ñeán xem chuùng toâi trình dieãn thôøi trang. 'où laø moät phuï nöõ coù moät daùng daáp raát sang caû vaø moät phong thaùi noàng aám. 'ieåm khieán ngöôøi khaùc chuù yù nhaát khi ñoái dieän vôùi chò laø ñoâi maét to thoâng minh saéc saûo vaø chieác mieäng cöôøi raát töôi vôùi haøm raêng traéng vaø ñeàu taép.
  Ngay sau buoåi dieãn toâi ñaõ caû gan ?ovoøi? chò ñaõi caû boïn moät chaàu buùn oác ôû quaùn caïnh beân coâng ty, laáy lyù do laø thay vì ñeán nhaø chò aên theo lôøi môøi thì chò cho ngay moät chaàu taïi ñaây. Chò ñaõ raát vui veû theo chaân chuùng toâi qua quaùn buùn oác vaø theá laø quen nhau. Roài töø caùi duyeân vaên ngheä ñoù maø toâi baét ñaàu lui tôùi nhaø chò. Ô> buoåi ban ñaàu, lyù lòch trích ngang cuûa chò maø toâi naém ñöôïc chæ laø: moät phuï nöõø thaùo vaùt, thoâng minh, giaøu coù nhôø taøi kinh doanh, hieän laø vôï cuûa moät hoïa só Vieät kieàu Myõ teân tuoåi vaø laø ngöôøi thaày daïy hoäi hoïa cho chò vaø laø ngöôøi yeâu ñaàu ñôøi cuûa chò nhöõng naêm trung hoïc, thích haùt vaø haùt hay, ñaëc bieät ?ochuyeân trò? nhaïc Trònh Coâng Sôn, coù taøi naáu nöôùng vaø thích môøi baïn beø ñeán nhaø thöôûng thöùc caùc ?otaùc phaåm beáp nuùc?T cuûa mình. Nhöõng ñieåm vöøa keå, theo toâi thì ôû Saøi Goøn naøy cuõng khaù nhieàu ngöôøi coù, chaúng coù gì laø ñaëc bieät. Nhöng caøng bieát chò nhieàu hôn, laâu hôn toâi caøng thaáy chò quaû thaät laø moät phuï nöõ ñoäc ñaùo maø moät con nhoû coù tieáng böôùng bænh ít khi naøo phuïc ai nhö toâi caûm thaáy caàn phaûi ghi laïi ñoâi doøng veà chò. Khoâng phaûi laø moät baøi vieát veà moät phuï nöõ noåi tieáng, phi thuôøng maø laø veà moät ngöôøi ñaøn baø raát bình thöôøng ñoàng thôøi raát khaùc thöôøng.
  Thöôøng thì moät phuï nöõ thaønh ñaït vaø giaøu coù hay gaëp nhöõng baát haïnh, traéc trôû veà ñöôøng tình duyeân, gia ñaïo nhö ta vaãn thaáy qua nhöõng chuyeän trong xaõ hoäi - nhaát laø xaõ hoäi ngaøy nay - ñöôïc ghi laïi treân baùo chí, tieåu thuyeát hay phim aûnh. Noùi moät caùch noâm na theo kieåu bình daân thì ?o ñen baïc ñoû tình? vaø ngöôïc laïi chöù hieám khi veïn caû tình laãn tieàn nhö chò. Chính caùi ?o ñoû caû baïc laãn tình? cuûa chò laø caùi maø toâi muoán ghi laïi nôi ñaây xem laøm caùch naøo chò coù theå ñi ngöôïc laïi quy luaät cuûa muoân ñôøi nhö theá.
  Trong khi caùc caâu chuyeän veà caùc quyù töû cuûa caùc gia ñình giaøu coù theá löïc hoïc ñoøi aên chôi phoùng ñaõng, huùt xaùch ñeán möùc nghieän ngaäp? ñang laø thôøi söï noùng boûng hieän nay ôû caùc thaønh phoá lôùn nöôùc ta thì vieäc chò moät tay nuoâi daïy boán ñöùa con mình thaønh nhöõng ngöôøi hieáu haïnh vaø thaønh ñaït laø moät ñieàu toâi thöïc söï khaâm phuïc. Toâi töøng bieát nhieàu gia ñình giaøu coù nhö chò nhöng con caùi laïi sôùm yû laïi vaøo tieàn baïc vaø theá löïc cuûa cha meï ñeå xem thöôøng ngöôøi khaùc, hoïc ñoøi thoùi ?otröôûng giaû hoïc laøm sang?. Toâi ñaõ töøng ñeán chôi nhöõng gia ñình maø con caùi hoï ñi töø ngoaøi vaøo gaëp khaùch chæ ñöa maét ngoù moät caùi roài ñi thaúng, khoâng moät lôøi chaøo hay chí ít moät caùi gaät ñaàu cho phaûi pheùp. Coøn caùc quyù töû cuûa chò maø ngöôøi nhoû nhaát cuõng ñaõ gaàn 30 tuoåi thì bao giôø ñi ngang qua choã toâi ñang ngoài vôùi chò cuõng ñeàu nieàm nôû leã pheùp chaøo hoûi khaùch cuûa meï. Khoâng phaûi chæ vôùi rieâng toâi maø baát keå ñoù laø ai, giaøu hay ngheøo, sang hay heøn.
  Ô> chò, toâi tìm thaáy chaân lyù qua nhaän ñònh cuûa Seùneøque: ?oBieát soáng hôn laø soáng laâu.? Chò hoan hæ saün saøng moùc ví ñeå giuùp ñôõ ngöôøi cô nhôõ, khoán khoù nhöng laïi raát tieác tieàn ñi laøm toùc hay trang ñieåm. Toâi ñaõ töøng thaáy chò töï trang ñieåm göông maët vaø chaûi toùc tröôùc khi döï tieäc trong voøng daêm ba phuùt. Phong caùch trang ñieåm vaø trang phuïc cuûa chò raát dung dò nhöng khoâng keùm phaàn lòch laõm. Chò coù caû tuû myõ phaåm, quaàn aùo vaø giaøy deùp do baïn beø, thaân thích göûi taëng töø nöôùc ngoaøi hay do chính chò mua saém ôû Vieät Nam. Nhöng chò laïi coù moät sôû thích raát deã thöông laø hay ñem chia seû vôùi em uùt, baïn beø neân tuû myõ phaåm, quaàn aùo, giaøy deùp cuûa chò gioáng nhö moät doøng soâng cöù tuoân chaûy maõi maø luùc naøo cuõng traøn ñaày nhö cuoäc ñôøi cuûa chò. Khoâng chæ bieát vaø thích chöng dieän, naáu nuôùng, baøy tieäc tuøng môøi baïn beø ñeán quaây quaàn aên uoáng vui ñuøa ôû nhaø, chò coøn laø moät ?ocaây? vaên ngheä: haùt, laøm thô, phoå nhaïc caùc baøi thô chò thích, dieãn kòch - coù moät laàn chò Minh Ngoïc ñaïo dieãn moät vôû kòch taïi nhaø vaên hoùa ôû Bình Long, do ñöôøng saù xa xoâi khoâng theå môøi ñöôïc ñaày ñuû dieãn vieân neân ñaõ môøi chò ñoùng theá vai moät baø meï, vai nhoû thoâi. Chò khoâng ngaàn ngaïi nhaän lôøi giuùp vaø leân saân khaáu chæ sau khi chò Minh Ngoïc chæ daãn kòch baûn taïi choã. Thaät baát ngôø laø chò dieãn raát ñaït neân cuoái buoåi dieãn ñaïo dieãn Minh Ngoïc ñaõ laéc ñaàu cöôøi vui noùi ñuøa raèng chæ tröø coù moân moâ toâ bay laø chöa coù teân trong danh muïc caùc moùn aên chôi thaäp baùt ban voõ ngheä toát nghieäp tröôøng ñôøi cuûa chò maø thoâi! --- , roài laø veõ tranh sôn daàu, vieát thö phaùp?queân nöõa chöù, chò coøn laø moät ?onhaùnh? theå thao vaø ñaõ töøng ñoaït giaûi bôi loäi daønh cho nhöõng ngöôøi cao tuoåi vaøi naêm veà tröôùc. Coøn nöõa, khoâng ai nghó raèng moät phuï nöõ giaøu coù, thaønh ñaït nhö chò laïi may vaù raát gioûi, ñaõ töøng caét may aùo daøi cho em uùt maëc raát kheùo. Coøn hieän giôø thì ít ai tin raèng caùc taùc phaåm laäp theå ñoäc ñaùo vaø ñeïp maét treân caùc goái vuoâng laøm töø caùc maûnh vuïn vaûi maøu laø cuûa chò ñeå trang trí salon nhaø chò. Cuõng nhö neáu khoâng nhìn thaáy taän maét toâi khoù maø tin raèng chò coù ñuû kieân nhaãn vaø kheùo leùo caét söûa töøng chieác aùo chieác quaàn maëc ñi chôi hay ôû nhaø.
  Söï ña taøi ña naêng cuûa chò coù theå ñöôïc giaûi thích laø phaùt sinh töø taâm hoàn maãn caûm, ña tình cuûa chò maø ôû ñaây ñöôïc hieåu laø tình ngöôøi. Chò ñaëc bieät yeâu thích nhaïc Trònh Coâng Sôn vaø nhöõng trieát lyù nhaân sinh baøng baïc trong ñoù. Toâi nhôù coù laàn chò keå moät coâ giuùp vieäc coøn treû ñaõ caïy tuû laáy 1.000 Myõ kim cuûa chò boû troán. Khi phaùt hieän ra chò noùi vôùi choàng raèng chò mong sao soá tieàn ñoù seõ giuùp cho coâ gaùi treû aáy taïo ñöôïc moät töông lai nhö yù nguyeän. Raèng neáu sau naày thaønh ñaït trôû veà, bieát ñaâu coâ aáy seõ ñeán thaêm laïi vôï choàng chò vôùi lôøi caûm ôn chaân thaønh. Thay vì giaän döõ, tieác cuûa vaø ñi baùo coâng an chò chæ chuùc phuùc cho coâ gaùi aáy. Döôøng nhö moät taâm hoàn meânh moâng nhö bieån caû nhö vaäy ñaõ coù söùc truyeàn caûm ñeán moät ñöùa beù con chöa ñaày hai tuoåi. Beù Ruby, chaùu ngoaïi cuûa chò, ñaõ baát ngôø baäp beï nhöõng caâu ñaàu tieân trong baøi haùt Moät Coõi 'i Veà cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn khi böôùc nhöõng böôùc chaäp chöõng xuoáng thang laàu nhaø chò - moät ngoâi nhaø ñaàm aám ?otöù ñaïi ñoàng ñöôøng?. Baøi haùt chò haùt raát thaønh coâng vaø thöôøng hay haùt ôû baát kyø moät buoåi hoïp maët naøo nay ñöôïc laøm thaønh baøi haùt ru chaùu. Hay haùt vaø haùt hay ñeán noãi maø moät ñöùa beù con ñaõ nhaäp taâm vaø yeâu thích ñeán möùc baø ngoaïi phaûi haùt ñuùng baøi haùt ñoù thì beù môùi thoâi meø nheo ?ongoaïi haùt, ngoaïi haùt?? luoân mieäng. Chuyeän khoù tin nhöng hoaøn toaøn coù thaät maø toâi ñaõ ñöôïc nghe taän tai, thaáy taän maét taïi nhaø chò.
  Toâi nhôù maõi moät ñeâm sau buoåi tieäc khai tröông phoøng tranh cuûa choàng chò, moïi ngöôøi ñaõ veà heát chæ coøn laïi vaøi ngöôøi baïn trong ñoù coù toâi. Caïnh chieác baøn ñaày hoa vaø trong khoâng khí maùt dòu cuûa möa phuøn laát phaát, chò ñaõ môû quyeån nhaïc maø nhaïc só Trònh Coâng Sôn daønh taëng cho vôï choàng chò haùt moät maïch möôøi maáy baøi khoâng caàn ñeán ñaøn ñeäm. Chuùng toâi ngoài yeân laëng trong ñeâm thanh vaéng say meâ laéng nghe, thaû hoàn vaøo töøng noát nhaïc, töøng ca töø. Chò haùt baèng taát caû caûm xuùc cuûa mình. Töøng baøi haùt nhö moät böùc tranh veõ neân cuoäc ñôøi cuûa chính chò noùi rieâng vaø cuûa thaân phaän con ngöôøi noùi chung khieán chuùng toâi nhö böôùc qua moät taâm caûnh khaùc, taïm queân ñi thöïc taïi. Toâi taïm bieät chò vôùi nhöõng giai ñieäu meânh moâng saâu laéng cuûa nhaïc Trònh vang voïng suoát quaõng ñöôøng veà nhaø cuõng nhö suoát caû cuoäc ñôøi naøy.
  Phong caùch soáng cuûa chò phaûn aûnh trieát lyù soáng tuyeät vôøi maø chò ñaõ theå hieän suoát cuoäc ñôøi mình, cuï theå qua moät soá söï vieäc maø toâi tình côø ñöôïc bieát ñeå hieåu raèng taïi sao cuoäc soáng cuûa chò ñöôïc myõ maõn nhö theá . Coù caâu noùi raèng: ?o 'oàng tieàn lieàn khuùc ruoät.? Dó nhieân, ñoàng tieàn kieám ñöôïc baèng con ñöôøng chaân chính ai laïi khoâng xoùt khi maát ñi moät caùch khoâng chính ñaùng. Tuy nhieân, chò thaät söï ?obieát soáng? khi bieát quyù söï thanh thaûn cuûa taâm hoàn mình vaø thieân löông cuûa con ngöôøi mình hôn ñoàng tieàn. Moät ngöôøi tieát kieäm töøng gioït nöôùc maém treân baøn aên nhö chò khi bò löøa gaàn caû traêm caây vaøng haún laø raát ñau xoùt vaø maát nguû. Nhaát laø khi ngöôøi löøa chò laø ngöôøi chò ñaõ quen bieát nhieàu naêm. Vaäy maø, tuy raát tieác soá tieàn bò maát vaø cuõng ñi trình baùo coâng an ñaày ñuû thuû tuïc nhöng chò vaãn nguû raát ngon, khoâng heà ñeå tieàn cuûa aûnh höôûng ñeán söï thö thaùi cuûa taâm hoàn. Vaø treân heát taát caû trong vieäc bò löøa, caâu ñoái ñaùp cuûa chò vôùi choàng khi bò quôû laø khôø daïi ñeå bò löøa khieán toâi raát thuù vò vaø neå phuïc chò: ?o Anh neân laáy laøm möøng vì coù moät ngöôøi vôï bò löøa hôn laø coù moät ngöôøi vôï ñi löøa ngöôøi.? Moät caâu ñoái ñaùp thaät chí lyù vaø cöïc kyø thoâng minh.
  Vaø treân heát moïi söï, sau nhieàu naêm bieát chò, toâi ñaõ hieåu taïi sao ngöôøi choàng cuõ cuûa chò duø khoâng ñöôïc song haønh cuøng chò troïn cuoäc ñôøi vaãn voâ cuøng yeâu quyù neå troïng chò. Chò ñaõ töøng noùi ñuøa vôùi chuùng toâi, luõ ñaøn em cuûa chò raèng, trong taát caû caùc ?osó? maø chò ñaõ kinh qua moät caùch raát thaønh coâng nhö ca só, hoïa só, thi só, nhaïc só, kòch só, naáu nöùông só v.v?thì chò coøn coù moät chöõ só raát thaønh coâng laø ?ovôï só?. 'ieàu naøy coù theå laø ñieàu coát yeáu giaûi thích cho tröôøng hôïp ?oñoû caû baïc laãn tình? cuûa chò. Duø laø moät phuï nöõ tieàn cuûa nhö nöôùc, chò vaãn coù thaùi ñoä raát traân troïng vaø sung söôùng khi nhaän tieàn töø tay nguôøi choàng hoïa só taøi hoa cuûa chò ñöa. Soá tieàn khoâng nhieàu so vôùi cuûa caûi maø chò ñang sôû höõu nhöng caùi caùch nhaän tieàn cuûa chò laøm cho baát kyø nguôøi ñaøn oâng naøo cuõng caûm thaáy mình quan troïng haún leân trong gia ñình, nhaát laø trong maét cuûa ngöôøi ñaøn baø ñaàu aáp tay goái vôùi mình. Choàng chò ñaõ töøng noùi vôùi baïn beø vaø phaùt bieåu vôùi baùo chí raèng sau ngaøy gaëp laïi chò, tranh cuûa anh veõ döôøng nhö laø ñeïp hôn, töôi saùng hôn ngoaøi söï phong phuù veà ñeà taøi vaø soá löôïng maø trong suoát thôøi gian daøi ôû Myõ anh ñaõ khoâng laøm ñöôïc. 'où cuõng laø nhôø nguoàn caûm höùng do chò mang laïi. Veà phía chò, baøi thô chò laøm daønh taëng cho choàng maø toâi ñaõ veõ thaønh moät böùc tranh thö phaùp ñaõ baùn ñöôïc khaù nhieàu: ?o Cuoäc haønh trình töø A ñeán Z. 'aõ queân maát roài nhöõng dieåm B,C?Chæ coøn laïi ñieåm A noái lieàn ñieåm Z. Em böôùc ngöôïc chieàu ñaõ ñeán beân anh.?
  Dó nhieân, ?o nhaân voâ thaäp toaøn?, chò cuõng coù nhöõng taät xaáu hay nhöõng caùi baát caäp. Tuy nhieân, chò laïi laø moät ngöôøi ?o bieát mình? raát roõ vaø laø moät ngöôøi coù tính ?o phaûn tænh? raát cao. Khoâng phaûi chôø cho ngöôøi khaùc vaïch ra nhöõng caùi xaáu cuûa mình, chò ñaõ ?o töï kieåm, ñi tröôùc, daãn ñöôøng? trong vieäc töï noùi ra hay nhôø ngöôøi khaùc vaïch ra. ?o'eå söûa chöõa?. 'où laø phöông chaâm vaø tieâu chí cuûa chò trong cuoäc soáng.
  'eå thay lôøi keát cho baøi vieát naøy, toâi xin ñöôïc ghi laïi moät caâu danh ngoân maø toâi queân maát teân taùc giaû: ?o Trong gia ñình, ngöôøi ñaøn baø laø nhuïy cuûa ñoùa hoa haïnh phuùc.? Moät phuï nöõ nhö chò haún laø moät loaïi nhuïy hoa maõi maõi khoâng bao giôø taøn röõa theo thôøi gian maø ngöôïc laïi caøng giuùp cho hoa toûa höông thôm ngaùt, khoâng rieâng ôû gia ñình chò maø coøn lan ra ngoaøi xaõ hoäi. 'où laø ñoùa Hoa Taâm vaäy. Mong sao xaõ hoäi loaøi ngöôøi naøo cuõng coù nhieàu phuï nöõ gioáng nhö chò ñeå theá giôùi naøy moãi sôùm mai ñeàu thöùc daäy vôùi taâm traïng nhö trôû veà ? Töø Coõi An Bình ?o - chuû ñeà moät cuoäc trieån laõm tranh cuûa choàng chò tröôùc ñaây.
  HA>I 'E.
  [/quote]
 7. AnThanh

  AnThanh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  24/09/2003
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  LÀM ƠN XÓA DÙM BÀI VIẾT " CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NHƯ THẾ" VỚI FONT CHỮ KHÔNG ĐỌC ĐƯƠC. TÔI KHÔNG BIẾT CÁCH XÓA .
  XIN CÁM ƠN .
  Được AnThanh sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 21/12/2003
 8. Gerbich

  Gerbich Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  04/09/2003
  Bài viết:
  1.874
  Đã được thích:
  2
  Gerbich đã hoán chuyển dùm bạn rồi .
  Bài of An Thanh
  CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NHƯ THẾ?.
  Tôi biết chị được hơn ba năm nay qua một thành viên của CLB Nữ Doanh Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Còn nhớ ngày đầu gặp chị ở Công ty May mặc Xuất khẩu Minh Châu là ngày mà nhóm thời trang tuổi 40 của chúng tôi tập dợt trình diễn thời trang với nhau ở đó. Qua chị Mỹ Linh, giám đốc công ty Minh Châu, chúng tôi đã được nghe nói về chị, một phụ nữ quảng giao rất thích văn nghệ và có tài nấu nướng. Hôm đó tôi đã nhờ chị Linh mời chị và một vài người bạn của chị đến xem chúng tôi trình diễn thời trang. Đó là một phụ nữ có một dáng dấp rất sang cả và một phong thái nồng ấm. Điểm khiến người khác chú ý nhất khi đối diện với chị là đôi mắt to thông minh sắc sảo và chiếc miệng cười rất tươi với hàm răng trắng và đều tắp.
  Ngay sau buổi diễn tôi đã cả gan ?ovòi? chị đãi cả bọn một chầu bún ốc ở quán cạnh bên công ty, lấy lý do là thay vì đến nhà chị ăn theo lời mời thì chị cho ngay một chầu tại đây. Chị đã rất vui vẻ theo chân chúng tôi qua quán bún ốc và thế là quen nhau. Rồi từ cái duyên văn nghệ đó mà tôi bắt đầu lui tới nhà chị. Ở buổi ban đầu, lý lịch trích ngang của chị mà tôi nắm được chỉ là: một phụ nữụ tháo vát, thông minh, giàu có nhờ tài kinh doanh, hiện là vợ của một họa sĩ Việt kiều Mỹ tên tuổi và là người thầy dạy hội họa cho chị và là người yêu đầu đời của chị những năm trung học, thích hát và hát hay, đặc biệt ?ochuyên trị? nhạc Trịnh Công Sơn, có tài nấu nướng và thích mời bạn bè đến nhà thưởng thức các ?otác phẩm bếp núc?T của mình. Những điểm vừa kể, theo tôi thì ở Sài Gòn này cũng khá nhiều người có, chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng càng biết chị nhiều hơn, lâu hơn tôi càng thấy chị quả thật là một phụ nữ độc đáo mà một con nhỏ có tiếng bướng bỉnh ít khi nào phục ai như tôi cảm thấy cần phải ghi lại đôi dòng về chị. Không phải là một bài viết về một phụ nữ nổi tiếng, phi thuờng mà là về một người đàn bà rất bình thường đồng thời rất khác thường.
  Thường thì một phụ nữ thành đạt và giàu có hay gặp những bất hạnh, trắc trở về đường tình duyên, gia đạo như ta vẫn thấy qua những chuyện trong xã hội - nhất là xã hội ngày nay - được ghi lại trên báo chí, tiểu thuyết hay phim ảnh. Nói một cách nôm na theo kiểu bình dân thì ?o đen bạc đỏ tình? và ngược lại chứ hiếm khi vẹn cả tình lẫn tiền như chị. Chính cái ?o đỏ cả bạc lẫn tình? của chị là cái mà tôi muốn ghi lại nơi đây xem làm cách nào chị có thể đi ngược lại quy luật của muôn đời như thế.
  Trong khi các câu chuyện về các quý tử của các gia đình giàu có thế lực học đòi ăn chơi phóng đãng, hút xách đến mức nghiện ngập? đang là thời sự nóng bỏng hiện nay ở các thành phố lớn nước ta thì việc chị một tay nuôi dạy bốn đứa con mình thành những người hiếu hạnh và thành đạt là một điều tôi thực sự khâm phục. Tôi từng biết nhiều gia đình giàu có như chị nhưng con cái lại sớm ỷ lại vào tiền bạc và thế lực của cha mẹ để xem thường người khác, học đòi thói ?otrưởng giả học làm sang?. Tôi đã từng đến chơi những gia đình mà con cái họ đi từ ngoài vào gặp khách chỉ đưa mắt ngó một cái rồi đi thẳng, không một lời chào hay chí ít một cái gật đầu cho phải phép. Còn các quý tử của chị mà người nhỏ nhất cũng đã gần 30 tuổi thì bao giờ đi ngang qua chỗ tôi đang ngồi với chị cũng đều niềm nở lễ phép chào hỏi khách của mẹ. Không phải chỉ với riêng tôi mà bất kể đó là ai, giàu hay nghèo, sang hay hèn.
  Ở chị, tôi tìm thấy chân lý qua nhận định của Sénèque: ?oBiết sống hơn là sống lâu.? Chị hoan hỉ sẵn sàng móc ví để giúp đỡ người cơ nhỡ, khốn khó nhưng lại rất tiếc tiền đi làm tóc hay trang điểm. Tôi đã từng thấy chị tự trang điểm gương mặt và chải tóc trước khi dự tiệc trong vòng dăm ba phút. Phong cách trang điểm và trang phục của chị rất dung dị nhưng không kém phần lịch lãm. Chị có cả tủ mỹ phẩm, quần áo và giày dép do bạn bè, thân thích gửi tặng từ nước ngoài hay do chính chị mua sắm ở Việt Nam. Nhưng chị lại có một sở thích rất dễ thương là hay đem chia sẻ với em út, bạn bè nên tủ mỹ phẩm, quần áo, giày dép của chị giống như một dòng sông cứ tuôn chảy mãi mà lúc nào cũng tràn đầy như cuộc đời của chị. Không chỉ biết và thích chưng diện, nấu nuớng, bày tiệc tùng mời bạn bè đến quây quần ăn uống vui đùa ở nhà, chị còn là một ?ocây? văn nghệ: hát, làm thơ, phổ nhạc các bài thơ chị thích, diễn kịch - có một lần chị Minh Ngọc đạo diễn một vở kịch tại nhà văn hóa ở Bình Long, do đường sá xa xôi không thể mời được đầy đủ diễn viên nên đã mời chị đóng thế vai một bà mẹ, vai nhỏ thôi. Chị không ngần ngại nhận lời giúp và lên sân khấu chỉ sau khi chị Minh Ngọc chỉ dẫn kịch bản tại chỗ. Thật bất ngờ là chị diễn rất đạt nên cuối buổi diễn đạo diễn Minh Ngọc đã lắc đầu cười vui nói đùa rằng chỉ trừ có môn mô tô bay là chưa có tên trong danh mục các món ăn chơi thập bát ban võ nghệ tốt nghiệp trường đời của chị mà thôi! --- , rồi là vẽ tranh sơn dầu, viết thư pháp?quên nữa chứ, chị còn là một ?onhánh? thể thao và đã từng đoạt giải bơi lội dành cho những người cao tuổi vài năm về trước. Còn nữa, không ai nghĩ rằng một phụ nữ giàu có, thành đạt như chị lại may vá rất giỏi, đã từng cắt may áo dài cho em út mặc rất khéo. Còn hiện giờ thì ít ai tin rằng các tác phẩm lập thể độc đáo và đẹp mắt trên các gối vuông làm từ các mảnh vụn vải màu là của chị để trang trí salon nhà chị. Cũng như nếu không nhìn thấy tận mắt tôi khó mà tin rằng chị có đủ kiên nhẫn và khéo léo cắt sửa từng chiếc áo chiếc quần mặc đi chơi hay ở nhà.
  Sự đa tài đa năng của chị có thể được giải thích là phát sinh từ tâm hồn mẫn cảm, đa tình của chị mà ở đây được hiểu là tình người. Chị đặc biệt yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn và những triết lý nhân sinh bàng bạc trong đó. Tôi nhớ có lần chị kể một cô giúp việc còn trẻ đã cạy tủ lấy 1.000 Mỹ kim của chị bỏ trốn. Khi phát hiện ra chị nói với chồng rằng chị mong sao số tiền đó sẽ giúp cho cô gái trẻ ấy tạo được một tương lai như ý nguyện. Rằng nếu sau nầy thành đạt trở về, biết đâu cô ấy sẽ đến thăm lại vợ chồng chị với lời cảm ơn chân thành. Thay vì giận dữ, tiếc của và đi báo công an chị chỉ chúc phúc cho cô gái ấy. Dường như một tâm hồn mênh mông như biển cả như vậy đã có sức truyền cảm đến một đứa bé con chưa đầy hai tuổi. Bé Ruby, cháu ngoại của chị, đã bất ngờ bập bẹ những câu đầu tiên trong bài hát Một Cõi Đi Về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi bước những bước chập chững xuống thang lầu nhà chị - một ngôi nhà đầm ấm ?otứ đại đồng đường?. Bài hát chị hát rất thành công và thường hay hát ở bất kỳ một buổi họp mặt nào nay được làm thành bài hát ru cháu. Hay hát và hát hay đến nỗi mà một đứa bé con đã nhập tâm và yêu thích đến mức bà ngoại phải hát đúng bài hát đó thì bé mới thôi mè nheo ?ongoại hát, ngoại hát?? luôn miệng. Chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật mà tôi đã được nghe tận tai, thấy tận mắt tại nhà chị.
  Tôi nhớ mãi một đêm sau buổi tiệc khai trương phòng tranh của chồng chị, mọi người đã về hết chỉ còn lại vài người bạn trong đó có tôi. Cạnh chiếc bàn đầy hoa và trong không khí mát dịu của mưa phùn lất phất, chị đã mở quyển nhạc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dành tặng cho vợ chồng chị hát một mạch mười mấy bài không cần đến đàn đệm. Chúng tôi ngồi yên lặng trong đêm thanh vắng say mê lắng nghe, thả hồn vào từng nốt nhạc, từng ca từ. Chị hát bằng tất cả cảm xúc của mình. Từng bài hát như một bức tranh vẽ nên cuộc đời của chính chị nói riêng và của thân phận con người nói chung khiến chúng tôi như bước qua một tâm cảnh khác, tạm quên đi thực tại. Tôi tạm biệt chị với những giai điệu mênh mông sâu lắng của nhạc Trịnh vang vọng suốt quãng đường về nhà cũng như suốt cả cuộc đời này.
  Phong cách sống của chị phản ảnh triết lý sống tuyệt vời mà chị đã thể hiện suốt cuộc đời mình, cụ thể qua một số sự việc mà tôi tình cờ được biết để hiểu rằng tại sao cuộc sống của chị được mỹ mãn như thế . Có câu nói rằng: ?o Đồng tiền liền khúc ruột.? Dĩ nhiên, đồng tiền kiếm được bằng con đường chân chính ai lại không xót khi mất đi một cách không chính đáng. Tuy nhiên, chị thật sự ?obiết sống? khi biết quý sự thanh thản của tâm hồn mình và thiên lương của con người mình hơn đồng tiền. Một người tiết kiệm từng giọt nước mắm trên bàn ăn như chị khi bị lừa gần cả trăm cây vàng hẳn là rất đau xót và mất ngủ. Nhất là khi người lừa chị là người chị đã quen biết nhiều năm. Vậy mà, tuy rất tiếc số tiền bị mất và cũng đi trình báo công an đầy đủ thủ tục nhưng chị vẫn ngủ rất ngon, không hề để tiền của ảnh hưởng đến sự thư thái của tâm hồn. Và trên hết tất cả trong việc bị lừa, câu đối đáp của chị với chồng khi bị quở là khờ dại để bị lừa khiến tôi rất thú vị và nể phục chị: ?o Anh nên lấy làm mừng vì có một người vợ bị lừa hơn là có một người vợ đi lừa người.? Một câu đối đáp thật chí lý và cực kỳ thông minh.
  Và trên hết mọi sự, sau nhiều năm biết chị, tôi đã hiểu tại sao người chồng cũ của chị dù không được song hành cùng chị trọn cuộc đời vẫn vô cùng yêu quý nể trọng chị. Chị đã từng nói đùa với chúng tôi, lũ đàn em của chị rằng, trong tất cả các ?osĩ? mà chị đã kinh qua một cách rất thành công như ca sĩ, họa sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, kịch sĩ, nấu nứơng sĩ v.v?thì chị còn có một chữ sĩ rất thành công là ?ovợ sĩ?. Điều này có thể là điều cốt yếu giải thích cho trường hợp ?ođỏ cả bạc lẫn tình? của chị. Dù là một phụ nữ tiền của như nước, chị vẫn có thái độ rất trân trọng và sung sướng khi nhận tiền từ tay nguời chồng họa sĩ tài hoa của chị đưa. Số tiền không nhiều so với của cải mà chị đang sở hữu nhưng cái cách nhận tiền của chị làm cho bất kỳ nguời đàn ông nào cũng cảm thấy mình quan trọng hẳn lên trong gia đình, nhất là trong mắt của người đàn bà đầu ấp tay gối với mình. Chồng chị đã từng nói với bạn bè và phát biểu với báo chí rằng sau ngày gặp lại chị, tranh của anh vẽ dường như là đẹp hơn, tươi sáng hơn ngoài sự phong phú về đề tài và số lượng mà trong suốt thời gian dài ở Mỹ anh đã không làm được. Đó cũng là nhờ nguồn cảm hứng do chị mang lại. Về phía chị, bài thơ chị làm dành tặng cho chồng mà tôi đã vẽ thành một bức tranh thư pháp đã bán được khá nhiều: ?o Cuộc hành trình từ A đến Z. Đã quên mất rồi những diểm B,C?Chỉ còn lại điểm A nối liền điểm Z. Em bước ngược chiều đã đến bên anh.?
  Dĩ nhiên, ?o nhân vô thập toàn?, chị cũng có những tật xấu hay những cái bất cập. Tuy nhiên, chị lại là một người ?o biết mình? rất rõ và là một người có tính ?o phản tỉnh? rất cao. Không phải chờ cho người khác vạch ra những cái xấu của mình, chị đã ?o tự kiểm, đi trước, dẫn đường? trong việc tự nói ra hay nhờ người khác vạch ra. ?oĐể sửa chữa?. Đó là phương châm và tiêu chí của chị trong cuộc sống.
  Để thay lời kết cho bài viết này, tôi xin được ghi lại một câu danh ngôn mà tôi quên mất tên tác giả: ?o Trong gia đình, người đàn bà là nhụy của đóa hoa hạnh phúc.? Một phụ nữ như chị hẳn là một loại nhụy hoa mãi mãi không bao giờ tàn rữa theo thời gian mà ngược lại càng giúp cho hoa tỏa hương thơm ngát, không riêng ở gia đình chị mà còn lan ra ngoài xã hội. Đó là đóa Hoa Tâm vậy. Mong sao xã hội loài người nào cũng có nhiều phụ nữ giống như chị để thế giới này mỗi sớm mai đều thức dậy với tâm trạng như trở về ? Từ Cõi An Bình ?o - chủ đề một cuộc triển lãm tranh của chồng chị trước đây.
  HẢI ĐỂ
  Gửi lúc 22:40, 15/12/03
 9. AnThanh

  AnThanh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  24/09/2003
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0

Chia sẻ trang này