1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

[cờ tướng] Mẫu ra quân - lên tượng đối quá cung pháo

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Go_player, 02/03/2011.

 1. Go_player

  Go_player Moderator

  lên tượng đối quá cung pháo

  1.1
  <EMBED src=http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u38563.swf width=500 height=350 type=application/x-shockwave-flash>
  EMBED src=http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u38563.swf width=500 height=350 type=application/x-shockwave-flash
 2. Go_player

  Go_player Moderator

  Mục lục chi tiết

  <table width="824" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><col style="width: 48pt;" width="64"> <col style="width: 310pt;" width="413"> <col style="width: 212pt;" width="283"> <col style="width: 48pt;" width="64"> <tbody><tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td colspan="2" style="height: 12.75pt; width: 358pt;" width="477" height="17">tiết 1: hồng hữu chánh mã hắc đĩnh 7 tốt - hồng bình pháo lượng xa hình </td> <td class="xl28" style="width: 212pt;" width="283">
  </td> <td class="xl28" style="width: 48pt;" width="64">
  </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl24" style="height: 12.75pt; width: 48pt;" width="64" height="17"> </td> <td class="xl25" style="width: 310pt;" width="413"> 第1节 红右正马 黑挺7卒——红平炮亮车型 第167局 黑右正马式</td> <td class="xl30">đệ 167 cục hắc hữu chánh mã thức</td> <td class="xl29" style="width: 48pt;" width="64">5861</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl24" style="height: 12.75pt; width: 48pt;" width="64" height="17"> </td> <td class="xl25" style="width: 310pt;" width="413"> 第1节 红右正马 黑挺7卒——红平炮亮车型 第168局 黑飞右象式</td> <td class="xl30">đệ 168 cục hắc phi hữu tượng thức</td> <td class="xl29" style="width: 48pt;" width="64">3896</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl27" colspan="2" style="height: 12.75pt;" height="17">tiết 2: hồng hữu chánh mã hắc đĩnh 7 tốt - hồng tiến thất binh hình </td> <td class="xl30">
  </td> <td class="xl29" style="width: 48pt;" width="64"> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl24" style="height: 12.75pt; width: 48pt;" width="64" height="17"> </td> <td class="xl25" style="width: 310pt;" width="413"> 第2节 红右正马 黑挺7卒——红进七兵型 第169局 黑出直车式</td> <td class="xl30">đệ 169 cục hắc xuất trực xa thức</td> <td class="xl29" style="width: 48pt;" width="64">3406</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl24" style="height: 12.75pt; width: 48pt;" width="64" height="17"> </td> <td class="xl25" style="width: 310pt;" width="413"> 第2节 红右正马 黑挺7卒——红进七兵型 第170局 黑左横车式</td> <td class="xl30">đệ 170 cục hắc tả hoành xa thức</td> <td class="xl29" style="width: 48pt;" width="64">2817</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl24" style="height: 12.75pt; width: 48pt;" width="64" height="17"> </td> <td class="xl25" style="width: 310pt;" width="413"> 第2节 红右正马 黑挺7卒——红进七兵型 第171局 黑马头炮式</td> <td class="xl30">đệ 171 cục hắc mã đầu pháo thức</td> <td class="xl29" style="width: 48pt;" width="64">2941</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl27" colspan="2" style="height: 12.75pt;" height="17">tiết 3: hồng tiến tam binh hắc chánh mã trực xa hình</td> <td class="xl30">
  </td> <td class="xl29" style="width: 48pt;" width="64"> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl24" style="height: 12.75pt; width: 48pt;" width="64" height="17"> </td> <td class="xl25" style="width: 310pt;" width="413"> 第3节 红进三兵 黑正马直车型 第172局 红疾进河口马式</td> <td class="xl30">đệ 172 cục hồng tật tiến hà khẩu mã thức</td> <td class="xl29" style="width: 48pt;" width="64">3301</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl24" style="height: 12.75pt; width: 48pt;" width="64" height="17"> </td> <td class="xl25" style="width: 310pt;" width="413"> 第3节 红进三兵 黑正马直车型 第173局 红平仕角炮式</td> <td class="xl30">đệ 173 cục hồng bình sĩ giác pháo thức</td> <td class="xl29" style="width: 48pt;" width="64">4094</td> </tr> </tbody></table>

Chia sẻ trang này