1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài viết giới thiệu về Đồng Nai (Hot)

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi taysungbavang, 19/07/2002.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. taysungbavang

  taysungbavang Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  11/02/2002
  Bài viết:
  438
  Đã được thích:
  2
  Những bài viết giới thiệu về Đồng Nai (Hot)

  Mục lục giới thiệu về Tỉnh Đồng Nai​

  1. Địa danh Đồng Nai có từ đâu? .
  2. Tạp chí văn hoá Đông Phố Bác Cổ .
  3. Giới thiệu về báo Đồng Nai .
  4. Điểm dừng chân nào cho du khách đến Đồng Nai trong dịp lễ, tết ? .
  5. Bạn biết gì về Văn Miếu Trấn Biên? .
  6. Qui hoạch Biên Hoà thành đô thị kiểu mới .
  7. Tổng quan hình ảnh về Đồng Nai
  .
  8. Du lịch Đồng Nai .
  9. Địa lí - Đặc điểm tự nhiên về Đồng Nai .

  I'm a poor lonesome cowboy
  I've a long long way from home  Được taysungbavang sửa chữa / chuyển vào 19/07/2002 ngày 18:51

  Được taysungbavang sửa chữa / chuyển vào 19/07/2002 ngày 18:55

  Được taysungbavang sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 27/04/2003

  Được taysungbavang sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 27/04/2003
 2. Connector

  Connector Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  18/12/2001
  Bài viết:
  879
  Đã được thích:
  0
  The page cannot be found
  The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Please try the following:
  If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
  Open the ol.ttvn.com home page, and then look for links to the information you want.
  Click the Back button to try another link.
  HTTP 404 - File not found
  Internet Information Services
  --------------------------------------------------------------------------------
  Technical Information (for support personnel)
  More information:
  Microsoft Support

 3. mai_vo_tinh

  mai_vo_tinh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  22/10/2002
  Bài viết:
  58
  Đã được thích:
  0
  Bác taysungbavang ơi ! Bác làm ơn kiếm dùm em cái websai www.????dongnai.edu.vn/????? ma của sinh viên đồng nai đó ! vì cái đó có nhiều thôngt tin lắm ! em cám ơn bác nhiều nhe ! chúc bác ăn nngo ngu yên nhe bác !
  http://www.sphosting.com/nhuhuu200681/index.htm
  Nam Moi an Khang Thinh Vuong
 4. thaibinh3n

  thaibinh3n Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  21/03/2002
  Bài viết:
  544
  Đã được thích:
  0
  http://www.dongnai.gov.vn/
  http://www.baodongnai.com.vn/
 5. thu_truong_hung

  thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  05/11/2002
  Bài viết:
  135
  Đã được thích:
  0
  các bạn đừng để bạn tôi buồn viết gì đi chứ
  nó rất nhớ đồng nai đấy thế mà các bạn cứ im như vậy thì tôi cũng rất là buồn
  đồng nai quá buồn đấy
  sang thái bình chơi đi

  i love you

 6. taysungbavang

  taysungbavang Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  11/02/2002
  Bài viết:
  438
  Đã được thích:
  2
  Đã cập nhật xong
  I'm a poor lonesome cowboy
  I've a long long way from home
 7. Vietdragon

  Vietdragon Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/01/2002
  Bài viết:
  48
  Đã được thích:
  0
  Các bác nè , dân CDSP ĐN cũng đã có web rùi hè hè , mời các bác vô coi thử , có gì cứ góp ý thẻng thắn cho thằng webmaster nhé !! Đây là địa cxhỉ nè : http://cdspdn.2ya.com ( Tạm thời xài thèng host và damai free đã , mai một mua lun cái chấm net chơi )
  Tình iu không tự sinh ra cũng không tự mất đi , nó chỉ chuyển từ người này sang người khác
  http://cdspn.2ya.com <-----------wellcome
 8. songxua

  songxua Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  14/05/2004
  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  LẪ~NG B-">I TẪ,N TRIỄ?U, MỖTN QUẪ~ TẪA DỖ~NG SỖ,NG 'Ỗ?NG NAI.
  Buùt kyù cuûa NGUYỄfN MỖ"T
  'eâm traêng, toâi ngoài vôùi oâng giöõa vöôøn böôûi, gioù töø soâng 'oàng Nai thoåi loàng loäng, trôøi chôùm ñoâng khaù laïnh, vaäy maø oâng giaø gaàn taùm möôi tuoåi vaãn ôû traàn. Vôùi tay haùi moät traùi böôûi voã nheø nheï vaøo lôùp da maøu xanh, oâng baûo: "Traùi naøy khoâng coù hoät". Baèng ñoäng taùc thaønh thaïo oâng duøng con dao saéc roùc voû böôûi, muùi böôûi vaøng öôm loä daàn döôùi aùnh traêng, troâng moïng nhö moâi thieáu nöõ. Toâi caén nheï,ï muùi böôûi tan trong mieäng, ngoït lòm. Ỗ,ng baûo:"'aây laø böôûi ñöôøng laù cam, moät loaïi böôûi ñaëc saûn ñoäc quyeàn cuûa vuøng ñaát Taân Trieàu". Ỗ,ng teân laø Traàn Vaên Hoaø, baûy möôi taùm tuoåi ñôøi, naêm möôi naêm tuoåi 'aûng, suoát ñôøi theo caùch maïng, qua hai cuoäc khaùng chieán daãm naùt vuøng chieán khu ' , vôùi voâ soá huaân , huy chöông. Nhöng ngöôøi daân ôû ñaây goïi oâng laø" haûo haùn mieät vöôøn" khoâng phaûi vì nhöõng chieán coâng hay tính caùch ngang taøng cuûa oâng, maø ngöôøi ta kính phuïc, toân xöng bieät danh laø "oâng Baûy haûo haùn" bôûi coâng lao oâng ñaõ ñöa traùi böôûi vuøng naøy trôû laïi ñuùng teân tuoåi cuûa noù töøng coù hôn moät traêm naêm qua. Ỗ,ng Hoaø ñöa toâi ñeán nhaø baïn oâng ñeå thöôûng thöùc moùn goûi böôûi. "> Taân Trieàu coù hai ngöôøi ñaøn oâng noåi tieáng ñoù laø oâng Baûy Hoaø vaø oâng Naêm Hueä.
  'eán laøng böôûi ai cuõng bieát oâng Naêm Hueä vì hai leõ, thöù nhaát laø oâng laø coù coâng ñöa loaïi hình du lòch sinh thaùi veà laøng queâ yeân tónh ven soâng 'oàng Nai ñeå du khaùch tìm laïi khoâng khí ruoäng ñoàng sau nhöõng ngaøy vaät loän ôû choán phoàn hoa ñoâ hoäi, leõ thöù hai oâng laø ngöôøi coù coâng phuïc hoài laïi moùn aên truyeàn thoáng: moùn goûi böôûi ñeå laøm moài nhaém cho loaïi röôïu ñaëc saûn: röôïu böôûi.
  Ỗ,ng goït traùi böôûi Thanh, nheï nhaøng taùch caùc muõi böôûi, taùch laøm sao ñeå cho caùc muùi böôûi moïng nöôùc khoâng bò daäp vaø rôøi ra chöù khoâng dính lieàn vaøo nhau. Sau ñoù oâng boùc nhöõng con teùp baïc ñöôïc baét töø soâng 'oàng Nai, nhöõng con teùp to nhö ngoùn tay uùt, trong suoát, buùng tanh taùch trong thau nöôùc. Vieäc keá tieáp oâng thaùi chæ nhöõng laù rau thôm ñöôïc haùi trong vöôøn, trong soá ñoù coù moät vaøi laù böôûi non. Ỗng ñöa laù böôûi nheo maét nhìn toâi: ?o Bí quyeát laø ôû choã naøy!? Khi ñaõ chuaån bò xong, oâng nhuùng nhöõng con teùp vaøo noài nöôùc ñang soâi vaø nhanh tay vôùt ra khi chuùng chuyeån qua maøu hoàng. Ỗng troän nhöõng muùi böôûi vôùi rau thôm, cho vaøo moät tí nöôùc trong suoát ñöïng trong chieác bình laáy ra töø tuû ñöïng thöùc aên, baøy ra ñóa vaø cho nhöõng con teùp leân treân, ñieåm theâm vaøi laùt ôùt.
  Ỗng Naêm Hueä nhaån nha laáy baàu röôïu roùt ra ly nhoû, ly röôïu trong suoát maø thoaûng thoaûng höông böôûi. Naâng ly oâng ñaùnh khaø : Röôïu böôûi. Nhöõng muùi böôûi tan trong ñaàu löôõi laøm dòu nhöõng gioït röôïu cay noàng, höông böôûi toaû khaép khoâng gian. Trong böõa tieäc röôïu böôûi hoâm aáy, oâng Traàn Vaên Hoaø ñaõ taâm söï quaù trình phuïc hoài laïi caây böôûi:
  Laøng Taân Trieàu caùch thaønh phoá Bieân Hoaø chöøng hai km ñöôøng chim bay, nhöng noù vaãn giöõ ñöôïc veû thanh bình cuûa vuøng queâ yeân aû. Vöôøn tieáp vöôøn, chæ troàng toaøn böôûi, tôùi ñaàu laøng ngaøo ngaït höông thôm, coù leõ ôû ñaây laø nôi duy nhaát muøi höông hoa böôûi vaãn coøn chieám vò trí ñoäc toân treân maùi toùc caùc coâ gaùi. Tröôùc naêm 1975, böôûi Taân Trieàu ñaõ xuaát khaåu ñi khaép theá giôùi, nhöng giai ñoaïn 1975- 1985 traùi böôûi daàn daàn maát tieáng do ñôøi soáng khoù khaên, caû laøng ñua nhau chaët böôûi , troàng hoa maøu. Moãi nhaø chæ coøn laïi vaøi caây böôûi ñeå aên chôi. Do thieáu ñaàu tö chaêm soùc, caùc gioáng böôûi daàn lai taïp vaø bieán maát. Sinh ra vaø lôùn leân treân xöù sôû caây böôûi, oâng Traàn Vaên Hoaø luoân ray röùt khoân nguoâi, khi maø haøng taán böôûi ôû caùc vuøng khaùc ñöôïc chôû veà 'oàng Nai ñöôïc daùn maùc"Bieân Hoaø" baøy baùn khaép nôi. Böôûi chua leø chua leùt, khieán nhieàu du khaùch ñeán Bieân Hoaø mua caëp böôûi veà laøm quaø, ñaønh thaát voïng thoát leân:"Hoaù ra böôûi Bieân Hoaø chæ laø tieáng haõo" Quyeát taâm phuïc hoài danh tieáng cho traùi böôûi, oâng aâm thaàm tìm choïn öôm haøng traêm caây böôûi con, maø baèng kinh nghieäm cuûa cha oâng ñeå laïi oâng bieát ñaâu laø gioáng böôûi ñích thöïc cuûa vuøng ñaát naøy. 'aàu naêm 1986 oâng phaù saïch saønh sanh taát caû caùc loaïi caây maø vôï oâng ñaõ troàng trong vöôøn haøng chuïc naêm qua. Ngaøy oâng ra tay baø oâm nhöõng thaân caây khoùc. Cuoái cuøng baø ñaønh chiäu caùi khí phaùch cuûa oâng, caû laøng treân xoùm döôùi cheâ traùch oâng chaët caây, thoâi thì baø ñaønh chieàu yù oâng vaäy. Sau khi doïn saïch khu vöôøn thì oâng hì huïc ñaøo hoá, xuoáng phaân, troàng böôûi. Toaøn böôûi khoâng coù caây gì khaùc. Nhìn caây böôûi con yeáu ôùt löa thöa ai cuõng cöôøi oâng. Boán naêm sau, caây böôûi traû ôn oâng, traùi böôûi sinh ra töø phuø sa haï löu con soâng 'oàng Nai ngoït lòm nhö tieáng taêm cuûa noù ñaõ töøng coù. Töøng ñoaøn du khaùch ôû Chôï Lôùn-Saøi Goøn ñoå veà vöôøn böôûi cuûa oâng. Giaù taêng vuøn vuït töø naêm möôi ngaøn ñoàng moät chuïc ñeán hai traêm ngaøn ñoàng moät chuïc, roài ba traêm ngaøn ñoàng moät chuïc vaãn khoâng coù maø baùn. Ngay khi thu hoaïch ñaàu muøa, khu vöôøn ñaõ ñem laïi cho oâng haøng traêm trieäu vaø luùc naøy moïi ngöôøi môùi vôõ ra vaø hoï ñaõ toân xöng oâng laø"haûo haùn" daùm nghó daùm laøm...
  Taân Trieàu coù gaàn hai traêm hecta chuyeân canh caây böôûi. Theo göông oâng Baûy, ngöôøi daân Taân Trieàu maïnh daïn xoaù vöôøn taïp ñeå phuïc hoài laïi caây böôûi. Ỗ,ng Baûy hoà hôûi noùi :"Töø ngaøy traùi böôûi laáy laïi vò theá cuûa mình, ñôøi soáng ngöôøi daân Taân trieàu khaùc xöa, tröôùc ñaây kieám ñöôïc tieàn aên ñaõ khoù, nay caû laøng ñeàu coù nhaø xaây, haàu heát ñaõ coù xe maùy."
  'oàng Nai coù nhieàu nôi troàng böôûi, nhöng traùi böôûi Taân Trieàu ngoït lòm, höông vò khaùc haún. Moãi ñoä xuaân veà haøng ngaøn du khaùch ñoå ñeán ñaây ñeå thöôûng thöùc " Böôûi Bieån Hoaø " chính goác nhö lôøi cuûa caâu ca dao coå : " Bieân Hoøa böôûi chaúng ñaéng the. ẪSn vaøo ngoït lòm nhö cheø ñaäu xanh. " Böôûi Taân Trieàu coù nhieàu loaïi: Böôûi Thanh noåi tieáng töø laâu, nöôùc nhieàu traùi raát sai, moãi muøa moät caây coù theå cho töø boán ñeán naêm traêm traùi. Böôûi Xieâm, böôûi Long vò ngoït nhöng traùi nhoû. Ngon nhaát laø böôûi 'öôøng laù cam vaø böôûi 'öôøng nuùm. Loaïi naøy da laùng möôït, khi chín vaøng röïc ñeïp maét vaø ngoït nhö ñöôøng neân raát ñöôïc öa chuoäng. Böôûi oåi traùi nhoû nhöng coù ñaëc tính laï, coù theå ñeå daønh hôn nöûa naêm, da quaét laïi nhö traùi daâu khoâ nhöng boùc aên ngoït lòm.
  Taân Trieàu laø ngoâi laøng coå xöa nhaát ôû 'oàng Nai, naèm ven soâng ñöôïc bao boïc bôûi keânh raïch taïo thaønh cuø lao bieät laäp, chæ coù moät con ñöôøng duy nhaát vaøo laøng. Chieàu chuû nhaät, tieáng chuoâng nhaø thôø coå hôn traêm naêm, gioùng daû baùo hieäu giôø tan leã, caùc coâ gaùi thöôùt tha rôøi thaùnh ñöôøng. Moät muøi höông eâm ñeàm lan toûa trong khoâng gian khoâng hieåu muøi höông töø maùi toùc caùc coâ hay töø nhöõng vöôøn böôûi tróu quaû. Nhöõng traùi böôûi moïng laùng caêng troøn chen chuùc nhau saø haún xuoáng maët ñöôøng.

  'òa chæ: Nguyeãn Moät Hoäi VHNT 'oàng Nai soá 30. QL1 Bieân Hoaø
 9. songxua

  songxua Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  14/05/2004
  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Tôi gởi tham gia diễn đàn Đồng Nai bài viết khá hay về Bười Tân Triều, nhưng gởi bằng fond vni nên không đọc được, xin các bạn giúp chuyển mã qua fond uni . cám ơn
 10. stupid_handsome_boy

  stupid_handsome_boy Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  04/12/2003
  Bài viết:
  607
  Đã được thích:
  0
  LÀNG BƯỞI TÂN TRIỀU, MÓN QUÀ TẶNG CỦA DÒNG SÔNG ĐỒNG NAI.
  Bút ký của NGUYỄN MỘT
  Đêm trăng, tôi ngồi với ông giữa vườn bưởi, gió từ sông Đồng Nai thổi ***g lộng, trời chớm đông khá lạnh, vậy mà ông già gần tám mươi tuổi vẫn ở trần. Với tay hái một trái bưởi vỗ nhè nhẹ vào lớp da màu xanh, ông bảo: "Trái này không có hột". Bằng động tác thành thạo ông dùng con dao sắc róc vỏ bưởi, múi bưởi vàng ươm lộ dần dưới ánh trăng, trông mọng như môi thiếu nữ. Tôi cắn nhẹ, múi bưởi tan trong miệng, ngọt lịm. Ông bảo:"Đây là bưởi đường lá cam, một loại bưởi đặc sản độc quyền của vùng đất Tân Triều". Ông tên là Trần Văn Hoà, bảy mươi tám tuổi đời, năm mươi năm tuổi Đảng, suốt đời theo cách mạng, qua hai cuộc kháng chiến dẫm nát vùng chiến khu Đ , với vô số huân , huy chương. Nhưng người dân ở đây gọi ông là" hảo hán miệt vườn" không phải vì những chiến công hay tính cách ngang tàng của ông, mà người ta kính phục, tôn xưng biệt danh là "ông Bảy hảo hán" bởi công lao ông đã đưa trái bưởi vùng này trở lại đúng tên tuổi của nó từng có hơn một trăm năm qua. Ông Hoà đưa tôi đến nhà bạn ông để thưởng thức món gỏi bưởi. Ở Tân Triều có hai người đàn ông nổi tiếng đó là ông Bảy Hoà và ông Năm Huệ.
  Đến làng bưởi ai cũng biết ông Năm Huệ vì hai lẽ, thứ nhất là ông là có công đưa loại hình du lịch sinh thái về làng quê yên tĩnh ven sông Đồng Nai để du khách tìm lại không khí ruộng đồng sau những ngày vật lộn ở chốn phồn hoa đô hội, lẽ thứ hai ông là người có công phục hồi lại món ăn truyền thống: món gỏi bưởi để làm mồi nhắm cho loại rượu đặc sản: rượu bưởi.
  Ông gọt trái bưởi Thanh, nhẹ nhàng tách các mũi bưởi, tách làm sao để cho các múi bưởi mọng nước không bị dập và rời ra chứ không dính liền vào nhau. Sau đó ông bóc những con tép bạc được bắt từ sông Đồng Nai, những con tép to như ngón tay út, trong suốt, búng tanh tách trong thau nước. Việc kế tiếp ông thái chỉ những lá rau thơm được hái trong vườn, trong số đó có một vài lá bưởi non. Ong đưa lá bưởi nheo mắt nhìn tôi: ?o Bí quyết là ở chỗ này!? Khi đã chuẩn bị xong, ông nhúng những con tép vào nồi nước đang sôi và nhanh tay vớt ra khi chúng chuyển qua màu hồng. Ong trộn những múi bưởi với rau thơm, cho vào một tí nước trong suốt đựng trong chiếc bình lấy ra từ tủ đựng thức ăn, bày ra đĩa và cho những con tép lên trên, điểm thêm vài lát ớt.
  Ong Năm Huệ nhẩn nha lấy bầu rượu rót ra ly nhỏ, ly rượu trong suốt mà thoảng thoảng hương bưởi. Nâng ly ông đánh khà : Rượu bưởi. Những múi bưởi tan trong đầu lưỡi làm dịu những giọt rượu cay nồng, hương bưởi toả khắp không gian. Trong bữa tiệc rượu bưởi hôm ấy, ông Trần Văn Hoà đã tâm sự quá trình phục hồi lại cây bưởi:
  Làng Tân Triều cách thành phố Biên Hoà chừng hai km đường chim bay, nhưng nó vẫn giữ được vẻ thanh bình của vùng quê yên ả. Vườn tiếp vườn, chỉ trồng toàn bưởi, tới đầu làng ngào ngạt hương thơm, có lẽ ở đây là nơi duy nhất mùi hương hoa bưởi vẫn còn chiếm vị trí độc tôn trên mái tóc các cô gái. Trước năm 1975, bưởi Tân Triều đã xuất khẩu đi khắp thế giới, nhưng giai đoạn 1975- 1985 trái bưởi dần dần mất tiếng do đời sống khó khăn, cả làng đua nhau chặt bưởi , trồng hoa màu. Mỗi nhà chỉ còn lại vài cây bưởi để ăn chơi. Do thiếu đầu tư chăm sóc, các giống bưởi dần lai tạp và biến mất. Sinh ra và lớn lên trên xứ sở cây bưởi, ông Trần Văn Hoà luôn ray rứt khôn nguôi, khi mà hàng tấn bưởi ở các vùng khác được chở về Đồng Nai được dán mác"Biên Hoà" bày bán khắp nơi. Bưởi chua lè chua lét, khiến nhiều du khách đến Biên Hoà mua cặp bưởi về làm quà, đành thất vọng thốt lên:"Hoá ra bưởi Biên Hoà chỉ là tiếng hão" Quyết tâm phục hồi danh tiếng cho trái bưởi, ông âm thầm tìm chọn ươm hàng trăm cây bưởi con, mà bằng kinh nghiệm của cha ông để lại ông biết đâu là giống bưởi đích thực của vùng đất này. Đầu năm 1986 ông phá sạch sành sanh tất cả các loại cây mà vợ ông đã trồng trong vườn hàng chục năm qua. Ngày ông ra tay bà ôm những thân cây khóc. Cuối cùng bà đành chiu cái khí phách của ông, cả làng trên xóm dưới chê trách ông chặt cây, thôi thì bà đành chiều ý ông vậy. Sau khi dọn sạch khu vườn thì ông hì hục đào hố, xuống phân, trồng bưởi. Toàn bưởi không có cây gì khác. Nhìn cây bưởi con yếu ớt lưa thưa ai cũng cười ông. Bốn năm sau, cây bưởi trả ơn ông, trái bưởi sinh ra từ phù sa hạ lưu con sông Đồng Nai ngọt lịm như tiếng tăm của nó đã từng có. Từng đoàn du khách ở Chợ Lớn-Sài Gòn đổ về vườn bưởi của ông. Giá tăng vùn vụt từ năm mươi ngàn đồng một chục đến hai trăm ngàn đồng một chục, rồi ba trăm ngàn đồng một chục vẫn không có mà bán. Ngay khi thu hoạch đầu mùa, khu vườn đã đem lại cho ông hàng trăm triệu và lúc này mọi người mới vỡ ra và họ đã tôn xưng ông là"hảo hán" dám nghĩ dám làm...
  Tân Triều có gần hai trăm hecta chuyên canh cây bưởi. Theo gương ông Bảy, người dân Tân Triều mạnh dạn xoá vườn tạp để phục hồi lại cây bưởi. Ông Bảy hồ hởi nói :"Từ ngày trái bưởi lấy lại vị thế của mình, đời sống người dân Tân triều khác xưa, trước đây kiếm được tiền ăn đã khó, nay cả làng đều có nhà xây, hầu hết đã có xe máy."
  Đồng Nai có nhiều nơi trồng bưởi, nhưng trái bưởi Tân Triều ngọt lịm, hương vị khác hẳn. Mỗi độ xuân về hàng ngàn du khách đổ đến đây để thưởng thức " Bưởi Biển Hoà " chính gốc như lời của câu ca dao cổ : " Biên Hòa bưởi chẳng đắng the. Ăn vào ngọt lịm như chè đậu xanh. " Bưởi Tân Triều có nhiều loại: Bưởi Thanh nổi tiếng từ lâu, nước nhiều trái rất sai, mỗi mùa một cây có thể cho từ bốn đến năm trăm trái. Bưởi Xiêm, bưởi Long vị ngọt nhưng trái nhỏ. Ngon nhất là bưởi Đường lá cam và bưởi Đường núm. Loại này da láng mượt, khi chín vàng rực đẹp mắt và ngọt như đường nên rất được ưa chuộng. Bưởi ổi trái nhỏ nhưng có đặc tính lạ, có thể để dành hơn nửa năm, da quắt lại như trái dâu khô nhưng bóc ăn ngọt lịm.
  Tân Triều là ngôi làng cổ xưa nhất ở Đồng Nai, nằm ven sông được bao bọc bởi kênh rạch tạo thành cù lao biệt lập, chỉ có một con đường duy nhất vào làng. Chiều chủ nhật, tiếng chuông nhà thờ cổ hơn trăm năm, gióng dả báo hiệu giờ tan lễ, các cô gái thướt tha rời thánh đường. Một mùi hương êm đềm lan tỏa trong không gian không hiểu mùi hương từ mái tóc các cô hay từ những vườn bưởi trĩu quả. Những trái bưởi mọng láng căng tròn chen chúc nhau sà hẳn xuống mặt đường.
  Địa chỉ: Nguyễn Một Hội VHNT Đồng Nai số 30. QL1 Biên Hoà

Chia sẻ trang này