1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ổ-Ơổoơốêzó??ổ.ơốêzóf^ófơófẳóf<óf?ó,?ó??* Hỏằ?c tỏ?ưp k?ưnh ngỏằ? trong Tiỏ??ng Nhỏ?ưt *

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi hitomebore, 12/12/2008.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
  ỗơơọOó ​
  ỗ>đọáSóđọó,'ọẵ.óó,"óẵóTó,oổ-Ơóôó.ó,^ó?óêó,?óf'ófẳóf?ó,Êófẳó,'ộ-CĂc bỏĂn 'Ê tỏằông mỏằi cỏƠp trên hay ai 'ó 'i 'Âu chặa. Trong rặỏằng hỏằc tiỏng nhỏưt mà Dâng 'i du hỏằc mỏằi ngặỏằi trong lỏằ>p hay tỏưp trung, tỏằƠ tỏưp. LỏĐn này do có mỏằTt sinh viên chuỏân bỏằc. Mỏằi ngặỏằi quyỏt 'ỏằ
  ó,ófó.ó,"óó??Aó??óĐóT
  ófzófó.ó,"óó??Bó??óĐóT
  A:ó??ófzófó.ó,"ó?óĂó,?óÊóăó"ó"óĐóTóoổ-Ơó??ọẵ.óó,"óAnh mỏĂnh à, em nhỏằ anh chút xưu. ChỏằĐ nhỏưt tuỏĐn sau nỏằa anh có bỏưn gơ không.
  B:ó??ọẵ.ùẳY
  Có chuyỏằ?n gơ à.
  A:ó??ọằSồƯó??ồ>ẵóôồáó,<ọóOó"ó,<ó<ó,?ó?óf'ófẳóf?ó,Êófẳó,'ộ-<ó"ó?óăổ?óÊóƯó,<ó,"óĐóTó,^ó?,ófzófó.ó,"ó,,ó??ổƠóƯóó,Oóêó"ó<óăóSó,,óÊóƯõ?Ưõ?Ư
  Sỏp tỏằ>i có ngặỏằi vỏằ nặỏằ>c lên mỏằi ngặỏằi mỏằY tiỏằ?c. Hôm 'ó anh câng 'ỏn cho vui nhâ.
  B:ó??óáó^ó?óSó,,ó-ó,óó?óĐóTóưó?,ồ.^ỗ"Yó,,óSó"óĐóôóêó,<óđùẳY
  Thỏ à. VỏằƠ này có vỏằ vui 'Ây. ThỏĐy câng sỏẵ 'ỏn chỏằâ.
  A:ó??óắóó?ốzó"óƯóắó>ó,"ó?,
  Em vỏôn chặa hỏằi thỏĐy
  B:ó??ó,óYó-óOó??ốzó"óƯó,ó'ó,^ó?óVỏưy 'ỏằf anh hỏằi thỏĐy xem thỏ nào nhâ
  Aùẳsó??ó"ó^ó?ồfộ.ó-óêó"óĐóóó.ó"ó?ồÔĐọá^ồÔôóĐóTó?,
  Thôi anh cỏằâ 'ỏằf em. Không có gơ 'Âu
  ófzófó.ó,"óó??ó,ófó.ó,"óđó,ófâó,ạóĐọá?ỗ.êổ-ƠổoơốêzóOọáSổ?<óêồưƯỗ"YóĐóTó?,óĂó,?óÊóăổ?<ọẳóÊóƯó,,ó,?óÊóƯỗãỗ'óĐóTó?,
  Manh là mỏằTt sinh viên giỏằi tiêng nhỏưt nhỏƠt nhơ trong lỏằ>p Dâng. Anh ỏƠy sỏẵ giúp chúng ta luyỏằ?n tỏưp
  ùẳS ùẳSó??ổ.ơốêzóĐốă?óÊóƯóóắó-ó,?ó?
  ùẳ'ùẳZ óĂó,?óÊóăó"ó"óĐóTó<ó??ùẳùẳzó??óĂó,?óÊóăó,^ó,ó-ó"óĐó-ó,?ó?ó<ó?,
  ó?OóĐó-ó,?ó?ó<ó?óó?OóĐóTó<ó?óđọáồĐóđốă?ó"ổ-ạó?,
  ó?OóĐó-ó,?ó?ó<ó?là cĂch nói lỏằ<ch sỏằ cỏằĐa ó?OóĐóTó<ó?
  ó,Oó"ùẳsó??ổ-ƠổoơọóĐóTóó,ó,<óđóĐó-ó,?ó?ó<
  Làm thỏ nào 'ỏằf nói tiỏng nhỏưt trôi chỏÊy bÂy giỏằ.
  3ùẳZùẳ^ổƠóƯóó,Oóêó"ó<óăổ?óÊùẳ?óƯó??ùẳùẳzổƠóƯóó,Oóêó"ó<óăổ?ó"óắó-óƯ(mỏằi)
  ó?Oóắó-óƯó?óóắóTồẵÂóđóƯồẵÂó?,ó?OóđóĐó?óăồOó~ổ"ồ'óOó,ó,<ó?,ồ'ó-ổZĐó^ó,óêồốĂó,'ọáZó^ó,Ma****e là thỏằf te cỏằĐa dỏĂng masu. Câng có ẵ nghâa gỏĐn giỏằ'ng vỏằ>i õ?onodeõ? TỏĂo ỏƠn tặỏằÊng tỏằ't
  ó,Oó"ùẳsổóOó"ó,Oó,'ồ.^ỗ"Yóôồãđó-ọáSó'óƯóóâó?ó<óăỗ"ó-óắó-óƯó??ùẳ^ồ.^ỗ"Yóôồãđó-ọáSó'ó,<ó"óăóôó-óắó-óYùẳ?
  Hơnh nhặ mỏạ tôi nói là sỏẵ tỏãng cĂi này cho thỏĐy.
  ó"óÔó,,óSọá-ốâóôóêóÊóƯóSó,Sóắó-óƯó?,
  CĂm ặĂn anh 'Ê thặỏằng xuyên quan tÂm 'ỏn công ty chúng tôi.
  3. óSó"óĐóôóêó,<
  ó?OổƠó,<ó?ốĂOóó?ó"ó,<ó?óđồSổ.ơốêzó?,ó?Oó"ó,?óÊó-ó,fó"óắóTó?óăồOó~ó?,
  Là kưnh ngỏằ cỏằĐa ó?OổƠó,<ó?ốĂOóó?ó"ó,<ó?, câng giỏằ'ng ó?Oó"ó,?óÊó-ó,fó"óắóTó?
  ó,Oó"ùẳsóSồđÂó.ó,"óOóSó"óĐóôóêó,<ồ?óôó??óSốOảóđổ-ồ,Tó,'ó-óƯóSó"óƯóóó.ó"ó?,
  Trặỏằ>c khi khĂch 'ỏn anh hÊy 'i chuỏân bỏằc 'i
  ồ?ỗTóđồẵ"ổ-Ơóó??ọáfổT,óôóSó"óĐóóó.ó"ó?,
  Hôm xuỏƠt phĂt thơ hÊy có mỏãt lúc 7h
  4. ổƠóƯóó,Oóêó"óáó"óƯó"óYóóóYó"ó,"óĐóTóO
  ThỏĐy ặĂi, thỏĐy có thỏằf viỏt cho em giỏƠy tiỏn cỏằư 'ặỏằÊc không ỏĂ.
  óTóóắó>ó," ó?óóđố?ổ-TóổOóÊóƯồáó,?óêó"ó"óYóóóYó"ó,"óĐóTóOó?,
  Xin lỏằ-i, xin anh 'ỏằông mang tài liỏằ?u 'ó vỏằ ỏĂ.
  óSùẳ^ó"ùẳ?ùẵzóêó
  ó?Oùẵzóêó"óĐóóó.ó"ó?óđổ"ồ'ó??ó?Oóâó?ózó?óSùẳ^ó"ùẳ?ùẵzóêóó?óđó<óYóĂóOồÔsó"ó?,
  Ý nghâa: Đỏằông làm gơ. Thặỏằng cho thêm óâó?ózó?vào 'ỏĐu cÂu
  ọắ<ùẳ'ùẳs
  óSùẳ^óắóTồẵÂùẳ?óêó
  óSồ~ó,Oóêóó?óSổ-ộÊó"óêóófằóSộ-"ộ.ó^óêóófằó??óSổĐ<ó"óêó
  ọắ<ùẳ'ùẳs
  ó"ùẳ^ổ"Yó~óđỗ?Yốêzùẳ?óêó Go + Danh 'ỏằTng tỏằô +naku
  ó"ồfộ.óêóó?,ó"ộổ.đóêó
  TUMOI
  ốê~ó?ùẳ^ó.óó?ùẳ?ùẳs
  ồốĂó,'ọáZó^ó,<ùẳ^ó"ó,"ó-ó,?ó?ó,'ó,óYó^ó,<ùẳ?: tỏĂo ỏƠn tặỏằÊng
  ổZăố-ƯỗSảùẳ^óTó"ó>ó,"ó~ó,?ó?ùẳ?: GiỏƠy tiỏn cỏằư
  ộ-"ộ.ó?ùẳsnhỏ**
  ổĐ<ó?ùẳ^ó<óắó?ùẳ?: Quan tÂm, sfn sóc
  ổ-ộÊó?ùẳ^óóƠó<ó?ùẳ?: lo lỏng
  ồãđó-ọáSó'ó,<ùẳsó.ó-ó,ó'ó,< :khiêm nhặỏằng ngỏằ cỏằĐa 'ỏằTng tỏằô ó,ó'ó,<
  Còn nỏằa.....ùẳ'ùẳổT,óắóĐóôó??ọằ.ọáSó'óắóTó?,
  @trichau: óó,"óêó"óăó??ổ-óôóTó,<ó"óăóêó"ó,^ó?,ó??ỗs?ổĐ~ó??óó??ổƠẵó-óốƯ<óêóOó,?ó??ồ<?ồẳãó-óắóTóđóĐó??ó??ồÔĐọá^ồÔôóĐóTó,^
  Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 14/12/2008
 2. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
  ỗãỗ'ó-óắó-ó,?ó?ó?,(Chúng ta cạng luyỏằ?n tỏưp)
  1.ó?OóĐó-ó,?ó?óChúng ta thỏằư hỏằi lỏằ
  ọắó,"ó>ó"ó?ốô-ổ-?óđọááóó,'ốƯ<óƯó,,ó,?ó?
  ùẳùẳzó??ồ.^ỗ"Yó?ốô-ổ-?óđọááóó,'ốƯThỏĐy có thỏằf xem bỏÊn nhĂp bài luỏưn vfn cỏằĐa em 'ặỏằÊc không ỏĂõ?Ư.
  A. ộfăộ.ãóôồƠ'ỗ"ổ>áóôóó,"ó"ó,'ổSẳó-óƯó,,ó,?ó?ó??ùẳùẳz
  B. ốêộ.ãóôổ-ó-ó"ồ-ồẳ.ồ.^óôó??ọá?ỗã'óôốĂOóÊóƯó,,ó,?ó?ó??ùẳùẳz
  C. ốêộ.ãóôọằ.ọáốô?óôọạ-óÊóƯó,,ó,?ó?ó??ùẳùẳz
  3ùẳZ ỗ>đọáSóđọó,"óSồđÂó.ó,"óằốâóôồắó-óƯó?OùẵzóƯóSó,SóắóTó?ó,'ọẵóÊóƯỗư"ó^ó,Chúng ta cạng luyỏằ?n tỏưp trỏÊ lỏằi 'iỏằ?n thoỏĂi khi nhỏưn 'iỏằ?n tỏằô khĂch hàng, sỏằư dỏằƠng dỏĂngó?OùẵzóƯóSó,SóắóTó?
  ọắ?ó-óƯó"ó,i:
  ọááó: ó-óYóOóó??BỏÊn nhĂp
  ồƠ'ỗ"ổ>áùẳsó'ó"ó,"óó-ó,? BỏÊn hỏằÊp 'ỏằ"ng
  óó,"ó" :con dỏƠu.
  ồ-ồẳ.ồ.^ùẳsóăó,Sóóó.ó : Đỏằ'i tĂc
  ỗ>đọáSó??ùẳsó,ó?ó^ : Ngặỏằi trên
  ổ,ọồfồ'Sùẳsóó,.ó?ó~ó,"ó"ó?ó"ó : QuỏÊng cĂo tơm ngặỏằi
  ồoồ<Yó??ùẳsóSó?óẳ : Đfng kẵ
  ồ?ó??ùẳsóẳó-ó,.ó?ó??: Tuyỏằfn (dỏằƠng)
  óSóÔóắóó??ùẳsĐỏằ" nhỏm
  ó"ó,OóĐOK!
  ó,ófó.ó,"óỗãỗ'ó-óYồắOó?ồ.^ỗ"Yó,'ốê~óÊóƯóóắó-óYó?,
  Dâng sau khi luyỏằ?n tỏưp 'Ê 'i mỏằi thỏĐy giĂo.
  ó,ófó.ó,"ùẳsó,óđófẳó?ồ.^ỗ"Yó?óĂó,?óÊóăó,^ó,ó-ó"óĐó-ó,?ó?ó<
  Xin phâp thỏĐy, em gỏãp thỏĐy mỏằTt lĂt 'ặỏằÊc chỏằâ ỏĂ
  ồ.^ỗ"Yó??ùẳsó??ó,ó?óâó?óz
  ?, 'ặỏằÊc thôi
  ó,ófó.ó,"ùẳsồđYóồ?ổƠộ?óđổ-Ơổ>oổ-Ơó?ó?óĂóĐóf'ófẳóf?ó,Êófẳó,'ó-ó,^ó?óăổ?óÊóƯó"ó,<ó,"óĐóT
  Sỏằ thỏằc chúng em 'ang dỏằ 'inh tỏằ. chỏằâc tiỏằ?c ỏằY nhà vào chỏằĐ nhỏưt tuỏĐn sau nỏằaõ?Ư
  ồ.^ỗ"Yó??ùẳsó??ó,ó?ó"ó"óĐóTóưó?,
  Vỏưy à, hay quĂ nhỏằ?
  ó,ófó.ó,"ùẳsóĐó?ồ.^ỗ"Yó?ó,^ó,ó-óẵóáồáó,<ọó,,ó"óắóTó-õ?Ưõ?Ưõ?Ư.
  Hôm 'ó nỏu thỏĐy rỏÊnh thỏĐy có thỏằf 'ỏn vui cạng chúng em 'ặỏằÊc chỏằâ ỏĂ. Câng có bỏĂn sỏp vỏằ nặỏằ>c cho nênõ?Ư.
  ồ.^ỗ"Yó??ùẳsó??ổ-Ơổ>oổ-ƠóĐóTóưó?ó^ó^ó?ồÔĐọá^ồÔôóĐóT
  Vào chỏằĐ nhỏưt à. ĐặỏằÊc rỏằ"i ok.
  ó,ófó.ó,"ùẳsó,ó,ó?ố?ó<óÊóYó?óó,"óêồ-oóảóăổ?ó"óắóTó?,óĐó?ồ.^ỗ"Yóôóùẳ-ổT,ó"ó,óSó"óĐó"óYóóóYó"ó,"óĐóTóOõ?Ư..
  Vỏưy tỏằ't quĂ rôi. Em nghâ mỏằTi ngặỏằi sỏẵ rỏƠt vui. Hôm 'ó thỏĐy 'ỏn lúc 6h 'ặỏằÊc không ỏĂ
  ồ.^ỗ"Yó??ùẳsó??ó,ó<ó,Sóắó-óYó?,ọẵ.ó<óSộ.'ó<ó??óSóÔóắóóĐó,,ó??ổOóÊóƯó"ó"ó?ó<óêó?,
  Tôi hiỏằfu rỏằ"i. Có lỏẵ tôi lên mang theo rặỏằÊu hay là 'ỏằ" nhỏm nhỏằ?õ?Ư
  ó,ófó.ó,"ùẳsó"ó^ó"ó^ó?óSổ-ộÊó"óêóó??óó,OóĐóổƠẵó-óóôó-óƯóSó,SóắóTó?,
  Không, không. ThỏĐy không phỏÊi mang gơ 'Âu ỏĂ. Chúng em sỏẵ rỏƠt vui khi thỏĐy 'ỏn ỏĂ

  Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 16/12/2008
 3. dangquybk

  dangquybk Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  17/03/2006
  Bài viết:
  166
  Đã được thích:
  0
  Hôm rồi, bắt chước mấy bác trong công ty dùng câu ?OS-話~でT?. Nhưng vừa Google thử một cái, thì thấy có sự phân biệt cách dùng ?OS-話~でT? và ?OS-話になってS,SまT?, chia sẻ cùng mọi người nhé:
  (nguồn: http://www.mosimo-pocket.com/report/0122)
  ?OS-話~でT?と?OS-話になってS,SまT?の使"^?'!!
  ","にちはz?,.て?みな.,"は-",?.s誰,"?,そ,"な,なYは?"のffff^,'読,"で?ち,f,"とS礼O?^,のf.に."O,,SまT?,
  ?OS-話~でT?は?.fだなぁ?f?O失礼だな?と"?印象になって-ま?可f?O,,<のでT?,
 4. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
  Xin lỗi mọi người, dạo này bận quá lên chưa post bài được. Rất mong các bạn sử dụng thật thành thạo .z, Đến thứ 7 or chủ nhật Tớ sẽ post tiếp bài 3. Mọi người chắc là học hết bài 2 rồi nhỉ.
  @dangquy : ,,SOと?"-"ま-Y?,??
 5. trichau

  trichau Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  15/08/2007
  Bài viết:
  242
  Đã được thích:
  0
  @ QUY SAMA
  Bài viết của bác làm em mở rộng tầm nhìn về tiếng nhật , ( mấy năm làm quen với tiếng nhật mà chưa bao giờ thấy câu : S-話~でT?,??bao giờ . * em gà quá * hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
  em viết mail toàn : S-話になってS,SまT?,
  giám đốc em gửi cho em. thì cũng chỉ nói : S-,O~でT?,??
  một lần nữa cám ơn bác nhiều .
 6. Pesaynt

  Pesaynt Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  01/07/2008
  Bài viết:
  820
  Đã được thích:
  0
  topic rất hay và hữu ích
 7. trichau

  trichau Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  15/08/2007
  Bài viết:
  242
  Đã được thích:
  0
  ỗs?ổĐ~ó?óSỗ-ó,OổĐ~óĐóTó?,
  ổoơổ-Ơó?óắóYỗảsóóắó-ó,?ó?ùẳùẳùẳ
  ùẳ'ùẳSó??ọáSồáóOổ>áộĂzó,'ốƯó,'ó-óYó"óăóó?,
  ó??ó??ó??ùẳó,"ó?,ó?Oỗ"ăọóêóâóđổO?ỗÔó,'ồ-ó'óYồồ^ó?,
  ó??ó??ó??ùẳóYóăóóđổOăổzó-ó?,
  ó??ó??ó??ùẳ<ó?ó??ốêộ.ãóđóSóÊó-ó,fó,<ộ?só,Sóóăổ?ó"óắóTó?,
  ỗs?ó.ó,"ộ'ồẳàó,Sóắó-ó,?ó?ùẳùẳùẳó??ọá?ổ-ạọá?ổ-ạóĐồ<.óóêó,?óóÊóăổ^ồSYóó?,
 8. trichau

  trichau Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  15/08/2007
  Bài viết:
  242
  Đã được thích:
  0
  sao nhà mình lại để cái topióc này rơi mãi xuống trang 2 thế ,
  chán chẳng buồn chết
 9. ET.KODOMO

  ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  19/03/2002
  Bài viết:
  1.002
  Đã được thích:
  0
 10. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
  3ốêó??óSốâôóó,'óTó,​
  ó?Oó,ó?ồÔĐồÔ?ó!ó?ó??ó,ófó.ó,"óó??ọằSổ-Ơóđồ-ồẳ.ồ.^óĐóđọẳsốưó,'ọá?ổT,óóăổ?óÊóƯó"óắó-óYó?,óăó"ó,óOó??ộ>ằốâóOóó?OA, gay go rỏằ"ió?Anh Dâng nghâ rỏng buỏằ.i hỏằp gỏãp 'ỏằ'i tĂc ngày hôm nay vào lúc 1h. Tuy nhiên khi nhỏưn 'iỏằ?n thoỏĂi thơ anh ỏƠy mỏằ>i biỏt là cuỏằTc hỏằp diỏằ.n ra lúc 11h. Anh ỏƠy 'Ê xin lỏằ-i và giỏÊi thưch lẵ do vỏằ>i trặỏằYng phòng (ngặỏằi cạng 'i vỏằ>i anh ỏƠy 'ỏn buỏằ.i hỏằp)
  A: ó,ófó.ó,"ó??B:ó??ỗ"ọáưộfăộ.ã
  A: ộfăộ.ãó?óTóóắó>ó,"ó??óYó"óáó,"ó
  TrặỏằYng phòng ặĂi, có chuyỏằ?n rỏằ"i.
  B: óâó?ó-óY
  Sao thỏ
  A: ọằSó?ộ>ằốâóOóó?ùẳ'ùẳ'ổT,ó<ó,?óóÊóYó,"óĐóTó?,
  Em vỏằôa mỏằ>i nghe 'iỏằ?n thoỏĂi xong em mỏằ>i hiỏằfu ra rỏng buỏằ.i gỏãp 'ỏằ'i tĂc ngày hôm nay là 11h cặĂ ỏĂ.
  B: ó^ó^óÊó?ùẳ'ùẳ'ổT,ó??ó,,ó?ộZóZóƯó"ó,<ó~ó,fóêó"ó<ùẳó??ổT,ộ-"ó,'ộ-"ộ.ó^óêó"óĐóó,OóÊóƯó??ó"óÔó,,ó??ốă?óÊóƯó"ó,<ó~ó,fóêó"ó<ó?,
  CĂi gơ, 11h Ă, Chỏng quĂ rỏằ"i còn gơ. Tôi 'Ê dỏãn cỏưu bao nhiêu lỏĐn rỏằ"i là : giỏằ giỏƠc phỏÊi nghe cỏân thỏưn rỏằ"i màõ?Ư
  A: óTóóắó>ó,"ó?ộ>ằốâóđóăóó??ùẳ'ùẳ'ổT,ó,'ó??ùẳ'ổT,óăó??ốzóộ-"ộ.ó^óYó,"óĐóTó?,ổT,ộ-"ó,'ộ-"ộ.ó^óêó"ó,^ó?ỗÂốêóTó,<ó,^ó?óôó-óắóTó?,
  DỏĂ em xin lỏằ-i trặỏằYng phòng ỏĂ. Trong lúc nghe 'iỏằ?n thoỏĂi em nghe nhỏ** 11h thành 1h . Tỏằô giỏằ em sỏẵ cỏằ' gỏng cỏân thỏưn 'ỏằf không bỏằ< nhỏ** lỏôn nỏằa ỏĂ.
  B: óó?óằốâó,'ồ.Ơó,OóƯóSóó'óâó?ọằSồƯó??ọẳóÊóYóăóóôó??óĂó,fó,"óăóSốâôóó-óăó"óƯóó,O
  ChĂn cỏưu quĂ, LỏĐn sau phỏÊi chú ẵ 'ỏƠy nhâ. Tôi 'Ê gỏằi 'iỏằ?n cho HÊng Đông DặặĂng rỏằ"i, khi ngặỏằi ta có hỏằi thơ hÊy xin lỏằ-i sao cho khâo vào 'ỏƠy nhâ
  A: óó"ó?ó,óó,"ó?,
  VÂng, Em hiỏằfu rỏằ"i ỏĂ. Thỏưt sỏằ xin lỏằ-i Anh.
  óSốâôóó,'ốă?ó?óđóồ^ó,óƯóđó,ófó.ó,"ó?,ọằSổ-Ơó??óĐóóêóóó??ó,ó-óYóôóêó,SóắóTó?,
  -----------------------------------------------------------
  ổ.ơốêzóĐốă?óÊóƯóóắó-ó,?ó?ó?,​
  ùẳ'ùẳZ ỗ"ó-ốăó,ó,Sóắó>ó,"ófằỗ"ó-ốăó"ó-ó"óắó>ó,"ùẳ^óĐó-óYùẳ?
  ó?OóTóóắó>ó,"ó?ó,"ó?Oó"ó,ó,"óêó.ó"ó?óó??ổưÊồẳóêó??óSốâôóóôóọẵó,óêó"ó?,ó??ốêÔó,ó,"ó??ùẳ^óĐó-óYùẳ?ó?óăốă?óSó?ó?,
  ùẳ'ùẳZ ùẳ^ốzóộ-"ộ.ó^ùẳ?óYó,"óĐóTó??ùẳùẳzó??ùẳ^ốzóộ-"ộ.ó^ùẳ?óƯó-óắó"óắó-óYó?,ó?OófYó,ạó,'ồồ'SóTó,ó,"ó?ộ.óóêóÊóƯó-óắó"óắó-óYó?,
  óTóóắó>ó,"ó?ổT,ộ-"ó,'ộ-"ộ.ó^óƯó-óắó"óắó-óƯó?,
  ó"ộ?ÊỗàĂóOộ.óóêóÊóƯó-óắó"ó?ồÔĐồÔ?ỗ"ó-ốăó"ó-ó"óắó>ó,"ó?,
  ộ?ồÔĐóêổT,ọằÊó,'ổó"óYóăóóó?OồÔĐồÔ?óêó"óăó,'ó-óƯó-óắó"óắó-óYó?óOố?óọẵó,ó,Oó,ó,"ó?ồÔĐồÔ?óêó"óăó,'ó-óƯó-óắó"óắó-óYó?,
  ùẳ"ùẳZ ó"ốãổf'ó,'óSóó,"ó??ùẳùẳzồÔỗÔẳó"óYó-óắó-óYó?,
  ọắó,<ó,"óĐóTó,^ófằ
  ó"ó,Oó<ó,?óó??ổ-ó,'óÔó'óƯóóó.ó"ó?,
  --------------------------------------------------
  ỗãỗ'ó-óắó-ó,?ó?ófằ​
  ùẳ'ùẳZ ófYó,ạó,'ó-óắó-óYó?,ọá?ốă?óSốâôóó,'ốóạóƯóóó.ó"ó?,
  ọắó,"óĐó-óYó?,
  AùẳZ ổT,ộ-"ó,'ộ-"ộ.ó^óYó??ùẳùẳz
  BùẳZ ổOăổóYùẳùẳz
  ùẳ'ùẳZ ỗ>áổ?ó,"óĐó-óYó?,óóăó"óăó?ó?Oỗ"ó-ốăóêó"ó?óăổ?ó?ổ-ổOóĂó,'ốĂăó-óƯóóó.ó"ó?,
  ó,Oó"ó?,ó"ó,ó"ó,óêổ-ồ,Tó-óƯóó,OóYóđóôó?ốĂOó'óêóó,"ùẳ^óSọẳó"óĐóóắó>ó,"ùẳ?óĐó?ỗ"ó-ốăó,ó,Sóắó>ó,"óĐó-óYó?,
  ùẳ'ùẳZ ồắ.óÊóƯóó,OóYóđóôốĂOó'óêóóÊó<óốê~óÊóƯóó,OóYóđóôó?ổoYồắ.óôổãằó^óêó<óÊóYùẳùẳz
  ùẳ"ùẳZ ó,ó-ó,ó-ổƠóƯóó,OóYóđóôó??ọẳsó?ó"óăóOóĐóóêó<óÊóYùẳùẳz
  ồồ'S: BĂo cĂo
  ổưÊồẳ: Chưnh thỏằâc
  ồắạồ.óTó,<: Làm triỏằ?t 'ỏằf
  ófYó,ạ : Miss

Chia sẻ trang này