1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

ổ-ƠổoơốêzốfẵồS>ốâƯộă"ùẳ'ỗ?só?ôồ??ó,<ồ??ốâz ó???

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi hitomebore, 14/09/2009.

 1. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  <font size=4> <center>ỗơơọ"ốê <br>ỗàồ?ó?óÔó"óôó?ó,"óÊóăó?ó??ó"ó,^ó"ó,^<br>cuỏằ'i cạng( thơ ), kỏt cỏằƠc, rỏằ't cuỏằTcó?,</center><br><br><b>ọẳsốâóĐó,^óọẵó,ó,Oó,<ồ?ốâz</b></font id=size4><br><br><font color=red>1.ỗàồ?ùẳsó"ó,ó"ó,óêó"óăóOó,óÊóYóOó??ổo?ồắOóôó??ùẵz<br>có rỏƠt nhiỏằu viỏằ?c, cuỏằ'i cạng thơ ~ </font id=red><br><br>ồ.ộĂOóóYóó.ó,"ó,óÊóYóOó??ỗàồ?ó?óắóó"óÊóY<br><br>ồ.ộĂOóOồÔsóTóZóƯỗàồ?ó?óắóó"ó<óêó<óÊóYó?,<br><br>ỗàồ?ó??ồ^ổẳó-óYóđóùẳ'ùẳọọáưọá?ọóó'óóÊóY<br><br><font color=red>2.ỗàồ?ó,'ó"ó?óăó??ùẵzó??óó??ùẳ^ó??ốƯóTó,<óô tóm lỏĂi, kỏt cỏằƠcó??ùẳ?</font id=red><br><br>ốâƯồ^óôốó'óYồZYồ>óỗàồ?ọẵ.óĐóTó<ó?,<br><br><font color=red>óÔó"óôùẳsó??<br>ộ.ãó"ộ-"<b>ồắ.óÊóYó"óYó,Só??ồfộ.</b>ó-óYó,Só"óYó"óăóOó??ọằSó??ốàãó"óÊóYó?,<br>MỏằTt 'iỏằu gơ 'ó lo lỏng, mong 'ỏằÊi trong mỏằTt thỏằi gian dài, bÂy giỏằ 'Ê xỏÊy ra</font id=red><br><br>óÔó"óôó??ọộĂzóOổo^óáốĂOó'ó,<ổ-ƠóOổƠóYó?,<br>cuỏằ'i cạng 'Ê 'ỏn ngày nhÂn loỏĂi có thỏằf 'ỏãt chÂn lên mỏãt trfng<br><br>ổZổ-Ơó'ó,"ó<óó<ó,Só-óƯó"óYọOọóó??óÔó"óôó??ộ>Âồâsó-óƯó-óắóÊóYó?,<br><br>ổ~ăổ-Ơó??ọá?ổ-Ơọáưồắ.óÊóƯó"óYóOó??ồẵẳóó??<font color=red>óăó?óăó?( thặỏằng 'ặỏằÊc sỏằư dỏằƠng trong giao tiỏp)</font id=red> =(óÔó"óô) ổƠóêó<óÊóYó?,<br><br><font color=red>ó,"óÊóăùẳs(dạng trong giao tiỏp) <br>ộ.ãó"ộ-"ộ'ồẳàóÊóƯóóYó"óăóOồđYỗắó-óYó,Sồắ.óÊóƯó"óYó"óăóOó??ốàãó"óÊóYó,Só-óƯó??<b>óằóÊóăó-óYó?,</b><br>TÂm trỏĂng nhỏạ nhàm hặĂn khi viỏằ?c gơ 'ó xỏÊy ra sau mỏằTt thỏằi gian dài cỏằ' gỏng thỏằc hiỏằ?n và chỏằ 'ỏằÊi nó<br></font id=red><br><br>óóđốêơổ~Zó,'ộ-<ó"óƯó,"óÊóăồ^?ó<óÊóYó?,<br><br>ọá?ổT,ộ-"ó,,ồắ.óYó.ó,OóƯó??ó,"óÊóăổ-Tỗ?óOồ?óƯóóYó?,<br><br>ộ.ãó"ổT,ộ-"ồắ.óÊóƯó"óYộ>ăóOó??ó,"óÊóăộTóÊóYó?,<br><br><font color=red>ó"ó,^ó"ó,^ùẳs(dạng trong giao tiỏp) <br>óó,Oó,'óTó,<óăóóOổƠóƯó??ốfáóOóâóóâóóTó,<ó?,<br>Tim 'ỏưp thơnh thỏằ<ch lo lỏng chuỏân bỏằ< làm mỏằTt viỏằ?c gơ 'ó<br></font id=red><br><br>ó,óTóó??ó"ó,^ó"ó,^ó??ồÔĐồưƯồ.ƠốâƯóđổ-Ơóó?,<br><br>ọá?ổT,ộ-"ồắOóôóó??ó"ó,^ó"ó,^ó??ó,ạófsófẳó,ạó,ãófÊóf^ófôóOó??ổ?"óĂọáSó'ó,?ó,Oó,<ó?,<br><br>ổơĂóó??ó"ó,^ó"ó,^ó??ỗĐóđỗ.êóó?,<br><br>ổ?"óĂọáSó'ó,?ó,Oó,<ùẳs 'ặỏằÊc phóng lên<br>ó,ạófsófẳó,ạó,ãófÊóf^ófôóÊóƯó"ó?ổ"ồ'ùẳs<br>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%AB<br><br><br>ọáSốă~óđồ?óYốă?ố'?óó??ófTóf^ófSófốêzóăó-óƯó??ồOó~ổ"ồ'óó'óâó??ổ-Ơổoơốêzóó??ồồ^óôó,^óÊóƯó??ổ"ồ'óOộ.ó?óđóĐó??ỗs?ó.ó,"ó,'ổăổ"ó.ó>óYó"óĐóTó?,<br><br><font color=black>ồ.ộĂOóĐóTóưó?,</font id=black><br><br>ổ~Zổ-ƠóùẳùẳùẳổưOổ?<óăó-óƯó??óf?óf"ófƠófẳóTó,<ổ-Ơóó?,<br>ùẳ'ùẳZ ổo?ồắOóô<br>ùẳ'ùẳZ ỗàồ?<br>ùẳ"ùẳZ ó"ó,^ó"ó,^<br><br>ó,óêóYóùẳùẳùẳùẳọẵ.óOốă?ó"óYó"óđóĐóTó<ó?,<br>ùẳ'ùẳZ ó,"óÊóă<br>ùẳ'ùẳZ ỗàồ?<br>ùẳ"ùẳZ óăó?óăó?<br><br>ùẳùẳùẳùẳổ^Ưọ?óôóêóÊóƯó-óắóÊóYó?,<br>ùẳ'ùẳZ óÔó"óô<br>ùẳ'ùẳZ ỗàồ?<br>ùẳ"ùẳZ ó,"óÊóă<br><br><br><br><br><br>Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 27/09/2009
 2. endoguchi

  endoguchi Thành viên mới

  ófó,Đóffó,ó-óƯóó,OóƯó?ó,ó,SóOóăó?óưùẳ<br><img src='/forum/images/emotion/icon_smile.gif' border=0 align=middle><br>ó"ó,"óêồđộĂOóêóâồắ.óÊóƯó"ó,<ó,"óó,^ó?,<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><br>óăó"ó,ó?hitomeboreó.ó,"óó?OồắOóó??ộ-"ộ.ó^óYó,?ó?ỗơ'ó,óêó"óĐóÊóƯó??óó,"óêó"óăóó??ồ.ăỗ"ảóêó"óêó,"óĐóTó?óăốă?óÊóYóưùẳ<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_wink.gif' border=0 align=middle><br><font color=red></font id=red><br>ồ.ăỗ"ảóêó"ó,"óó'óĐố?ó"óăổ?ó,óêó"ó<ó?,<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><br><br><br><br><br>Được endoguchi sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 01/10/2009
 3. endoguchi

  endoguchi Thành viên mới

  ổ~Zổ-ƠóùẳùẳùẳổưOổ?<óăó-óƯó??óf?óf"ófƠófẳóTó,<ổ-Ơóó?,<br>ùẳ'ùẳZ ổo?ồắOóô<br>ùẳ'ùẳZ ỗàồ?<br>ùẳ"ùẳZ ó"ó,^ó"ó,^<img src='/forum/images/emotion/icon_smile.gif' border=0 align=middle><br><br>ó,óêóYóùẳùẳùẳùẳọẵ.óOốă?ó"óYó"óđóĐóTó<ó?,<br>ùẳ'ùẳZ ó,"óÊóă<br>ùẳ'ùẳZ ỗàồ? <img src='/forum/images/emotion/icon_smile.gif' border=0 align=middle><br>ùẳ"ùẳZ óăó?óăó?<br><br>ùẳùẳùẳùẳổ^Ưọ?óôóêóÊóƯó-óắóÊóYó?,<br>ùẳ'ùẳZ óÔó"óô<img src='/forum/images/emotion/icon_smile.gif' border=0 align=middle><br>ùẳ'ùẳZ ỗàồ?<br>ùẳ"ùẳZ ó,"óÊóă<br><br><br><img src='/forum/images/emotion/smokin.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/smokin.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/smokin.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/smokin.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/smokin.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/smokin.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/smokin.gif' border=0 align=middle><br><br><br><br>Được endoguchi sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 01/10/2009
 4. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>ồ.ăộfăó??ồẵ"óƯó,<ó,^ó?,ó??<br><br><br><font size=4><center>ỗơơọ"ốê óăóôó<óó?óêóôó-ó,ó?óâó?ó></center></font id=size4><br><br><font color=red>óăóôó<óó??Dạ sao( 'i chfng nỏằa, ) Dạ thỏ nào, dỏôu sao<br>ùẳ'ùẳZ ồó.ó"ồ.ộĂOóọằSóố?fó^óêó"óĐó?ùẵzóƯóóó.ó"ófằùẵzóƯóó,<ó?,<br>tỏĂm thỏằi gĂc vỏƠn 'ỏằ nhỏằ lỏĂi, hÊy làm, thỏằư làm~</font id=red><br><br><font color=black>óSồ?ó??ộÂỗTẵó"ó<ó,?ó?óăóôó<óó??ốêưó,"óĐóóƯóóó.ó"<br>Dạ sao mày cỏằâ 'ỏằc thỏằư 'i, hay lỏm 'ó<br><br> A: ó,ó,"óêó'óĂóêọóOó??óSộ?'ó,'ốáó-óƯóó,Oó,<óăổ?ó?ùẳY<br> B:ỗ"Ăỗ?óóăổ?ó?ó'óâó??óăóôó<óó??ộẳó,"óĐóó,<ó,^ó?,<br><br>óăóôó<óó??óắósộ>ằốằSóôọạ-óÊóƯó??óó,Oó<ó,?ó??ồắOóđó,ạó,ó,áófƠófẳófôó,'ổó,óắó-ó,?ó?</font id=black><br><br><font color=red>ùẳ'ùẳZ ó"ó,ó"ó,ó,ó,<óOỗ?ạóôóóđó"óăó,'ồẳãóốă?ó"óYó"<br>Muỏằ'n nhỏƠn mỏĂnh mỏằTt viỏằ?c trong nhiỏằu viỏằ?c</font id=red><br><br><br><font color=black>ồẵẳ ó óăóôó<óó??ọá?ổàồÔĐồưƯó,'ồ'ổƠưó-óYó<ó,?ó??ó"ó"ọẳsỗÔắóôồốãóĐóó,<óĐó-ó,?ó?ó?, <br><br>A:ó??ổọơóóâó,"óêóăó"ó,ùẳY <br>B:ó??óăóôó<óó??ọóOồÔsó"ó,"óó?, <br>Nói chung là 'ông ngặỏằi lỏm<br><br>A:ó??ổ-.ốĂOóâó?óóÊóYó?, <br>B:ó??óâóôó<óó??ỗ-ó,OóYó,^ó?,<br>Nói chung là mỏằ?t lỏm</font id=black><br><br><font color=red>óêóôó-ó,<br>ó?Oóăóôó<óó?óđùẳ'óăồOó~ó??ó?Oóêóôó-ó,Aó??óó<ó,?ó??Bó?ó??óđồẵÂóĐó??ó,^óọẵó?ó?,<br>Giỏằ'ng vỏằ>i ẵ nghâa 2 cỏằĐa tonikaku, thặỏằng dạng trong mỏôu cÂu...[ó?Oóêóôó-ó,Aó??óó<ó,?ó??Bó?ó??/red]<br><br><font color=black>óêóôó-ó,ó??ỗ?âọắĂóOộô~ó"óĐóTó<ó,?ó??ỗ"YổằóOồÔĐồÔ?óĐóTó?,<br><br> óêóôó-ó,ó??ổT,ộ-"óOóêóóƯó??ổ-.ốĂOóôốĂOóóYóóƯó,,ó??ó"ó'óêó"ó?, ó??<br><br> A:ó??ồẵẳó?ổ-ƠổoơốêzóOóoó,"óoó,"óĐóóêó"óĐóTóư<br> B:ó??óêóôó-ó,ó??ổ~ăổ-Ơó??ổ-Ơổoơóôỗ?ó"óYóó<ó,Sóó,,ó,"óưó?,</font id=black><br><br><font color=red>óâó?ó> MỏằTt khi, nỏu mà...thơ<br>ùẳ'ùẳZ ó-óêó'ó,Oóóêó,?óêó"óđóêó,?ófằó??óóđó"óăóOó??ổóắóÊóƯó"ó,<óđóêó,?ó??<br>Nỏu phỏÊi làm..., Nỏu quyỏt viỏằ?c 'ó thơ....ùẳ^ó"ó"ỗàổzoóôó-óYó"ùẳ?</font id=red><br><br><font color=black>óâó?ó>ó??ổ-Ơổoơốêzó,'ồ<?ồẳãóTó,<óêó,?ó??ổ-ốzóOốêưó,ó,<óó,?ó"óắóĐóêó,SóYó"ó?,<br>nỏu mà hỏằc tiỏng nhỏưt thơ tôi muỏằ'n hỏằc sao cho có thỏằf 'ỏằc 'ặỏằÊc bĂo<br> óâó?ó>ó??óSộ?'ó,'ồ?óTóêó,?ó??ó"ó"ỗ?âó,'ốãóSó?ó?,</font id=black><br><br>[red]ùẳ'ùẳZ ổ,êó"ỗàổzoóôóêó,<ó"óăóó??ồ^?ó<óÊóƯó,<ùẳùẳ( 'ỏng nào)<br>ó??ùẳ^ó??ổ,ốƯỗs"óêổ-ổOóĂùẳ?</font id=red><br><br><font color=black>óâó?ó>ó??óTóổsó,Oó,<ó,"óó<ó,?ó??ổZfộTÔó-óƯó,,ó??ỗ"ĂộĐ"óó,^ó?,<br>Đỏng nào câng bỏân rỏằ"i có dỏằn câng vỏưy thôi<br><br> A:ó??ọằSồƯóđồđóó~óó??ốãó,óêó"óđùẳY <br>B:ó??óâó?ó>ó??óắóYó??ồÔ-ó,Oó,<óôổóắóÊóƯó,<ó,^ <br><br>A:ó??ổ-âóốàãóóêó.ó"ùẳ <br>B:ó??óâó?ó>ó??ó,,ó?ộ.ồ^ằóó<ó,?ó??ó"ó"ó,^ó?,ó?,ó?,</font id=black><br><br>ồ^?ó<ó,?óêó"ổ??óOó,óÊóYó,?ó??ỗs?ó??ọá?ỗã'óôó??ỗ>áốô?ó-óƯóằó-ó"<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_question.gif' border=0 align=middle>
 5. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  I.ó??ộâồẵ"óêó,,óđó,'ộáóóêó.ó"<br><br><center>ốâƯộă"óđồ?óô</center><br>ồỗ"ùẳsó??ùẳùẳùẳó,"ó,<óêó,?ó??ó"ó"ổ^ỗáắó,'óăó,SóYó"óăổ?ó?<br>ỗ"ọáư: _______ ộưóOổ,êó"ó<ó,?ó??ồ-ó'óYóÊóƯỗ"ĂộĐ"ó<ó,,ó-ó,Oóêó"<br>ộ^ổoăùẳsó??ùẳùẳùẳùẳóó,óóăổ?ó?ó'ó,Oóâó,,ó??ùẳùẳùẳùẳùẳó??ó,"óÊóƯóó,^ó?ó?,<br><br><font color=red>ùẳ'ùẳZ óêóôó-ó,ó??ùẳ'ùẳZóăóôó<óó??ùẳ"ùẳZóâó?ó></font id=red><br><br><br>IIùẳZ<br>ùẳ'ùẳZ ùẳùẳùẳùẳộó"ó<ó,?ó??ổT,ộ-"óOó<ó<ó,<óđóọằ.ổ-ạóOóêó"<br>ó??<font color=red>óêóôó-ó,ó??ùẳó??óâó?ó>ó??</font id=red><br><br>ùẳ'ùẳZ ó"óđổ-Tỗ?ó?óâó,"óêồ'óêóđùẳY<br>ùẳùẳùẳùẳộÊYóạóƯóóƯóóó.ó"<br><font color=red>óăóôó<óó??ùẳó??óêóôó-ó,</font id=red><br><br>ùẳ"ùẳZ ùẳùẳùẳùẳổưằóơóêó,?ó?ọỗ"Yó,'ổƠẵó-ó,"óóằó?óOó"ó"óăổ?ó?<br><font color=red>óăóôó<óó??ùẳó??óâó?ó></font id=red><br><br>ùẳ"ùẳZ ọằSó<ó,?ó??ốĂOóÊóƯó,,ó??ùẳùẳùẳùẳùẳộ-"óôồ^ó,óêó"ó,^<br><font color=red>óăóôó<óó??ùẳó??óâó?ó></font id=red><br><br><br><br>
 6. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  <font size=4> <center> ỗơơồ.ưốê<br>óYóảó,"ó?óóÊóăó?ó,,ó-ó<ó-óYó,?ó?óYó-ó<</center></font id=size4><br><br><font color=red>óYóảó," Có lỏẵ<br>óóÊóó,Sóăóó??ồ^?ó<ó,?óêó"óOó??ùẳ^ố?êồ^?óđố?fó^óó??ùẵzóó,ó?ùẳ?<br>(Không rà ràng ('oĂn 'ỏằ<nh cỏằĐa chưnh mơnh ~)</font id=red><br><br>óYóảó,"ổ~Zổ-Ơó,,ộ>ăóĐó-ó,?ó?<br><br>ồẵẳóó??óYóảó,"ó??ó,Ôó,đófêó,ạọó~ó,fóêó"óĐó-ó,?ó?<br><br>ó?OổƠộ?óđóf'ófẳóf?ó,Êófẳó??ốĂOóùẳYó?ó?OóYóảó,"óưó?<br> <br><font color=red>óóÊóă Chỏc chỏn...<br>ùẳ'ùẳZ ỗàảồắóĐóóêó"óOó??ố?êồ^?óĐóùẳ'ùẳùẳùẳ.ùẵzóóăổ?ó?ó?,<br>Không chỏc chỏn nhặng BỏÊn thÂn nghâ 'iỏằu 'ó 'úng 100%</font id=red><br><br>ồẵẳóọá?ỗ"Yổ?áồ'ẵộ'ồẳàóÊóYó<ó,?ó??óóÊóăồÔĐồưƯóôồ^ổẳó-óắóTó,^<br><br>ổ~YóOồ?óƯó"ó,<ó<ó,?ó??ổ~Zổ-Ơóó??óóÊóăó??ổTó,Oó,<óĐó-ó,?ó?ó?,<br><br><br><font color=red>ùẳ'ùẳZ óoóÊóYó"ófằó<óêó,?ósùẵzóƯóóó.ó"<br>chỏc chỏn hÊy ~</font id=red><br><br>ổ~Zổ-Ơóđóf'ófẳóf?ó,Êófẳóôóó??óóÊóăổƠóƯóóó.ó"ó,^ó?,<br><br>ó?OổƠổo^óó??ồ.ósó??óSộ?'ó,'ố"ó-óắóTó<ó,?<br>óóÊóăóó,^ó?<br><br><br><font color=red>ó,,ó-ó<ó-óYó,? rỏƠt có thỏằf<br>óYóảó,"ó,^ó,Só??ồốfẵổ?ĐóOồ'óêó"ófằùẵzó<ó,,ó-ó,Oóêó"<br>KhỏÊ nfng xỏÊy ra ưt hặĂn " tabun ". Thặỏằng 'i vỏằ>i ùẵzó<ó,,ó-ó,Oóêó"</font id=red><br><br>ó,,ó-ó<ó-óYó,?ó??ồẵẳồƠóồ.^óôốĂOóÊóƯó"ó,<ó<ó,,ó-ó,Oóêó"<br><br>ó,,ó-ó<ó-óYó,?ó??ốƯêỗ^ảóđỗ-.ổ-óó??ó,,ó?ổằó,?óêó"ó<ó,,ó-ó,Oóêó"ó?,<br><br>óSồ?óOốãóÊóYồđóó~óó??óó,?óÊóăó-óYó,?ó??ồẵ"óYó,<ó<ó,,ó-ó,Oó,"óê<br><br>ổăổ"ùẳsó??ó?Oóó,?óÊóăó-óYó,? ó?óó??ồÊốêzóĐóT<br><br><font color=red>óYó-ó< - Tôi nhỏằ> là, rà ràng là , nhỏằ> ko nhỏĐm thơ~<br>ố?êồ^?óOốƯsó^óƯó"ó,<ó"óăóôộ.ó"óOóêó'ó,Oóùẵzó<br>Nỏu 'iỏằu 'ó chỏc chỏn nhặ 'iỏằu mơnh nhỏằ></font id=red><br><br>ồỗ"ó.ó,"óó??óYó-ó<ó??ọáưồ>ẵốêzóOó??óó,?óó,?óĐóTó,^<br><br>óYó-ó<ó??ó"ó"óôó,óOóưó,'ỗẵđó"óƯóSó"óYóăổ?ó?ó,"óó'óâóê<br><br>ó?Oồẵẳóó??ộS?ốĂOồ"ĂóĐóTó<<br>ó^ó^ó?óYó-ó<óó?óĐóTó?,ó?<br><br><font size=4><br><center>ọẳsốâ</center><br>AùẳsófZóf"ó,óó,"óó??ộ.ó"óĐóTóưó??óâó?ó-óYó,"óĐó-ó,?ó?<br>B:ó??<font color=red>óóÊóă</font id=red>ó??óắóYồồSó-óYó,"óĐóTó,^ó?,<br>C:ó??<font color=red>óYóảó,"</font id=red>ó??ọằSó"ó,ó??ộ>ằốằSóđọáưóĐó-ó,?ó?<br>D:ó??<font color=red>ó,,ó-ó<ó-óYó,?</font id=red>ó??ổƠóêó"ó<ó,,ó-ó,Oóêó"óư<br>E:ó??<font color=red>óó,?óÊóăó-óYó,?</font id=red>ó??ỗ-.ổ-ó<ó,,ó-ó,Oóêó"ó,^<br>F:ó??ó,ó,óó?óó?<font color=red>óYó-ó<</font id=red>ó??ọằSổ-Ơóó??ổƠó,?ó,Oóêó"óÊóƯốă?óÊóƯóắó-óYó?,<br><br>ồ.ăồ"Ăùẳsó??ồ.^óôóó,Oó,'ốă?óÊóƯóóó.ó"<br><br><br>PS:ó??ỗơơọ"ốêóđồđộĂOó,'ó,"ó,<ọóó??óắóó"óêó"óĐóTóưó??óó'óâó??ồắ.óÊóƯóắóTó<ó,?......<br></font id=size4><br><br><br>Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 08/10/2009
 7. endoguchi

  endoguchi Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote><br><br> <br><br>ồÔĐồÔ?óSồắ.óYó>ó-óắó-óYùẳ<br>ốâƯộă"óđồ?óô<br><br>ồỗ"ùẳsó??óâó?ó>ó??ó,"ó,<óêó,?ó??ó"ó"ổ^ỗáắó,'óăó,SóYó"óăổ?ó? <br>ỗ"ọáư: ó??óêóôó-ó,ó?? ộưóOổ,êó"ó<ó,?ó??ồ-ó'óYóÊóƯỗ"ĂộĐ"ó<ó,,ó-ó,Oóêó" <br>ộ^ổoăùẳsó??óâó?ó>ó??óó,óóăổ?ó?ó'ó,Oóâó,,ó??óăóôó<óó??ó,"óÊóƯóó,^ó?ó?, <br><br>ùẳ'ùẳZ óêóôó-ó,ó??ùẳ'ùẳZóăóôó<óó??ùẳ"ùẳZóâó?ó> <br><br><br>IIùẳZ <br>ùẳ'ùẳZ ùẳùẳùẳùẳộó"ó<ó,?ó??ổT,ộ-"óOó<ó<ó,<óđóọằ.ổ-ạóOóêó" <br>ó??óêóôó-ó, <img src='/forum/images/emotion/icon_smile.gif' border=0 align=middle>ó??ùẳó??óâó?ó>ó?? <br><br>ùẳ'ùẳZ ó"óđổ-Tỗ?ó?óâó,"óêồ'óêóđùẳY <br>ùẳùẳùẳùẳộÊYóạóƯóóƯóóó.ó" <br>óăóôó<óó??<img src='/forum/images/emotion/icon_smile.gif' border=0 align=middle>ùẳó??óêóôó-ó, <br><br>ùẳ"ùẳZ ùẳùẳùẳùẳổưằóơóêó,?ó?ọỗ"Yó,'ổƠẵó-ó,"óóằó?óOó"ó"óăổ?ó? <br>óăóôó<óó??ùẳó??óâó?ó><img src='/forum/images/emotion/icon_smile.gif' border=0 align=middle> <br><br>ùẳ"ùẳZ ọằSó<ó,?ó??ốĂOóÊóƯó,,ó??ùẳùẳùẳùẳùẳộ-"óôồ^ó,óêó"ó,^ <br>óăóôó<óó??ùẳó??óâó?ó><img src='/forum/images/emotion/icon_smile.gif' border=0 align=middle><br><br>ĐặỏằÊc endoguchi sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 08:50 ngày 19/10/2009 <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_shy.gif' border=0 align=middle><br><br>Được endoguchi sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 19/10/2009
 8. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>ồ.ăộfăó??ổưÊó-ó"óĐóTó?,<br><br>óĂó,?óÊóăổ-óôóêóÊóƯó,<ốââó??óOó??ó,ó,<ó,"óĐóTó'óâ<br>ó"ó,Oóó??ọằSóđồưƯổĂóĐó??ồ.^ỗ"Yóôổ.Tó^óƯó,,ó,?óÊóYốââó??óêó,"óĐóTó?,<br>óêó,"ó<ộÂỗTẵó"óăổ?óÊóƯó??ỗs?ó.ó,"óôó??ó"ỗạọằ<ó,'ồãđó-ọáSó'óắóTó?,<br><br><font size=3><center>ồạáó>óÊóƯọẵ.ó??<font color=red>ùẳ^HỏĂnh phúc là gơ ùẳ?</font id=red></center><br><br>ồđ?ồđTóôổ"YốơóĐóó,<ồf<font color=red> ( Đó là có mỏằTt tỏƠm long biỏt ặĂn vâ trỏằƠ )</font id=red><br><br>óSỗ^ảó.ó,"ó?óSổó.ó,"óôó??ổâố"ó-óĐóó,<ồf <font color=red>( mỏằTt trĂi tim biỏt ghi nhỏằ> công ặĂn cha mỏạ )</font id=red><br><br>ó,^óồ<óăó??ồ?ọẳsó^ó,<ó"óă <font color=red>( 'ó là khi gỏãp 'ặỏằÊc nhỏằng ngặỏằi bỏĂn tỏằ't )</font id=red><br><br>ồ<ó,'ồÔĐồ^?óôóTó,<ồf <font color=red>( và biỏt trÂn trỏằng hỏằ )</font id=red><br><br>ọóđố<Ưó-óó??óOồ^?ó<ó,<ố?êồ^? <font color=red>( Đó là có mỏằTt tỏƠm long cỏÊm thong vỏằ>i nỏằ-i 'au cỏằĐa ngặỏằi khĂc )</font id=red><br><br>ọóđố<Ưó-óó,'ố?êồ^?óđố<Ưó-óóTó,<ồf<font color=red> ( và cỏÊm nhỏưn nỏằ-i 'au 'ó nhặ cỏằĐa chưnh mơnh )</font id=red><br><br>ồạáó>óÊóƯọẵ. <br><br>ọộ-"óôỗ"Yóắó,OóƯóóYó"óă <font color=red>( 'ó là 'ặỏằÊc sinh ra làm ngặỏằi)</font id=red><br><br>ọó,'ồÔĐồ^?óôóTó,<ố?êồ^? <font color=red>( và nhỏưn biỏt 'ặỏằÊc giĂ trỏằ< cỏằĐa con ngặỏằi )</font id=red><br><br>ọẵồ'ẵóăốơọằằó,'ổzoóYó-ọỗ"Y <font color=red>( có mỏằTt cuỏằTc 'ỏằi 'ỏằf hoàn thành trĂch nhiỏằ?m và sỏằâ mỏằ?nh cuỏằTc sỏằ'ng )</font id=red><br><br>ồáôóăồ.óôộ-~ó?ọỗ"Y<font color=red> ( và cạng nhau 'ỏƠu tranh cho công lẵ )</font id=red><br><br><b>ố<Ưộ>Êóôốó'óêó"ố?êồ^? <br>ồáOổo>ó,ó,<ọỗ"Y<br><font color=red>( mỏằTt cuỏằTc sỏằ'ng vỏằ>i nhỏằng ặỏằ>c vỏằng không khuỏƠt phỏằƠc trặỏằ>c khó khfn )</font id=red></b><br><br>ố?êồ^?ó,'ọĂó~ó,?ó,Oó,<ố?êồ^? <font color=red>( và bỏÊn thÂn có thỏằf tin tặỏằYng vào chưnh mơnh )</font id=red><br><br>ồạáó>óÊóƯọẵ.<br><br>ọóđồạáó>óOố?êồ^?óđồạáó> <font color=red>( 'ó là xem hỏĂnh phúc cỏằĐa ngặỏằi khĂc nhặ cỏằĐa chưnh mơnh)</font id=red><br><br>ọóđố<Ưó-óóOố?êồ^?óđố<Ưó-ó<font color=red>( xem nỏằ-i 'au ỏƠy nhặ nỏằ-i 'au cỏằĐa chưnh mơnh )</font id=red><br><br>ọóăồ.óôố<Ưó-óó??ồạáó>óôóêó,< <font color=red>( Đó là cạng chia sỏằ nỏằ-i 'au vỏằ>i ngặỏằi khĂc và hỏĂnh phúc vơ 'iỏằu 'ó )</font id=red><br><br>ỗ"YóóƯó"ó,<ó"óăóOó??ổƠẵó-ó"ố?êồ^? <font color=red>( cỏÊm nhỏưn 'ặỏằÊc niỏằm vui khi 'ặỏằÊc sỏằ'ng )</font id=red><br><br>ốÊáóđố?êồ^?óOó??ọẵ.ó,,óêó"ố?êồ^?óOồÔĐồ^?óôổ?ó^ó,<ồf <font color=red>( Nhỏưn thỏƠy 'ặỏằÊc giĂ trỏằ< cỏằĐa bỏÊn than ngay cỏÊ khi mơnh không có gơ cỏÊ)</font id=red><br><br>ọóđồạáó>óđóYó,óôó??ỗ"Yóó,?ó,Oó,<ố?êồ^?<font color=red> ( Có thỏằf sỏằ'ng vơ hỏĂnh phúc cỏằĐa ngặỏằi khĂc )</font id=red><br><br>ố?êồ^?óđồS>ó,'ó??ồ.ăộfăồ?ó-ồ^?ó,<ọỗ"Y<font color=red> ( Và có cặĂ hỏằTi thỏằf hiỏằ?n tỏƠt cỏÊ nhỏằng khỏÊ nfng cỏằĐa mơnh)</font id=red><br><br>ổ~Zổ-Ơóó??ỗơơồ.ưốêó??ó,'ó??ồ?óTó??</font id=size3>
 9. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  <font size=4> <center> ỗơơọáfốê<br>óắó^ó,,óÊóƯó??ồ.^óô</center></font id=size4><br><br><font color=red>óắó^ó,,óÊóƯ : ~Trặỏằ>c, </font id=red><br><br>ồắOóđó"óăóOó??ó?óắóó"óó,^ó?óôó??ọẵ.ó<ó,'óTó,<ồ?óôùẵzóƯóSó<br><font color=red>Viỏằ?c nên làm trặỏằ>c mỏt 'ỏằf viỏằ?c tiỏp theo 'ặỏằÊc trôi chỏÊy </font id=red><br><br>ồ.^ỗ"YóđóSồđ.óôóSộ,êộư"óTó,<óêó,?ó??ồ?ó,,óÊóƯó??ộ>ằốâó,'ó-óƯóSó"óYóằó?óOó"ó"<br><br>ọẳsốưóOó,ó,<óđóĐó??ồ?ó,,óÊóƯó??ồ.ốƯóêổf.ồó,'ộ>?ó,óƯóSó"óY<br><br>ồ?ó,,óÊóƯộ?ÊỗàĂó-óƯóSó"óYóđóĐó??ồ<ộ"óOốZó^óôổƠóƯóó,OóYó?,<br><br>ổăổ"ùẳs<br>ùẳùẳsộÊYóạó,<ồ?óôó??ùẳ^ổ?<ó,'ổ-ó?ùẳ?<br><font color=red>X :ó??ộÊYóạó,<ồ?ó,,óÊóƯó??ùẳ^ổ?<ó,'ổ-ó?ùẳ?</font id=red><br><br><font color=red>ồ.^óôó??ùẳsó??ùẵzó,^ó,Sồ?óô Trặỏằ>c, sỏằ>m hặĂn</font id=red><br><br>ọằSồÔoóồ.^óôồóƯóSó"óƯó"ó"ó,^<br><font color=red>Tỏằ'i nay cỏằâ ngỏằĐ trặỏằ>c 'i</font id=red><br><br>ồẵẳồƠóó??óSồĐ?ó.ó,"ó,^ó,Sồ.^óôỗàồâsó-óƯó"ó,<ó?,<br><br>ồ.^óôó??ồĂâó,'ồ.Ơó,OóƯó??óó,Oó<ó,?ỗ,ỗ-ó,'ồ.Ơó,OóƯóóó.ó"<br><br>ộ.óóêó,<óđóĐó?ồ.^óôốĂOóÊóƯóóó.ó"ó?,<br><br>óSồ.^óôóâó?óz<br><br>ọằSọơộfẵóôỗ?ó"óYó?,<font color=red>ồ.^óô</font id=red>óf>óf?ófôóôốĂOóÊóƯốãỗ?âó,'ỗẵđó"óƯó<ó,?ồá,ồ?.ốƯồ.?óôồ?ó<ó'ó,<óÔó,,ó,Sóó?,óf>óf?ófôó<font color=red>ồ?ó,,óÊóƯ</font id=red>ọ^ỗ"ó-óƯó,ó,<ó<ó,?ồ.ộĂOóóêó"ó?,<br><br><font size=4> <font color=red>ồđộĂO</font id=red></font id=size4> <br><br>ùẳ^ó??ùẳ?óđọáưóôó?Oồ?óôó?ó<ó??ó?Oồ?ó,,óÊóƯó?ó<ó?Oồ.^óôó?óđóâó,Oó<ó,'ồ.Ơó,Oóêó.ó"<br>ùẳ'ùẳZùẳ^ó??ùẳ?ọá?ồƯốĂOóÊóYó"óăóOó,ó,<ó<ó,?ó??ồÔĐọá^ồÔôóóăổ?ó?<br><br>ùẳ'ùẳZó"óĂó,?óôó"ó,?óÊó-ó,fó,<óăóóó??ùẳ^ó??ó??ùẳ?ó"ộ?ÊỗàĂóóó.ó"<br><br>ùẳ"ùẳZùẳ^ó??ùẳ?óSộÂăồ',óôồ.ƠóÊóƯóó,Oó<ó,?ộÊYọ<óôó-óắóT<br><br>ùẳ"ùẳZồ?ó<ó'ó,<ùẳ^ó??ó??ùẳ?ộ>ằốằSóđổT,ộ-"ó,'ốêóạóƯóSó"óYóằó?óOó"ó"ó,^<br><br>ùẳ.ùẳZỗÔắộ.ãó,^ó,Só??ùẳ^ó??ó??ùẳ?ọẳsỗÔắóôổƠó,<ó,^ó?óôó-óƯóóó.ó"<br>
 10. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  <font size=4><font color=red> <center> ồảỗ"ảó?óYóắóYóắó?ó,ó-óăó?ố?êỗ"ảóô</center></font id=red></font id=size4><br><br><br><font color=red>ồảỗ"ảùẳsNgỏôu nhiên, tơnh cỏằ<br>ọ^ồđsó-óêó"óĐófằỗ"ổYó-óêó"óĐó??ùẳoó?Oọẳsó?ó?ó?OồOó~ó?óăọẵó?ó"óăóOồÔsó"ùẳz<br>Không có dỏằ 'ỏằ<nh, hỏạn hò ( thặỏằng hay 'i kăm vỏằ>i ọẳsó?ó?ồOó~)</font id=red><br><br>ùẳ'ùẳZ ổọơóáốĂOóÊóYó,?ồảỗ"ảộô~ổĂổT,ọằÊóđồ<ộ"óôọẳsóÊóYóđóĐộâsó"óYó?,<br><br>ùẳ'ùẳZ ọằSổoộ>ằốằSóôọạ-óÊóYó,?ó??ồảỗ"ảồ.^ỗ"Yó,,ồOó~ộ>ằốằSóôọạ-óÊóƯó"óYó?,<br><br>ùẳ"ùẳZ ồảỗ"ảỗYƠóÊóƯó,<ó,"óó'óâồẵẳóọằSổ-Ơóóđồ-óôốĂOóó,^<br><br>ùẳ"ùẳZ ồảỗ"ảỗYƠó,Sồ^óÊóYọằộ-"<br><br>ùẳ.ùẳZ ồảỗ"ảỗĐóó?ộ>ằốằSóđọáưóĐó,?óÊóYó,SóăồĐó,Oó,<ổ-ạổ.ó,'ốƯ<óÔó'óắó-óYó?,<br><br>ùẳS ọOọóOồ?ọẳsóÊóYóđóồảỗ"ảóđồ?ổƠọ<óóÊóY<br><br><br><font color=red>óYóắóYóắùẳs'ỏằTt nhiên, 'úng lúc, Hiỏm, thi thoangõ?Ư<br><br>óĂó,?ó?óâó"ó"ófằó??ổ,êó"ó,ó,ÔófYófó,óĐó??ồảỗ"ả<br>ùẳ^ó?Oó"ó,"óêóăó"óổTđộ?só??óêó"ó?óăó"ó?ổ-ổOóĂóOồẳãó"<br>Diỏằ.n tỏÊ cỏÊm giĂcó?Ochuyỏằ?n nhặ vỏưy ưt xỏÊy raó?rỏƠt mỏĂnhó??ùẳ?</font id=red><br><br>ốĂồáfó,'ồ~ó,OóƯó,ó,óƯóYóOó?óYóắóYóắó??ófó,óffóf^óđọáưóôó,ôófẳóf?óOồ.ƠóÊóƯóYó<ó,?ó??ồSâó<óÊóY<br><br>ó,Âó,Ôófưófó,'óÔó'óYóắóắồ?ó<ó'óĂó,fóÊóƯóưó?óYóắóYóắồ~ó,Oỗ?âó,'ồ-ó,SóôồáóÊóƯổ-óƠó"óYó'óâó?ó,,ó?óTó"ó-óĐó??ỗôọ<óôóêó,<óăó"ó,óóÊóYó,ó?,<br><br>óYóắóYóắổT,ộ-"óÔóảó-óôổoơồ<óĐósóÊóăổZÂó-óƯó"óYổoơó,'ốƯ<óÔó'óYó?,<br><br>óYóắóYóắỗSọóđóóóôó"óYóó'óĐổđó.ó,Oó,<<br><br>ùẳS ó,Ôófó,óf"ófƠófẳóTó,<ọùẳsóTóó,?ó-ó"óf>ófẳófófâófóĐó-óYóư<br>ùẳS ộ?Zỗfộáổ?<ùẳsó??óYóắóYóắóĐóTó,^ó?,<br><br><font color=red>ó,ó-óăùẳsCỏằ' tơnh<br>óó?ó-óêóóƯó,,ó??ó"ó"óđóôó?óó?óTó,< Không làm sỏẵ tỏằ't hặĂn vỏưy mà 'Ê làm<br>ó-ó,^ó?óăổ?óÊóƯóó?óTó,< làm theo nhỏằng gơ 'ỏằ<nh làm<br>ọẵ.ó<óđỗ>đỗs"óOó,óÊóƯ làm có mỏằƠc 'ưch gơ 'ó</font id=red><br><br>ùẳ'ùẳZ ó,ó-óăó??ốảó,'ồ?ó-óƯồ<ộ"ó,'ốằÂóó>óYó?,<br><br>ùẳ'ùẳZ ồưọắ>óăó,ófẳófó,'óTó,<óăóóó??óăóóâóó,ó-óăốó'óƯó,"ó,<ó,"óó?,<br><br>ùẳ"ùẳZ ó,óđọóóÊóƯó,ó-óăó,"óÊóYó,"óó~ó,fóêó"ó,"óó<ó,?ó??ốăó-óƯó,ó'óYó,?ùẳY<br><br>ùẳ"ùẳZ ó"ó"óÔóó,ó-óăóSó,OóOốzó"ó^ó,<ó,^ó?óôồẵẳồƠóđổ,êồÊó,'ốă?ó?ó?ó"óđó,"ó,ó?<br><br>ùẳ.ùẳZ óSó,Oóó??ó,ó-óăó,ó"óÔó,'ồ,ãóÔó'óêó"ó,"óó,^ó??ó,,ó?<br><br><font color=red>ố?êỗ"ảóôùẳ^óăùẳ?ùẳs 'ỏằTt nhiên, tỏằ nhiên, tỏằ dặng<br>ọẵ.ó,,ó-óêó"óđóôó?,<br>ỗ?ạóôóó?ó-ó,^ó?óăổ?óÊóYó,ó'óĐóóêó"óđóô</font id=red><br><br>ùẳ'ùẳZ ộÂăóĐố?êỗ"ảóôóf?ó,ÂóOộ-<ó"óYó?,<br><br>ùẳ'ùẳZ ốêó,,ổ.Tó^óêóóƯó,,ó??ồưọắ>óố?êỗ"ảóôốă?ố'?óOốâó>ó,<ó,^ó?óôóêó,<<br><br>ùẳ"ùẳZ ổ"ắóÊóƯóSó"óYó,?ồ,ãóố?êỗ"ảóôổằóÊóYó?,<br><br><br><br><font color=red>ổ-ó-ó"ốă?ố'?óăó"ó?ó<ùẳY</font id=red><br>ó,ó,ÔófYófó,: Thỏằi 'iỏằfm<br>óf>ófẳófófâóf : cú 'Ănh bóng (chày)bay lên khĂn 'ài<br>ổT,ộ-"óÔóảó-: GIỏt thỏằi gian<br>ồ,ãóÔó'ó,<: Làm tỏằ.n thặặĂng<br>ó"ó"óÔ : Thỏng này<br>ó"óđó,"ó,ó?: Mỏạ kiỏp<br><br><br><center><font color=red>ồđộĂO</font id=red></center><br><br>ọằSổ-Ơóđồ<?ồẳãó-óYốă?ố'?óĐó??ọá?ỗ.êộâồẵ"óêó,,óđó,'ồ.Ơó,Oóêó.ó"<br><br>ùẳ'ùẳZ ổóOổ-Tỗ?óTó,<óăó"ó,ó,'ốƯ<óƯó"óƯó??ùẳùẳùẳốƯsó^óYó,"óĐóTó,^<br><br>ùẳ'ùẳZ ùẳùẳùẳỗYƠóÊóƯó"óYồ.ộĂOóOồ?óYóđóĐó??ó"ó"ỗ,ạổ.óOồ-ó,OóY<br><br>ùẳ"ùẳZ ồưọắ>óổốƯêó,'ồ>ó,?ó>ó,<óYó,óôó??ùẳùẳùẳồÔĐồÊóĐổÊó"óY<br><br>ùẳ"ùẳZ ổ~ăổ-Ơó?ổoơồ<óĐùẳùẳùẳó,ófâó,ạófĂó,Ôóf^óôọẳsóÊóYó?,<br><br>ùẳ.ùẳZ ố-ơó,'ộÊóắóêó<óÊóYó'óâùẳùẳùẳỗ-.ổ-óOổằóÊóYó?,<br><br><br>Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 26/10/2009

Chia sẻ trang này