1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.
 2. Các bác quên mật khẩu hay quên email thì làm như sau để lấy mật khẩu mới hoặc đổi email đã đăng ký tài khoản nhé. Xem chi tiết các bác xem tại đây.
 3. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ổ-ƠổoơốêzốfẵồS>ốâƯộă"ùẳ'ỗ?só?ôồ??ó,<ồ??ốâz ó???

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi hitomebore, 14/09/2009.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  ỗơơọ"ốê
  ỗàồ?ó?óÔó"óôó?ó,"óÊóăó?ó??ó"ó,^ó"ó,^
  cuỏằ'i cạng( thơ ), kỏt cỏằƠc, rỏằ't cuỏằTcó?,​
  ọẳsốâóĐó,^óọẵó,ó,Oó,
  1.ỗàồ?ùẳsó"ó,ó"ó,óêó"óăóOó,óÊóYóOó??ổo?ồắOóôó??ùẵz
  có rỏƠt nhiỏằu viỏằ?c, cuỏằ'i cạng thơ ~
  ồ.ộĂOóóYóó.ó,"ó,óÊóYóOó??ỗàồ?ó?óắóó"óÊóY
  ồ.ộĂOóOồÔsóTóZóƯỗàồ?ó?óắóó"ó<óêó<óÊóYó?,
  ỗàồ?ó??ồ^ổẳó-óYóđóùẳ'ùẳọọáưọá?ọóó'óóÊóY
  2.ỗàồ?ó,'ó"ó?óăó??ùẵzó??óó??ùẳ^ó??ốƯóTó,<óô tóm lỏĂi, kỏt cỏằƠcó??ùẳ?
  ốâƯồ^óôốó'óYồZYồ>óỗàồ?ọẵ.óĐóTó<ó?,
  óÔó"óôùẳsó??
  ộ.ãó"ộ-"ồắ.óÊóYó"óYó,Só??ồfộ.ó-óYó,Só"óYó"óăóOó??ọằSó??ốàãó"óÊóYó?,
  MỏằTt 'iỏằu gơ 'ó lo lỏng, mong 'ỏằÊi trong mỏằTt thỏằi gian dài, bÂy giỏằ 'Ê xỏÊy ra
  óÔó"óôó??ọộĂzóOổo^óáốĂOó'ó,Âồâsó-óƯó-óắóÊóYó?,
  ổ~ăổ-Ơó??ọá?ổ-Ơọáưồắ.óÊóƯó"óYóOó??ồẵẳóó??óăó?óăó?( thặỏằng 'ặỏằÊc sỏằư dỏằƠng trong giao tiỏp) =(óÔó"óô) ổƠóêó<óÊóYó?,
  ó,"óÊóăùẳs(dạng trong giao tiỏp)
  ộ.ãó"ộ-"ộ'ồẳàóÊóƯóóYó"óăóOồđYỗắó-óYó,Sồắ.óÊóƯó"óYó"óăóOó??ốàãó"óÊóYó,Só-óƯó??óằóÊóăó-óYó?,
  TÂm trỏĂng nhỏạ nhàm hặĂn khi viỏằ?c gơ 'ó xỏÊy ra sau mỏằTt thỏằi gian dài cỏằ' gỏng thỏằc hiỏằ?n và chỏằ 'ỏằÊi nó

  óóđốêơổ~Zó,'ộ-ăóOó??ó,"óÊóăộTóÊóYó?,
  ó"ó,^ó"ó,^ùẳs(dạng trong giao tiỏp)
  óó,Oó,'óTó,<óăóóOổƠóƯó??ốfáóOóâóóâóóTó,<ó?,
  Tim 'ỏưp thơnh thỏằ<ch lo lỏng chuỏân bỏằ< làm mỏằTt viỏằ?c gơ 'ó

  ó,óTóó??ó"ó,^ó"ó,^ó??ồÔĐồưƯồ.ƠốâƯóđổ-Ơóó?,
  ọá?ổT,ộ-"ồắOóôóó??ó"ó,^ó"ó,^ó??ó,ạófsófẳó,ạó,ãófÊóf^ófôóOó??ổ?"óĂọáSó'ó,?ó,Oó,óYó"óĐóTó?,
  ồ.ộĂOóĐóTóưó?,
  ổ~Zổ-ƠóùẳùẳùẳổưOổ?<óăó-óƯó??óf?óf"ófƠófẳóTó,<ổ-Ơóó?,
  ùẳ'ùẳZ ổo?ồắOóô
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ ó"ó,^ó"ó,^
  ó,óêóYóùẳùẳùẳùẳọẵ.óOốă?ó"óYó"óđóĐóTó<ó?,
  ùẳ'ùẳZ ó,"óÊóă
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ óăó?óăó?
  ùẳùẳùẳùẳổ^Ưọ?óôóêóÊóƯó-óắóÊóYó?,
  ùẳ'ùẳZ óÔó"óô
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ ó,"óÊóă
  Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 27/09/2009
 2. endoguchi

  endoguchi Thành viên mới

  ófó,Đóffó,ó-óƯóó,OóƯó?ó,ó,SóOóăó?óưùẳ
  ó"ó,"óêồđộĂOóêóâồắ.óÊóƯó"ó,
  ồ.ăỗ"ảóêó"ó,"óó'óĐố?ó"óăổ?ó,óêó"ó<ó?,
  Được endoguchi sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 01/10/2009
 3. endoguchi

  endoguchi Thành viên mới

  ổ~Zổ-ƠóùẳùẳùẳổưOổ?<óăó-óƯó??óf?óf"ófƠófẳóTó,<ổ-Ơóó?,
  ùẳ'ùẳZ ổo?ồắOóô
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ ó"ó,^ó"ó,^
  ó,óêóYóùẳùẳùẳùẳọẵ.óOốă?ó"óYó"óđóĐóTó<ó?,
  ùẳ'ùẳZ ó,"óÊóă
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ óăó?óăó?
  ùẳùẳùẳùẳổ^Ưọ?óôóêóÊóƯó-óắóÊóYó?,
  ùẳ'ùẳZ óÔó"óô
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ ó,"óÊóă
  Được endoguchi sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 01/10/2009
 4. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

 5. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  I.ó??ộâồẵ"óêó,,óđó,'ộáóóêó.ó"
  ốâƯộă"óđồ?óô​
  ồỗ"ùẳsó??ùẳùẳùẳó,"ó,ùẳ'ùẳZ óêóôó-ó,ó??ùẳ'ùẳZóăóôó
  IIùẳZ
  ùẳ'ùẳZ ùẳùẳùẳùẳộó"óóêóôó-ó,ó??ùẳó??óâó?ó>ó??
  ùẳ'ùẳZ ó"óđổ-Tỗ?ó?óâó,"óêồ'óêóđùẳY
  ùẳùẳùẳùẳộÊYóạóƯóóƯóóó.ó"
  óăóôó<óó??ùẳó??óêóôó-ó,
  ùẳ"ùẳZ ùẳùẳùẳùẳổưằóơóêó,?ó?ọỗ"Yó,'ổƠẵó-ó,"óóằó?óOó"ó"óăổ?ó?
  óăóôó
  ùẳ"ùẳZ ọằSó<ó,?ó??ốĂOóÊóƯó,,ó??ùẳùẳùẳùẳùẳộ-"óôồ^ó,óêó"ó,^
  óăóôó
 6. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  ỗơơồ.ưốê
  óYóảó,"ó?óóÊóăó?ó,,ó-ó
  óYóảó," Có lỏẵ
  óóÊóó,Sóăóó??ồ^?ó
  óYóảó,"ổ~Zổ-Ơó,,ộ>ăóĐó-ó,?ó?
  ồẵẳóó??óYóảó,"ó??ó,Ôó,đófêó,ạọó~ó,fóêó"óĐó-ó,?ó?
  ó?OổƠộ?óđóf'ófẳóf?ó,Êófẳó??ốĂOóùẳYó?ó?OóYóảó,"óưó?

  óóÊóă Chỏc chỏn...
  ùẳ'ùẳZ ỗàảồắóĐóóêó"óOó??ố?êồ^?óĐóùẳ'ùẳùẳùẳ.ùẵzóóăổ?ó?ó?,
  Không chỏc chỏn nhặng BỏÊn thÂn nghâ 'iỏằu 'ó 'úng 100%
  ồẵẳóọá?ỗ"Yổ?áồ'ẵộ'ồẳàóÊóYó<ó,?ó??óóÊóăồÔĐồưƯóôồ^ổẳó-óắóTó,^
  ổ~YóOồ?óƯó"ó,<ó<ó,?ó??ổ~Zổ-Ơóó??óóÊóăó??ổTó,Oó,<óĐó-ó,?ó?ó?,
  ùẳ'ùẳZ óoóÊóYó"ófằó<óêó,?ósùẵzóƯóóó.ó"
  chỏc chỏn hÊy ~
  ổ~Zổ-Ơóđóf'ófẳóf?ó,Êófẳóôóó??óóÊóăổƠóƯóóó.ó"ó,^ó?,
  ó?OổƠổo^óó??ồ.ósó??óSộ?'ó,'ố"ó-óắóTó<ó,?
  óóÊóăóó,^ó?
  ó,,ó-ói ùẵzó<ó,,ó-ó,Oóêó"
  ó,,ó-ó<ó-óYó,?ó??ồẵẳồƠóồ.^óôốĂOóÊóƯó"ó,<ó<ó,,ó-ó,Oóêó"
  ó,,ó-ó<ó-óYó,?ó??ốƯêỗ^ảóđỗ-.ổ-óó??ó,,ó?ổằó,?óêó"ó<ó,,ó-ó,Oóêó"ó?,
  óSồ?óOốãóÊóYồđóó~óó??óó,?óÊóăó-óYó,?ó??ồẵ"óYó,<ó<ó,,ó-ó,Oó,"óê
  ổăổ"ùẳsó??ó?Oóó,?óÊóăó-óYó,? ó?óó??ồÊốêzóĐóT
  óYó-ó là, rà ràng là , nhỏằ> ko nhỏ** thơ~
  ố?êồ^?óOốƯsó^óƯó"ó,
  ồỗ"ó.ó,"óó??óYó-óẵốêzóOó??óó,?óó,?óĐóTó,^
  óYó-ó<ó??ó"ó"óôó,óOóưó,'ỗẵđó"óƯóSó"óYóăổ?ó?ó,"óó'óâóê
  ó?Oồẵẳóó??ộS?ốĂOồ"ĂóĐóTó<
  ó^ó^ó?óYó-ó<óó?óĐóTó?,ó?

  ọẳsốâ​
  AùẳsófZóf"ó,óó,"óó??ộ.ó"óĐóTóưó??óâó?ó-óYó,"óĐó-ó,?ó?
  B:ó??óóÊóăó??óắóYồồSó-óYó,"óĐóTó,^ó?,
  C:ó??óYóảó,"ó??ọằSó"ó,ó??ộ>ằốằSóđọáưóĐó-ó,?ó?
  D:ó??ó,,ó-ó<ó-óYó,?ó??ổƠóêó"ó<ó,,ó-ó,Oóêó"óư
  E:ó??óó,?óÊóăó-óYó,?ó??ỗ-.ổ-ó<ó,,ó-ó,Oóêó"ó,^
  F:ó??ó,ó,óó?óó?óYó-ó<ó??ọằSổ-Ơóó??ổƠó,?ó,Oóêó"óÊóƯốă?óÊóƯóắó-óYó?,
  ồ.ăồ"Ăùẳsó??ồ.^óôóó,Oó,'ốă?óÊóƯóóó.ó"
  PS:ó??ỗơơọ"ốêóđồđộĂOó,'ó,"ó,
  Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 08/10/2009​
 7. endoguchi

  endoguchi Thành viên mới

  ồÔĐồÔ?óSồắ.óYó>ó-óắó-óYùẳ
  ốâƯộă"óđồ?óô
  ồỗ"ùẳsó??óâó?ó>ó??ó,"ó,ó??óó,óóăổ?ó?ó'ó,Oóâó,,ó??óăóôó<óó??ó,"óÊóƯóó,^ó?ó?,
  ùẳ'ùẳZ óêóôó-ó,ó??ùẳ'ùẳZóăóôó
  IIùẳZ
  ùẳ'ùẳZ ùẳùẳùẳùẳộó"óó??
  ùẳ'ùẳZ ó"óđổ-Tỗ?ó?óâó,"óêồ'óêóđùẳY
  ùẳùẳùẳùẳộÊYóạóƯóóƯóóó.ó"
  óăóôó<óó??ùẳó??óêóôó-ó,
  ùẳ"ùẳZ ùẳùẳùẳùẳổưằóơóêó,?ó?ọỗ"Yó,'ổƠẵó-ó,"óóằó?óOó"ó"óăổ?ó?
  óăóôó
  ùẳ"ùẳZ ọằSó<ó,?ó??ốĂOóÊóƯó,,ó??ùẳùẳùẳùẳùẳộ-"óôồ^ó,óêó"ó,^
  óăóôó
  ĐặỏằÊc endoguchi sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 08:50 ngày 19/10/2009
  Được endoguchi sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 19/10/2009
 8. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  ồ.ăộfăó??ổưÊó-ó"óĐóTó?,
  óĂó,?óÊóăổ-óôóêóÊóƯó,
  ồạáó>óÊóƯọẵ.ó??ùẳ^HỏĂnh phúc là gơ ùẳ?​
  ồđ?ồđTóôổ"YốơóĐóó,<ồf ( Đó là có mỏằTt tỏƠm long biỏt ặĂn vâ trỏằƠ )
  óSỗ^ảó.ó,"ó?óSổó.ó,"óôó??ổâố"ó-óĐóó,<ồf ( mỏằTt trĂi tim biỏt ghi nhỏằ> công ặĂn cha mỏạ )
  ó,^óồ<óăó??ồ?ọẳsó^ó,<ó"óă ( 'ó là khi gỏãp 'ặỏằÊc nhỏằng ngặỏằi bỏĂn tỏằ't )
  ồ<ó,'ồÔĐồ^?óôóTó,<ồf ( và biỏt trÂn trỏằng hỏằ )
  ọóđố<Ưó-óó??óOồ^?ó<ó,<ố?êồ^? ( Đó là có mỏằTt tỏƠm long cỏÊm thong vỏằ>i nỏằ-i 'au cỏằĐa ngặỏằi khĂc )
  ọóđố<Ưó-óó,'ố?êồ^?óđố<Ưó-óóTó,<ồf ( và cỏÊm nhỏưn nỏằ-i 'au 'ó nhặ cỏằĐa chưnh mơnh )
  ồạáó>óÊóƯọẵ.
  ọộ-"óôỗ"Yóắó,OóƯóóYó"óă ( 'ó là 'ặỏằÊc sinh ra làm ngặỏằi)
  ọó,'ồÔĐồ^?óôóTó,<ố?êồ^? ( và nhỏưn biỏt 'ặỏằÊc giĂ trỏằ< cỏằĐa con ngặỏằi )
  ọẵồ'ẵóăốơọằằó,'ổzoóYó-ọỗ"Y ( có mỏằTt cuỏằTc 'ỏằi 'ỏằf hoàn thành trĂch nhiỏằ?m và sỏằâ mỏằ?nh cuỏằTc sỏằ'ng )
  ồáôóăồ.óôộ-~ó?ọỗ"Y ( và cạng nhau 'ỏƠu tranh cho công lẵ )
  ốÊóôốó'óêó"ố?êồ^?
  ồáOổo>ó,ó,<ọỗ"Y
  ( mỏằTt cuỏằTc sỏằ'ng vỏằ>i nhỏằng ặỏằ>c vỏằng không khuỏƠt phỏằƠc trặỏằ>c khó khfn )

  ố?êồ^?ó,'ọĂó~ó,?ó,Oó,<ố?êồ^? ( và bỏÊn thÂn có thỏằf tin tặỏằYng vào chưnh mơnh )
  ồạáó>óÊóƯọẵ.
  ọóđồạáó>óOố?êồ^?óđồạáó> ( 'ó là xem hỏĂnh phúc cỏằĐa ngặỏằi khĂc nhặ cỏằĐa chưnh mơnh)
  ọóđố<Ưó-óóOố?êồ^?óđố<Ưó-ó( xem nỏằ-i 'au ỏƠy nhặ nỏằ-i 'au cỏằĐa chưnh mơnh )
  ọóăồ.óôốóôóêó,< ( Đó là cạng chia sỏằ nỏằ-i 'au vỏằ>i ngặỏằi khĂc và hỏĂnh phúc vơ 'iỏằu 'ó )
  ỗ"YóóƯó"ó,<ó"óăóOó??ổƠẵó-ó"ố?êồ^? ( cỏÊm nhỏưn 'ặỏằÊc niỏằm vui khi 'ặỏằÊc sỏằ'ng )
  ốÊáóđố?êồ^?óOó??ọẵ.ó,,óêó"ố?êồ^?óOồÔĐồ^?óôổ?ó^ó,<ồf ( Nhỏưn thỏƠy 'ặỏằÊc giĂ trỏằ< cỏằĐa bỏÊn than ngay cỏÊ khi mơnh không có gơ cỏÊ)
  ọóđồạáó>óđóYó,óôó??ỗ"Yóó,?ó,Oó,<ố?êồ^? ( Có thỏằf sỏằ'ng vơ hỏĂnh phúc cỏằĐa ngặỏằi khĂc )
  ố?êồ^?óđồS>ó,'ó??ồ.ăộfăồ?ó-ồ^?ó,<ọỗ"Y ( Và có cặĂ hỏằTi thỏằf hiỏằ?n tỏƠt cỏÊ nhỏằng khỏÊ nfng cỏằĐa mơnh)
  ổ~Zổ-Ơóó??ỗơơồ.ưốêó??ó,'ó??ồ?óTó??
 9. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  ỗơơọáfốê
  óắó^ó,,óÊóƯó??ồ.^óô​
  óắó^ó,,óÊóƯ : ~Trặỏằ>c,
  ồắOóđó"óăóOó??ó?óắóó"óó,^ó?óôó??ọẵ.ó<ó,'óTó,<ồ?óôùẵzóƯóSó
  Viỏằ?c nên làm trặỏằ>c mỏt 'ỏằf viỏằ?c tiỏp theo 'ặỏằÊc trôi chỏÊy
  ồ.^ỗ"YóđóSồđ.óôóSộ,êộư"óTó,ằốâó,'ó-óƯóSó"óYóằó?óOó"ó"
  ọẳsốưóOó,ó,?ó,óƯóSó"óY
  ồ?ó,,óÊóƯộ?ÊỗàĂó-óƯóSó"óYóđóĐó??ồ<ộ"óOốZó^óôổƠóƯóó,OóYó?,
  ổăổ"ùẳs
  ùẳùẳsộÊYóạó,<ồ?óôó??ùẳ^ổ?<ó,'ổ-ó?ùẳ?
  X :ó??ộÊYóạó,<ồ?ó,,óÊóƯó??ùẳ^ổ?<ó,'ổ-ó?ùẳ?
  ồ.^óôó??ùẳsó??ùẵzó,^ó,Sồ?óô Trặỏằ>c, sỏằ>m hặĂn
  ọằSồÔoóồ.^óôồóƯóSó"óƯó"ó"ó,^
  Tỏằ'i nay cỏằâ ngỏằĐ trặỏằ>c 'i
  ồẵẳồƠóó??óSồĐ?ó.ó,"ó,^ó,Sồ.^óôỗàồâsó-óƯó"ó,<ó?,
  ồ.^óôó??ồĂâó,'ồ.Ơó,OóƯó??óó,Oó<ó,?ỗ,ỗ-ó,'ồ.Ơó,OóƯóóó.ó"
  ộ.óóêó,<óđóĐó?ồ.^óôốĂOóÊóƯóóó.ó"ó?,
  óSồ.^óôóâó?óz
  ọằSọơộfẵóôỗ?ó"óYó?,ồ.^óôóf>óf?ófôóôốĂOóÊóƯốãỗ?âó,'ỗẵđó"óƯóóf?ófôóồ?ó,,óÊóƯọ^ỗ"ó-óƯó,ó,<ó<ó,?ồ.ộĂOóóêó"ó?,
  ồđộĂO
  ùẳ^ó??ùẳ?óđọáưóôó?Oồ?óôó?óằốằSóđổT,ộ-"ó,'ốêóạóƯóSó"óYóằó?óOó"ó"ó,^
  ùẳ.ùẳZỗÔắộ.ãó,^ó,Só??ùẳ^ó??ó??ùẳ?ọẳsỗÔắóôổƠó,<ó,^ó?óôó-óƯóóó.ó"
 10. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  ồảỗ"ảó?óYóắóYóắó?ó,ó-óăó?ố?êỗ"ảóô​
  ồảỗ"ảùẳsNgỏôu nhiên, tơnh cỏằ
  ọ^ồđsó-óêó"óĐófằỗ"ổYó-óêó"óĐó??ùẳoó?Oọẳsó?ó?ó?OồOó~ó?óăọẵó?ó"óăóOồÔsó"ùẳz
  Không có dỏằ 'ỏằi ọẳsó?ó?ồOó~)
  ùẳ'ùẳZ ổọơóáốĂOóÊóYó,?ồảỗ"ảộô~ổĂổT,ọằÊóđồằốằSóôọạ-óÊóYó,?ó??ồảỗ"ảồ.^ỗ"Yó,,ồOó~ộ>ằốằSóôọạ-óÊóƯó"óYó?,
  ùẳ"ùẳZ ồảỗ"ảỗYƠóÊóƯó,ằốằSóđọáưóĐó,?óÊóYó,SóăồĐó,Oó,<ổ-ạổ.ó,'ốƯ<óÔó'óắó-óYó?,
  ùẳS ọOọóOồ?ọẳsóÊóYóđóồảỗ"ảóđồ?ổƠọ<óóÊóY
  óYóắóYóắùẳs'ỏằTt nhiên, 'úng lúc, Hiỏm, thi thoangõ?Ư
  óĂó,?ó?óâó"ó"ófằó??ổ,êó"ó,ó,ÔófYófó,óĐó??ồảỗ"ả
  ùẳ^ó?Oó"ó,"óêóăó"óổTđộ?só??óêó"ó?óăó"ó?ổ-ổOóĂóOồẳãó"
  Diỏằ.n tỏÊ cỏÊm giĂcó?Ochuyỏằ?n nhặ vỏưy ưt xỏÊy raó?rỏƠt mỏĂnhó??ùẳ?
  ốĂồáfó,'ồ~ó,OóƯó,ó,óƯóYóOó?óYóắóYóắó??ófó,óffóf^óđọáưóôó,ôófẳóf?óOồ.ƠóÊóƯóYóófẳófófâófóĐó-óYóư
  ùẳS ộ?Zỗfộáổ?<ùẳsó??óYóắóYóắóĐóTó,^ó?,
  ó,ó-óăùẳsCỏằ' tơnh
  óó?ó-óêóóƯó,,ó??ó"ó"óđóôó?óó?óTó,đỗs"óOó,óÊóƯ làm có mỏằƠc 'ưch gơ 'ó
  ùẳ'ùẳZ ó,ó-óăó??ốảó,'ồ?ó-óƯồóYó?,
  ùẳ'ùẳZ ồưọắ>óăó,ófẳófó,'óTó,<óăóóó??óăóóâóó,ó-óăốó'óƯó,"ó,<ó,"óó?,
  ùẳ"ùẳZ ó,óđọóóÊóƯó,ó-óăó,"óÊóYó,"óó~ó,fóêó"ó,"óó<ó,?ó??ốăó-óƯó,ó'óYó,?ùẳY
  ùẳ"ùẳZ ó"ó"óÔóó,ó-óăóSó,OóOốzó"ó^ó,<ó,^ó?óôồẵẳồƠóđổ,êồÊó,'ốă?ó?ó?ó"óđó,"ó,ó?
  ùẳ.ùẳZ óSó,Oóó??ó,ó-óăó,ó"óÔó,'ồ,ãóÔó'óêó"ó,"óó,^ó??ó,,ó?
  ố?êỗ"ảóôùẳ^óăùẳ?ùẳs 'ỏằTt nhiên, tỏằ nhiên, tỏằ dặng
  ọẵ.ó,,ó-óêó"óđóôó?,
  ỗ?ạóôóó?ó-ó,^ó?óăổ?óÊóYó,ó'óĐóóêó"óđóô
  ùẳ'ùẳZ ộÂăóĐố?êỗ"ảóôóf?ó,ÂóOộ-óố?êỗ"ảóôốă?ố'?óOốâó>ó,<ó,^ó?óôóêó,<
  ùẳ"ùẳZ ổ"ắóÊóƯóSó"óYó,?ồ,ãóố?êỗ"ảóôổằóÊóYó?,
  ổ-ó-ó"ốă?ố'?óăó"ó?ó<ùẳY
  ó,ó,ÔófYófó,: Thỏằi 'iỏằfm
  óf>ófẳófófâóf : cú 'Ănh bóng (chày)bay lên khĂn 'ài
  ổT,ộ-"óÔóảó-: GIỏt thỏằi gian
  ồ,ãóÔó'ó,<: Làm tỏằ.n thặặĂng
  ó"ó"óÔ : Thỏng này
  ó"óđó,"ó,ó?: Mỏạ kiỏp
  ồđộĂO​
  ọằSổ-ƠóđồóổốƯêó,'ồ>ó,?ó>ó,<óYó,óôó??ùẳùẳùẳồÔĐồÊóĐổÊó"óY
  ùẳ"ùẳZ ổ~ăổ-Ơó?ổoơồ<óĐùẳùẳùẳó,ófâó,ạófĂó,Ôóf^óôọẳsóÊóYó?,
  ùẳ.ùẳZ ố-ơó,'ộÊóắóêó<óÊóYó'óâùẳùẳùẳỗ-.ổ-óOổằóÊóYó?,
  Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 26/10/2009

Chia sẻ trang này