1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ổ-ƠổoơốêzốfẵồS>ốâƯộă"ùẳ'ỗ?só?ôồ??ó,<ồ??ốâz ó???

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi hitomebore, 14/09/2009.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
  ỗơơọ"ốê
  ỗàồ?ó?óÔó"óôó?ó,"óÊóăó?ó??ó"ó,^ó"ó,^
  cuỏằ'i cạng( thơ ), kỏt cỏằƠc, rỏằ't cuỏằTcó?,​
  ọẳsốâóĐó,^óọẵó,ó,Oó,
  1.ỗàồ?ùẳsó"ó,ó"ó,óêó"óăóOó,óÊóYóOó??ổo?ồắOóôó??ùẵz
  có rỏƠt nhiỏằu viỏằ?c, cuỏằ'i cạng thơ ~
  ồ.ộĂOóóYóó.ó,"ó,óÊóYóOó??ỗàồ?ó?óắóó"óÊóY
  ồ.ộĂOóOồÔsóTóZóƯỗàồ?ó?óắóó"ó<óêó<óÊóYó?,
  ỗàồ?ó??ồ^ổẳó-óYóđóùẳ'ùẳọọáưọá?ọóó'óóÊóY
  2.ỗàồ?ó,'ó"ó?óăó??ùẵzó??óó??ùẳ^ó??ốƯóTó,<óô tóm lỏĂi, kỏt cỏằƠcó??ùẳ?
  ốâƯồ^óôốó'óYồZYồ>óỗàồ?ọẵ.óĐóTó<ó?,
  óÔó"óôùẳsó??
  ộ.ãó"ộ-"ồắ.óÊóYó"óYó,Só??ồfộ.ó-óYó,Só"óYó"óăóOó??ọằSó??ốàãó"óÊóYó?,
  MỏằTt 'iỏằu gơ 'ó lo lỏng, mong 'ỏằÊi trong mỏằTt thỏằi gian dài, bÂy giỏằ 'Ê xỏÊy ra
  óÔó"óôó??ọộĂzóOổo^óáốĂOó'ó,Âồâsó-óƯó-óắóÊóYó?,
  ổ~ăổ-Ơó??ọá?ổ-Ơọáưồắ.óÊóƯó"óYóOó??ồẵẳóó??óăó?óăó?( thặỏằng 'ặỏằÊc sỏằư dỏằƠng trong giao tiỏp) =(óÔó"óô) ổƠóêó<óÊóYó?,
  ó,"óÊóăùẳs(dạng trong giao tiỏp)
  ộ.ãó"ộ-"ộ'ồẳàóÊóƯóóYó"óăóOồđYỗắó-óYó,Sồắ.óÊóƯó"óYó"óăóOó??ốàãó"óÊóYó,Só-óƯó??óằóÊóăó-óYó?,
  TÂm trỏĂng nhỏạ nhàm hặĂn khi viỏằ?c gơ 'ó xỏÊy ra sau mỏằTt thỏằi gian dài cỏằ' gỏng thỏằc hiỏằ?n và chỏằ 'ỏằÊi nó

  óóđốêơổ~Zó,'ộ-ăóOó??ó,"óÊóăộTóÊóYó?,
  ó"ó,^ó"ó,^ùẳs(dạng trong giao tiỏp)
  óó,Oó,'óTó,<óăóóOổƠóƯó??ốfáóOóâóóâóóTó,<ó?,
  Tim 'ỏưp thơnh thỏằ<ch lo lỏng chuỏân bỏằ< làm mỏằTt viỏằ?c gơ 'ó

  ó,óTóó??ó"ó,^ó"ó,^ó??ồÔĐồưƯồ.ƠốâƯóđổ-Ơóó?,
  ọá?ổT,ộ-"ồắOóôóó??ó"ó,^ó"ó,^ó??ó,ạófsófẳó,ạó,ãófÊóf^ófôóOó??ổ?"óĂọáSó'ó,?ó,Oó,óYó"óĐóTó?,
  ồ.ộĂOóĐóTóưó?,
  ổ~Zổ-ƠóùẳùẳùẳổưOổ?<óăó-óƯó??óf?óf"ófƠófẳóTó,<ổ-Ơóó?,
  ùẳ'ùẳZ ổo?ồắOóô
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ ó"ó,^ó"ó,^
  ó,óêóYóùẳùẳùẳùẳọẵ.óOốă?ó"óYó"óđóĐóTó<ó?,
  ùẳ'ùẳZ ó,"óÊóă
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ óăó?óăó?
  ùẳùẳùẳùẳổ^Ưọ?óôóêóÊóƯó-óắóÊóYó?,
  ùẳ'ùẳZ óÔó"óô
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ ó,"óÊóă
  Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 27/09/2009
 2. endoguchi

  endoguchi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  15/09/2007
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  ófó,Đóffó,ó-óƯóó,OóƯó?ó,ó,SóOóăó?óưùẳ
  ó"ó,"óêồđộĂOóêóâồắ.óÊóƯó"ó,
  ồ.ăỗ"ảóêó"ó,"óó'óĐố?ó"óăổ?ó,óêó"ó<ó?,
  Được endoguchi sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 01/10/2009
 3. endoguchi

  endoguchi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  15/09/2007
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  ổ~Zổ-ƠóùẳùẳùẳổưOổ?<óăó-óƯó??óf?óf"ófƠófẳóTó,<ổ-Ơóó?,
  ùẳ'ùẳZ ổo?ồắOóô
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ ó"ó,^ó"ó,^
  ó,óêóYóùẳùẳùẳùẳọẵ.óOốă?ó"óYó"óđóĐóTó<ó?,
  ùẳ'ùẳZ ó,"óÊóă
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ óăó?óăó?
  ùẳùẳùẳùẳổ^Ưọ?óôóêóÊóƯó-óắóÊóYó?,
  ùẳ'ùẳZ óÔó"óô
  ùẳ'ùẳZ ỗàồ?
  ùẳ"ùẳZ ó,"óÊóă
  Được endoguchi sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 01/10/2009
 4. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
 5. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
  I.ó??ộâồẵ"óêó,,óđó,'ộáóóêó.ó"
  ốâƯộă"óđồ?óô​
  ồỗ"ùẳsó??ùẳùẳùẳó,"ó,ùẳ'ùẳZ óêóôó-ó,ó??ùẳ'ùẳZóăóôó
  IIùẳZ
  ùẳ'ùẳZ ùẳùẳùẳùẳộó"óóêóôó-ó,ó??ùẳó??óâó?ó>ó??
  ùẳ'ùẳZ ó"óđổ-Tỗ?ó?óâó,"óêồ'óêóđùẳY
  ùẳùẳùẳùẳộÊYóạóƯóóƯóóó.ó"
  óăóôó<óó??ùẳó??óêóôó-ó,
  ùẳ"ùẳZ ùẳùẳùẳùẳổưằóơóêó,?ó?ọỗ"Yó,'ổƠẵó-ó,"óóằó?óOó"ó"óăổ?ó?
  óăóôó
  ùẳ"ùẳZ ọằSó<ó,?ó??ốĂOóÊóƯó,,ó??ùẳùẳùẳùẳùẳộ-"óôồ^ó,óêó"ó,^
  óăóôó
 6. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
  ỗơơồ.ưốê
  óYóảó,"ó?óóÊóăó?ó,,ó-ó
  óYóảó," Có lỏẵ
  óóÊóó,Sóăóó??ồ^?ó
  óYóảó,"ổ~Zổ-Ơó,,ộ>ăóĐó-ó,?ó?
  ồẵẳóó??óYóảó,"ó??ó,Ôó,đófêó,ạọó~ó,fóêó"óĐó-ó,?ó?
  ó?OổƠộ?óđóf'ófẳóf?ó,Êófẳó??ốĂOóùẳYó?ó?OóYóảó,"óưó?

  óóÊóă Chỏc chỏn...
  ùẳ'ùẳZ ỗàảồắóĐóóêó"óOó??ố?êồ^?óĐóùẳ'ùẳùẳùẳ.ùẵzóóăổ?ó?ó?,
  Không chỏc chỏn nhặng BỏÊn thÂn nghâ 'iỏằu 'ó 'úng 100%
  ồẵẳóọá?ỗ"Yổ?áồ'ẵộ'ồẳàóÊóYó<ó,?ó??óóÊóăồÔĐồưƯóôồ^ổẳó-óắóTó,^
  ổ~YóOồ?óƯó"ó,<ó<ó,?ó??ổ~Zổ-Ơóó??óóÊóăó??ổTó,Oó,<óĐó-ó,?ó?ó?,
  ùẳ'ùẳZ óoóÊóYó"ófằó<óêó,?ósùẵzóƯóóó.ó"
  chỏc chỏn hÊy ~
  ổ~Zổ-Ơóđóf'ófẳóf?ó,Êófẳóôóó??óóÊóăổƠóƯóóó.ó"ó,^ó?,
  ó?OổƠổo^óó??ồ.ósó??óSộ?'ó,'ố"ó-óắóTó<ó,?
  óóÊóăóó,^ó?
  ó,,ó-ói ùẵzó<ó,,ó-ó,Oóêó"
  ó,,ó-ó<ó-óYó,?ó??ồẵẳồƠóồ.^óôốĂOóÊóƯó"ó,<ó<ó,,ó-ó,Oóêó"
  ó,,ó-ó<ó-óYó,?ó??ốƯêỗ^ảóđỗ-.ổ-óó??ó,,ó?ổằó,?óêó"ó<ó,,ó-ó,Oóêó"ó?,
  óSồ?óOốãóÊóYồđóó~óó??óó,?óÊóăó-óYó,?ó??ồẵ"óYó,<ó<ó,,ó-ó,Oó,"óê
  ổăổ"ùẳsó??ó?Oóó,?óÊóăó-óYó,? ó?óó??ồÊốêzóĐóT
  óYó-ó là, rà ràng là , nhỏằ> ko nhỏ** thơ~
  ố?êồ^?óOốƯsó^óƯó"ó,
  ồỗ"ó.ó,"óó??óYó-óẵốêzóOó??óó,?óó,?óĐóTó,^
  óYó-ó<ó??ó"ó"óôó,óOóưó,'ỗẵđó"óƯóSó"óYóăổ?ó?ó,"óó'óâóê
  ó?Oồẵẳóó??ộS?ốĂOồ"ĂóĐóTó<
  ó^ó^ó?óYó-ó<óó?óĐóTó?,ó?

  ọẳsốâ​
  AùẳsófZóf"ó,óó,"óó??ộ.ó"óĐóTóưó??óâó?ó-óYó,"óĐó-ó,?ó?
  B:ó??óóÊóăó??óắóYồồSó-óYó,"óĐóTó,^ó?,
  C:ó??óYóảó,"ó??ọằSó"ó,ó??ộ>ằốằSóđọáưóĐó-ó,?ó?
  D:ó??ó,,ó-ó<ó-óYó,?ó??ổƠóêó"ó<ó,,ó-ó,Oóêó"óư
  E:ó??óó,?óÊóăó-óYó,?ó??ỗ-.ổ-ó<ó,,ó-ó,Oóêó"ó,^
  F:ó??ó,ó,óó?óó?óYó-ó<ó??ọằSổ-Ơóó??ổƠó,?ó,Oóêó"óÊóƯốă?óÊóƯóắó-óYó?,
  ồ.ăồ"Ăùẳsó??ồ.^óôóó,Oó,'ốă?óÊóƯóóó.ó"
  PS:ó??ỗơơọ"ốêóđồđộĂOó,'ó,"ó,
  Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 08/10/2009​
 7. endoguchi

  endoguchi Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  15/09/2007
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  ồÔĐồÔ?óSồắ.óYó>ó-óắó-óYùẳ
  ốâƯộă"óđồ?óô
  ồỗ"ùẳsó??óâó?ó>ó??ó,"ó,ó??óó,óóăổ?ó?ó'ó,Oóâó,,ó??óăóôó<óó??ó,"óÊóƯóó,^ó?ó?,
  ùẳ'ùẳZ óêóôó-ó,ó??ùẳ'ùẳZóăóôó
  IIùẳZ
  ùẳ'ùẳZ ùẳùẳùẳùẳộó"óó??
  ùẳ'ùẳZ ó"óđổ-Tỗ?ó?óâó,"óêồ'óêóđùẳY
  ùẳùẳùẳùẳộÊYóạóƯóóƯóóó.ó"
  óăóôó<óó??ùẳó??óêóôó-ó,
  ùẳ"ùẳZ ùẳùẳùẳùẳổưằóơóêó,?ó?ọỗ"Yó,'ổƠẵó-ó,"óóằó?óOó"ó"óăổ?ó?
  óăóôó
  ùẳ"ùẳZ ọằSó<ó,?ó??ốĂOóÊóƯó,,ó??ùẳùẳùẳùẳùẳộ-"óôồ^ó,óêó"ó,^
  óăóôó
  ĐặỏằÊc endoguchi sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 08:50 ngày 19/10/2009
  Được endoguchi sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 19/10/2009
 8. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
  ồ.ăộfăó??ổưÊó-ó"óĐóTó?,
  óĂó,?óÊóăổ-óôóêóÊóƯó,
  ồạáó>óÊóƯọẵ.ó??ùẳ^HỏĂnh phúc là gơ ùẳ?​
  ồđ?ồđTóôổ"YốơóĐóó,<ồf ( Đó là có mỏằTt tỏƠm long biỏt ặĂn vâ trỏằƠ )
  óSỗ^ảó.ó,"ó?óSổó.ó,"óôó??ổâố"ó-óĐóó,<ồf ( mỏằTt trĂi tim biỏt ghi nhỏằ> công ặĂn cha mỏạ )
  ó,^óồ<óăó??ồ?ọẳsó^ó,<ó"óă ( 'ó là khi gỏãp 'ặỏằÊc nhỏằng ngặỏằi bỏĂn tỏằ't )
  ồ<ó,'ồÔĐồ^?óôóTó,<ồf ( và biỏt trÂn trỏằng hỏằ )
  ọóđố<Ưó-óó??óOồ^?ó<ó,<ố?êồ^? ( Đó là có mỏằTt tỏƠm long cỏÊm thong vỏằ>i nỏằ-i 'au cỏằĐa ngặỏằi khĂc )
  ọóđố<Ưó-óó,'ố?êồ^?óđố<Ưó-óóTó,<ồf ( và cỏÊm nhỏưn nỏằ-i 'au 'ó nhặ cỏằĐa chưnh mơnh )
  ồạáó>óÊóƯọẵ.
  ọộ-"óôỗ"Yóắó,OóƯóóYó"óă ( 'ó là 'ặỏằÊc sinh ra làm ngặỏằi)
  ọó,'ồÔĐồ^?óôóTó,<ố?êồ^? ( và nhỏưn biỏt 'ặỏằÊc giĂ trỏằ< cỏằĐa con ngặỏằi )
  ọẵồ'ẵóăốơọằằó,'ổzoóYó-ọỗ"Y ( có mỏằTt cuỏằTc 'ỏằi 'ỏằf hoàn thành trĂch nhiỏằ?m và sỏằâ mỏằ?nh cuỏằTc sỏằ'ng )
  ồáôóăồ.óôộ-~ó?ọỗ"Y ( và cạng nhau 'ỏƠu tranh cho công lẵ )
  ốÊóôốó'óêó"ố?êồ^?
  ồáOổo>ó,ó,<ọỗ"Y
  ( mỏằTt cuỏằTc sỏằ'ng vỏằ>i nhỏằng ặỏằ>c vỏằng không khuỏƠt phỏằƠc trặỏằ>c khó khfn )

  ố?êồ^?ó,'ọĂó~ó,?ó,Oó,<ố?êồ^? ( và bỏÊn thÂn có thỏằf tin tặỏằYng vào chưnh mơnh )
  ồạáó>óÊóƯọẵ.
  ọóđồạáó>óOố?êồ^?óđồạáó> ( 'ó là xem hỏĂnh phúc cỏằĐa ngặỏằi khĂc nhặ cỏằĐa chưnh mơnh)
  ọóđố<Ưó-óóOố?êồ^?óđố<Ưó-ó( xem nỏằ-i 'au ỏƠy nhặ nỏằ-i 'au cỏằĐa chưnh mơnh )
  ọóăồ.óôốóôóêó,< ( Đó là cạng chia sỏằ nỏằ-i 'au vỏằ>i ngặỏằi khĂc và hỏĂnh phúc vơ 'iỏằu 'ó )
  ỗ"YóóƯó"ó,<ó"óăóOó??ổƠẵó-ó"ố?êồ^? ( cỏÊm nhỏưn 'ặỏằÊc niỏằm vui khi 'ặỏằÊc sỏằ'ng )
  ốÊáóđố?êồ^?óOó??ọẵ.ó,,óêó"ố?êồ^?óOồÔĐồ^?óôổ?ó^ó,<ồf ( Nhỏưn thỏƠy 'ặỏằÊc giĂ trỏằ< cỏằĐa bỏÊn than ngay cỏÊ khi mơnh không có gơ cỏÊ)
  ọóđồạáó>óđóYó,óôó??ỗ"Yóó,?ó,Oó,<ố?êồ^? ( Có thỏằf sỏằ'ng vơ hỏĂnh phúc cỏằĐa ngặỏằi khĂc )
  ố?êồ^?óđồS>ó,'ó??ồ.ăộfăồ?ó-ồ^?ó,<ọỗ"Y ( Và có cặĂ hỏằTi thỏằf hiỏằ?n tỏƠt cỏÊ nhỏằng khỏÊ nfng cỏằĐa mơnh)
  ổ~Zổ-Ơóó??ỗơơồ.ưốêó??ó,'ó??ồ?óTó??
 9. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
  ỗơơọáfốê
  óắó^ó,,óÊóƯó??ồ.^óô​
  óắó^ó,,óÊóƯ : ~Trặỏằ>c,
  ồắOóđó"óăóOó??ó?óắóó"óó,^ó?óôó??ọẵ.ó<ó,'óTó,<ồ?óôùẵzóƯóSó
  Viỏằ?c nên làm trặỏằ>c mỏt 'ỏằf viỏằ?c tiỏp theo 'ặỏằÊc trôi chỏÊy
  ồ.^ỗ"YóđóSồđ.óôóSộ,êộư"óTó,ằốâó,'ó-óƯóSó"óYóằó?óOó"ó"
  ọẳsốưóOó,ó,?ó,óƯóSó"óY
  ồ?ó,,óÊóƯộ?ÊỗàĂó-óƯóSó"óYóđóĐó??ồ<ộ"óOốZó^óôổƠóƯóó,OóYó?,
  ổăổ"ùẳs
  ùẳùẳsộÊYóạó,<ồ?óôó??ùẳ^ổ?<ó,'ổ-ó?ùẳ?
  X :ó??ộÊYóạó,<ồ?ó,,óÊóƯó??ùẳ^ổ?<ó,'ổ-ó?ùẳ?
  ồ.^óôó??ùẳsó??ùẵzó,^ó,Sồ?óô Trặỏằ>c, sỏằ>m hặĂn
  ọằSồÔoóồ.^óôồóƯóSó"óƯó"ó"ó,^
  Tỏằ'i nay cỏằâ ngỏằĐ trặỏằ>c 'i
  ồẵẳồƠóó??óSồĐ?ó.ó,"ó,^ó,Sồ.^óôỗàồâsó-óƯó"ó,<ó?,
  ồ.^óôó??ồĂâó,'ồ.Ơó,OóƯó??óó,Oó<ó,?ỗ,ỗ-ó,'ồ.Ơó,OóƯóóó.ó"
  ộ.óóêó,<óđóĐó?ồ.^óôốĂOóÊóƯóóó.ó"ó?,
  óSồ.^óôóâó?óz
  ọằSọơộfẵóôỗ?ó"óYó?,ồ.^óôóf>óf?ófôóôốĂOóÊóƯốãỗ?âó,'ỗẵđó"óƯóóf?ófôóồ?ó,,óÊóƯọ^ỗ"ó-óƯó,ó,<ó<ó,?ồ.ộĂOóóêó"ó?,
  ồđộĂO
  ùẳ^ó??ùẳ?óđọáưóôó?Oồ?óôó?óằốằSóđổT,ộ-"ó,'ốêóạóƯóSó"óYóằó?óOó"ó"ó,^
  ùẳ.ùẳZỗÔắộ.ãó,^ó,Só??ùẳ^ó??ó??ùẳ?ọẳsỗÔắóôổƠó,<ó,^ó?óôó-óƯóóó.ó"
 10. hitomebore

  hitomebore Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  23/03/2007
  Bài viết:
  1.386
  Đã được thích:
  0
  ồảỗ"ảó?óYóắóYóắó?ó,ó-óăó?ố?êỗ"ảóô​
  ồảỗ"ảùẳsNgỏôu nhiên, tơnh cỏằ
  ọ^ồđsó-óêó"óĐófằỗ"ổYó-óêó"óĐó??ùẳoó?Oọẳsó?ó?ó?OồOó~ó?óăọẵó?ó"óăóOồÔsó"ùẳz
  Không có dỏằ 'ỏằi ọẳsó?ó?ồOó~)
  ùẳ'ùẳZ ổọơóáốĂOóÊóYó,?ồảỗ"ảộô~ổĂổT,ọằÊóđồằốằSóôọạ-óÊóYó,?ó??ồảỗ"ảồ.^ỗ"Yó,,ồOó~ộ>ằốằSóôọạ-óÊóƯó"óYó?,
  ùẳ"ùẳZ ồảỗ"ảỗYƠóÊóƯó,ằốằSóđọáưóĐó,?óÊóYó,SóăồĐó,Oó,<ổ-ạổ.ó,'ốƯ<óÔó'óắó-óYó?,
  ùẳS ọOọóOồ?ọẳsóÊóYóđóồảỗ"ảóđồ?ổƠọ<óóÊóY
  óYóắóYóắùẳs'ỏằTt nhiên, 'úng lúc, Hiỏm, thi thoangõ?Ư
  óĂó,?ó?óâó"ó"ófằó??ổ,êó"ó,ó,ÔófYófó,óĐó??ồảỗ"ả
  ùẳ^ó?Oó"ó,"óêóăó"óổTđộ?só??óêó"ó?óăó"ó?ổ-ổOóĂóOồẳãó"
  Diỏằ.n tỏÊ cỏÊm giĂcó?Ochuyỏằ?n nhặ vỏưy ưt xỏÊy raó?rỏƠt mỏĂnhó??ùẳ?
  ốĂồáfó,'ồ~ó,OóƯó,ó,óƯóYóOó?óYóắóYóắó??ófó,óffóf^óđọáưóôó,ôófẳóf?óOồ.ƠóÊóƯóYóófẳófófâófóĐó-óYóư
  ùẳS ộ?Zỗfộáổ?<ùẳsó??óYóắóYóắóĐóTó,^ó?,
  ó,ó-óăùẳsCỏằ' tơnh
  óó?ó-óêóóƯó,,ó??ó"ó"óđóôó?óó?óTó,đỗs"óOó,óÊóƯ làm có mỏằƠc 'ưch gơ 'ó
  ùẳ'ùẳZ ó,ó-óăó??ốảó,'ồ?ó-óƯồóYó?,
  ùẳ'ùẳZ ồưọắ>óăó,ófẳófó,'óTó,<óăóóó??óăóóâóó,ó-óăốó'óƯó,"ó,<ó,"óó?,
  ùẳ"ùẳZ ó,óđọóóÊóƯó,ó-óăó,"óÊóYó,"óó~ó,fóêó"ó,"óó<ó,?ó??ốăó-óƯó,ó'óYó,?ùẳY
  ùẳ"ùẳZ ó"ó"óÔóó,ó-óăóSó,OóOốzó"ó^ó,<ó,^ó?óôồẵẳồƠóđổ,êồÊó,'ốă?ó?ó?ó"óđó,"ó,ó?
  ùẳ.ùẳZ óSó,Oóó??ó,ó-óăó,ó"óÔó,'ồ,ãóÔó'óêó"ó,"óó,^ó??ó,,ó?
  ố?êỗ"ảóôùẳ^óăùẳ?ùẳs 'ỏằTt nhiên, tỏằ nhiên, tỏằ dặng
  ọẵ.ó,,ó-óêó"óđóôó?,
  ỗ?ạóôóó?ó-ó,^ó?óăổ?óÊóYó,ó'óĐóóêó"óđóô
  ùẳ'ùẳZ ộÂăóĐố?êỗ"ảóôóf?ó,ÂóOộ-óố?êỗ"ảóôốă?ố'?óOốâó>ó,<ó,^ó?óôóêó,<
  ùẳ"ùẳZ ổ"ắóÊóƯóSó"óYó,?ồ,ãóố?êỗ"ảóôổằóÊóYó?,
  ổ-ó-ó"ốă?ố'?óăó"ó?ó<ùẳY
  ó,ó,ÔófYófó,: Thỏằi 'iỏằfm
  óf>ófẳófófâóf : cú 'Ănh bóng (chày)bay lên khĂn 'ài
  ổT,ộ-"óÔóảó-: GIỏt thỏằi gian
  ồ,ãóÔó'ó,<: Làm tỏằ.n thặặĂng
  ó"ó"óÔ : Thỏng này
  ó"óđó,"ó,ó?: Mỏạ kiỏp
  ồđộĂO​
  ọằSổ-ƠóđồóổốƯêó,'ồ>ó,?ó>ó,<óYó,óôó??ùẳùẳùẳồÔĐồÊóĐổÊó"óY
  ùẳ"ùẳZ ổ~ăổ-Ơó?ổoơồ<óĐùẳùẳùẳó,ófâó,ạófĂó,Ôóf^óôọẳsóÊóYó?,
  ùẳ.ùẳZ ố-ơó,'ộÊóắóêó<óÊóYó'óâùẳùẳùẳỗ-.ổ-óOổằóÊóYó?,
  Được hitomebore sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 26/10/2009

Chia sẻ trang này