1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyên góp ủng hộ quỹ "Vì nạn nhân chất độc màu da cam" trong chương trình "Góp tay xoa dịu nỗi đau d

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi BabyDragon85, 20/09/2004.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. BabyDragon85

  BabyDragon85 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  24/03/2004
  Bài viết:
  1.717
  Đã được thích:
  0
  Quyên góp ủng hộ quỹ "Vì nạn nhân chất độc màu da cam" trong chương trình "Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam" của báo Tuổi Trẻ

  Xin phép quản trị box PTTH Nguyễn Thượng Hiền SG cho đăng bài này.Sau khi qua thời gian của bài xin khoá lại hoặc del.Xin cám ơn  Khoâng ai trong chuùng ta khi chöùng kieán hình aûnh cuûa nhöõng em beù naïn nhaân cuûa chaát ñoäc maøu da cam laïi coù theå laøm ngô ñöôïc.Caùc em ñaõ ko theå naøo coù ñöôïc tuoåi thô nhö nhöõng baïn beø ñoàng trang löùa khaùc.Vaø tuy coøn nhoû nhöng caùc em cuõng ñaõ caûm nhaän ñöôïc söï khaùc bieät cuûa mình so vôùi moïi ngöôøi,vì theá neân mong öôùc lôùn nhaát cuûa caùc em nhöng chaéc ko theå naøo thaønh hieän thöïc ñoù laø ?o'öôïc bình thöôøng nhö moïi ngöôøi?.Beân caïnh ñoù,cha meï cuûa caùc em,ngöôøi tröïc tieáp bò nhieãm chaát ñoäc maøu da cam maø ko heà hay bieát ñeå roài khi sinh caùc em ñaõ baøng hoaøng khi bieát con mình bò nhieãm chaát ñoäc quaùi aùc ñoù.Nhöng ko vì theá maø hoï ñaàu haøng,hoï vaãn coá gaéng nuoâi döôõng caùi maàm soáng nhoû nhoi aáy cho duø coù phaûi baùn luoân caû caên nhaø voán ñaõ raát nhoû beù,ngheøo naøn.

  [​IMG]

  Tröôùc nhöõng hình aûnh ñoù,chuùng ta,nhöõng ngöôøi treû tuoåi ñang soáng trong hoaø bình do nhöõng ngöôøi lính & gia ñình hoï ñaõ hy sinh mang ñeán coù theå khoanh tay ñöôïc sao?Chuùng ta ko ñöôïc voâ caûm tröôùc noãi ñau cuûa daân toäc,ñoàng baøo mình.

  [​IMG]

  Thôøi gian gaàn ñaây baùo Tuoåi Treû ñang phaùt ñoäng keâu goïi moïi ngöôøi cuøng ?oKí teân vì coâng lyù? cho caùc naïn nhaân bò nhieãm chaát ñoäc maøu da cam trong chieán tranh,chaéc haún moïi ngöôøi cuõng ñaõ tham gia roài ha.Neáu baïn chöa tham gia,haõy click vaøo ñaây http://www.petitiononline.com/AOVN ñeå cuøng kí teân daønh laïi coâng lyù cho caùc naïn nhaân cuûa chaát ñoäc maøu da cam.Beân caïnh ñoù coøn coù quyõ töø thieän ?oVì naïn nhaân chaát ñoäc maøu da cam? ñeå giuùp ñôõ nhöõng naïn nhaân cuûa chaát ñoäc maøu da cam 1 caùch thieát thöïc nhaát.
  Trong tinh thaàn chung ñoù,box 85 ?" 86 Saøi Goøn keâu goïi moïi member cuûa ttvn haõy tham gia ñoùng goùp cho quó ?oVì naïn nhaân chaát ñoäc maøu da cam?.Moãi chuùng ta chæ caàn ñoùng goùp 1 phaàn nhoû thoâi cuõng ñuû giuùp cho raát nhieàu em beù bò nhieãm chaát ñoäc da cam.& box 85 ?" 86 Saøi Goøn quyeát ñònh toå chöùc ñôït quyeân goùp cho quó töø thieän ?oVì naïn nhaân chaát ñoäc da cam? trong chöông trình ?oGoùp tay xoa dòu noãi ñau da cam? cuûa baùo Tuoåi Treû.'oùng goùp cuûa caùc baïn seõ ñöôïc chuyeån thaúng ñeán baùo Tuoåi Treû ñeå ?oGoùp tay xoa dòu noãi ñau da cam? cho caùc em beù naïn nhaân cuûa chaát ñoäc quaùi aùc ñoù.Box 85 ?" 86 Saøi Goøn mong laø taát caû caùc baïn thaønh vieân cuûa ttvn seõ tham gia uûng hoä & vaän ñoäng baïn beø mình cuøng tham gia ñoùng goùp.

  [​IMG]

  [​IMG]


  CHUÙNG TA KO VOÂ CA>M TR-ÔÙC NOÃI 'AU CU>A 'OÀNG BA~O,CU>A DAÂN TO"C.
  HAÕY CU~NG GOÙP TAY XOA DÒU NOÃI 'AU DA CAM
  Xin chaân thaønh caûm ôn.

  Mong các bạn hãy đến đóng góp,ủng hộ & tham gia cùng box 85 - 86 Sài Gòn tại Lầu 2 cafe Sành Điệu (Nguyễn Du - Q.1) vào lúc 8h - 11h ngày 03/10/2004.Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
  Số tiền + chữ ký quyên góp sẽ được chuyển thẳng đến báo Tuổi Trẻ.
  Mong mọi người ủng hộ
  Mọi chi tiết +góp ý vui lòng click vào đây http://www.ttvnol.com/f_512.ttvn
  or http://www.ttvnol.com/f_512/422980.ttvn

Chia sẻ trang này