1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông Báo....Thông báo ...LoA...lOa...LoA...

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi pickou, 09/06/2004.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. pickou

  pickou Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  29/06/2002
  Bài viết:
  2.362
  Đã được thích:
  0
  Thông Báo....Thông báo ...LoA...lOa...LoA...

  Topic nà?y sèf là? nơi thf́c mf́c, gòp ỳ cù?a càc thà?nh viĂn nhf?m xĂy dựng, phàt huy và? nĂng cao 'oà?n kẮt trong box chùng ta.

  Ngoà?i ra 'Ăy cùfng là? topic dù?ng 'Ă? set title cho càc thà?nh viĂn.  QUY ĐSNH V? VI?C POST BĂ?I TRĂSN TTVNOnline​
  *****************************​
  1.Về bĂi viết:

  - CĂc thĂnh viĂn của TTVNOnline 'ều 'ược tự do gửi bĂi. BĂi 'Ă gửi lĂn nếu lĂ của tĂc giả khĂc thĂ ghi rĂ tĂn tĂc giả. Trong trường hợp khĂng xĂc 'c nhẹ nhĂng, tuy nhiĂn cần trĂnh lạm dụng cĂch dĂng từ nĂi trĂn trong su't toĂn bT bĂi viết lĂm ảnh hưYng 'ến sự trong sĂng của Tiếng Vi?t. ThĂnh viĂn cũng khĂng nĂn dĂng cĂch xưng hĂ, lời lẽ xu"ng sĂ thĂi quĂ trong bĂi viết.


  - Trong khi thảo luận m-i người cĂ thf cĂ Ă kiến, quan 'ifm riĂng. ThĂnh viĂn tham gia thảo luận cần tĂn trọng những người cĂng tham gia vĂ tĂn trọng người quản tri những trường hợp quĂ khĂch, người quản tri tĂc giả.


  - ThĂnh viĂn cĂ quyền sửa bĂi trong vĂng 48 giờ kf từ khi bĂi viết 'ược gửi lĂn. Sau 48h thĂnh viĂn sẽ khĂng thf sửa 'ược bĂi của mĂnh nữa kf cả vi?c xoĂ bĂi 'Ă 'i. Mod hết sức hạn chế sửa - xoĂ cĂc bĂi khĂng vi phạm quy 'i mTt s' bĂi viết mang tĂnh trao '.i cĂ nhĂn, hoặc cĂu bĂi, tuỳ vĂo nTi dung của bĂi người quản tri nTi dung, trĂnh dĂng tĂn mTt cĂch chung chung vĂ tĂn mang tĂnh chất giật gĂn quĂ mức gĂy phản cảm.


  - MTt chủ 'ề cĂ thf mang nhiều tiĂu chĂ khĂc nhau, nhưng ch? 'ược phĂp t"n tại t'i 'a trĂn 2 di.n 'Ăn, trừ những chủ 'ề của BQT hoặc 'ược BQT cho phĂp thĂ cĂ thf nhiều hơn. ThĂnh viĂn gửi từ 3 chủ 'ề trY lĂn 'ược xĂc 'i admin 'f cho lĂn gĂc 30s hoặc mod gửi vĂo phần Sự ki?n (VĂo menu Y trĂn, TTVN, CĂc sự ki?n 'f thĂm sự ki?n m>i).


  - Chủ 'ề 'ược tạo phải cĂ nTi dung phĂ hợp mTt cĂch tương ''i v>i di.n 'Ăn mĂ thĂnh viĂn gửi vĂo. Quyền chuyfn bĂi từ di.n 'Ăn nĂy sang di.n 'Ăn khĂc thuTc về nhận 'i di.n 'Ăn mĂnh 'ang quản lĂ. Khi chuyfn, mTt tin nhắn sẽ 'ược tự 'Tng gửi t>i tĂc giả chủ 'ề, thĂng bĂo link của chủ 'ề 'Ă.


  - KhĂng nĂn tạo cĂc chủ 'ề cĂ nTi dung trĂng v>i những chủ 'ề 'Ă cĂ sẵn (vĂ 'iều nĂy sẽ lĂm loĂng di.n 'Ăn), ch? nĂn tạo thĂm chủ 'ề m>i khi cĂc chủ 'ề cĂ cĂng nTi dung 'Ă trY nĂn quĂ cũ, hoặc vi?c thảo luận trong 'Ă 'Ă l?ch xa khỏi nTi dung ban 'ầu. Vi?c tạo chủ 'ề m>i trĂng v>i nTi dung cĂ sẵn cĂ thf 'ược hạn chế bằng cĂch thĂnh viĂn xem trong mục lục của di.n 'Ăn (nếu cĂ) 'Ă cĂ chủ 'ề nĂo tương tự chủ 'ề mĂnh sắp gửi hay chưa.


  - Chủ 'ề 'ược gửi lĂn, mọi thĂnh viĂn 'ều cĂ quyền gửi bĂi vĂo 'Ă. Tuy nhiĂn, bản thĂn người tạo chủ 'ề cĂ quyền yĂu cầu ch? cĂ mĂnh hoặc mTt s' thĂnh viĂn nhất 'i 'iều ki?n yĂu cầu nĂy cần 'ược nĂu rĂ ngay từ 'ầu. Nếu mTt chủ 'ề 'ược tĂc giả tạo ra vĂ lĂ người gửi bĂi chủ yếu vĂo 'Ă, vĂ nĂ vẫn cĂn tiếp tục 'ược duy trĂ, thĂ tĂc giả cĂ quyền yĂu cầu xoĂ những bĂi gĂy loĂng hoặc cĂ Ă 'i những chủ 'ề l>n hơn 100 'ang t"n tại, yĂu cầu mod của cĂc box khoĂ lại, tạo mTt chủ 'ề m>i 'f thĂnh viĂn tiếp tục gửi bĂi vĂ cĂ ghi link 'ến chủ 'ề cũ 'Ă bng khĂng cĂ lợi cho sự an toĂn của TTVNOnline.
  - Gửi vĂo mTt chủ 'ề mĂ người tạo chủ 'ề 'Ă 'ề nghi mTt s' bĂi viết mang tĂnh trao '.i cĂ nhĂn, hoặc cĂu bĂi, tuỳ vĂo nTi dung của bĂi, người quản tr< cĂ quyền xoĂ bĂi nhưng phải sau Ăt nhất lĂ 48h kf từ khi bĂi 'Ă gửi 'ược gửi lĂn.


  Trong quĂ trĂnh xử lĂ bĂi viết của thĂnh viĂn, nếu thĂnh viĂn cảm thấy vi?c xử lĂ chưa 'ược thoả 'Ăng thĂ cĂ quyền gĂp Ă khiếu nại lĂn BQT mạng TTVNOnline[/B]. ThĂnh viĂn cĂ thf gửi khiếu nại của mĂnh lĂn di.n 'Ăn ThĂng bĂo Ă kiến (ch? gửi duy nhất lĂn di.n 'Ăn 'Ă) vĂ gửi tin nhắn (PM) cho Admin quản lĂ khu vực biết. Trong vĂng 72h, BQT mạng sẽ xem xĂt. Nếu BQT khĂng cĂ trả lời vĂ thay '.i, khiếu nại 'Ă 'ược coi lĂ khĂng 'ược chấp nhận. Trong trường hợp khiếu nại 'Ă lĂ hợp lĂ, BQT sẽ cĂ bi?n phĂp xử lĂ người quản tr< vi phạm theo cĂc hĂnh thức từ nhắc nhY, cảnh cĂo, khoĂ quyền quản tr< trong mTt thời hạn 'ến thu h"i quyền quản tr< di.n 'Ăn. Mọi xử lĂ cũng sẽ 'ược thĂng bĂo cĂng khai.


  Phụ lục: BĂi mang tĂnh chất Spam  1. Spam lĂ gĂ:

  Những bĂi viết cĂ tĂnh chất sau sẽ 'ược hifu lĂ bĂi spam:

  - BĂi ch? cĂ mấy từ cụt lủn mang tĂnh chất cảm thĂn: khĂng, 'iĂn, chĂn, ừ, '"ng Ă, vote bĂc 5*â?..hoặc bĂi ngắn khĂng cĂ giĂ tr< về mặt thĂng tin (lượng thĂng tin truyền tải trong bĂi viết hầu như khĂng cĂ) mĂ ch? cĂ tĂnh chất lĂm loĂng chủ 'ề.
  - BĂi ch? cĂ bifu tượng bifu hi?n cảm xĂc (emoicon)
  - Nhiều chủ 'ề cĂ cĂng nTi dung 'ược gửi lĂn cĂch nhau khĂng bao lĂu (kf cả trong trường hợp dĂng nhiều nick 'f gửi vĂ hĂnh thức cĂ thf thay '.i mTt chĂt cho khĂc, nhưng vẫn mang cĂng mTt nTi dung).
  - BĂi trả lời lạc chủ 'ề, chen ngang vĂo cuTc thảo luận (vĂ dụ 'ang nĂi 'ến học tập tự nhiĂn cĂ người vĂo nĂi lạc sang hẳn chuy?n tĂnh yĂu).
  - BĂi mang tĂnh chất chat, trao '.i cĂ nhĂn, buĂn chuy?n khĂng thảo luận về chủ 'ề chung.
  - Những bĂi viết 'ược gửi liĂn tiếp nhau của cĂng mTt thĂnh viĂn gửi trong 1 chủ 'ề trong mTt khoảng thời gian rất ngắn (trừ những bĂi mang tĂnh chất riĂng bi?t cần thiết phải gửi riĂng từng bĂi hoặc mTt bĂi dĂi phải cắt ra lĂm nhiều bĂi ngắn).
  NgoĂi ra, bĂi spam cĂn cĂ những biến thf khĂc như trĂch dẫn lại bĂi của người khĂc vĂ ch? viết thĂm vĂo mTt vĂi từ, viết xu'ng dĂng liĂn tục những cĂu ngắnâ?v.vâ?

  2. CĂu bĂi hay khĂng cĂu bĂi

  â?oVi?c gĂ tĂi phải cĂu bĂiâ? 'Ăy lĂ cĂu thường thấy của cĂc thĂnh viĂn khi b< xử lĂ. Trong nhiều trường hợp người gửi bĂi khĂng cĂ Ă 'Ă nhưng vĂ tĂnh họ 'Ă lĂm loĂng di.n 'Ăn, gĂy khĂ ch<u cho cĂc thĂnh viĂn khĂc. CĂu bĂi thường lĂ vĂ thĂnh viĂn mu'n phĂ hoại hoặc nhi?t tĂnh mu'n xĂy dựng, vực dậy mTt di.n 'Ăn, hoặc 'ơn thuần họ ch? mu'n gửi nhiều bĂi mĂ khĂng Ă thức 'ược hậu quả của vi?c mĂnh 'ang lĂm. DĂ lĂ cĂu bĂi do c' tĂnh hay do vĂ Ă thĂ bĂi viết 'ều lĂ spam cần phải 'ược xoĂ bỏ. Nếu lĂ trường hợp phĂ hoại, cĂc mod cần xử lĂ nghiĂm (khoĂ nick). Nếu lĂ trường hợp thứ hai, mod cần nghiĂm tĂc vĂ mềm mỏng nhắc nhY thĂnh viĂn 'f họ nhận thức 'ược vi?c mĂnh 'ang lĂm, trĂnh lĂm lụt di.n 'Ăn vĂ những bĂi viết thiếu Ă nghĩa vĂ chất lượng, hoặc trĂng lặp 'ề tĂi.

  Những thĂnh viĂn c' tĂnh cĂu bĂi cĂ h? th'ng sẽ b< khoĂ nick vĩnh vi.n vĂ/hoặc xoĂ toĂn bT bĂi viết của thĂnh viĂn 'Ă.  Được mEoHoAnG_87 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 03/10/2004
 2. wa_wa_wa

  wa_wa_wa Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  12/03/2004
  Bài viết:
  109
  Đã được thích:
  0
  Tớ kiện mod captain vì tội danh, lợi dụng chức quyền tẩy xóa linh tinh!. Bài của tớ chẳng vi phạm gì hết nhá, sao lại xóa mất câu sau thế? Đọc câu trước chẳng ai hiểu gì hết, thế hóa ra tớ đang spam à?.
 3. 24h

  24h Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  07/05/2003
  Bài viết:
  3.432
  Đã được thích:
  0
  Hì hì hì Thí 3wa kiện cáo...
  lót tót tới gần xem có chiện giề hay hay ko...
  hì hì Hoá ra kiện bác Cáp Tần
  24h cũng théc méc lém, seo e*** bài của 3wa dzị ???
 4. wa_wa_wa

  wa_wa_wa Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  12/03/2004
  Bài viết:
  109
  Đã được thích:
  0
  À, tớ không nhớ chính xác đã post câu gì, nhưng nội dung thì như:" Sao vợ iu(24h) không post hết mà cắt đi vậy?" Vì tớ muốn xem người đứng bên cạnh là ai thôi! Em mèo hoang trả lời thì mới bít đấy là ma ma của em ý.
 5. 24h

  24h Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  07/05/2003
  Bài viết:
  3.432
  Đã được thích:
  0
  Xi nghĩ... xi nghĩ...
  Post như dzị có dzấn đề giề đâu ta?
  Xi nghĩ... xi nghĩ....
  Nhìu tập...
  Sao lại E***... xi nghĩ... xi nghĩ...
  Thoai nghĩ hẽm ra, đợi sáng mai Cap online thì bít liền
 6. mEoHoAng_87

  mEoHoAng_87 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  20/04/2004
  Bài viết:
  1.398
  Đã được thích:
  0
  Mấy người nì sờ pam khủng khiếp quá,kéo quân qua đây wậy hén....khóc bù lu bù loa lên giờ....hic hic....&lt;~~đang mếu đó..chuẩn bị khóc đây....
  Thui chết,hình như mình củng sờ pam..
 7. wa_wa_wa

  wa_wa_wa Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  12/03/2004
  Bài viết:
  109
  Đã được thích:
  0
  Oé, chưa thấy MOO @captain trả nhời chất vấn là seo nhỉ? Hay giống bác Hiển:" Tôi nhận trách nhiệm thế đã đủ chưa?" nhỉ!
 8. binhminh

  binhminh Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  23/01/2002
  Bài viết:
  9.071
  Đã được thích:
  0
  Họ vừa mới lập box thế mà anh wawa đã kiện cáo rồi , cả nhà ở đâu quây vào cho anh ý một trận cho chừa đi chứ nhỉ ?
 9. tieumy

  tieumy Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  23/02/2002
  Bài viết:
  659
  Đã được thích:
  0
  đây rồi...gặp đúng các bác mod mới...em nhờ các bác treo vô thời hạn cái nick này giúp em...vừa bị mắng là dở hơi biết bơi...huhu...tủi thân quá
 10. captain

  captain Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  06/11/2001
  Bài viết:
  2.746
  Đã được thích:
  0
  Kính thưa bạn Wawawa và toàn thể anh chị em,
  Tôi xin được giải trình vấn đề e*** bài như sau: Bài của bạn dễ gây hiểu lầm đối với sếp Meo_hoang bởi ý của câu văn không được rõ ràng. Tôi muốn toàn thể các thành viên trong box 87-89 Sài Gòn luôn luôn vui vẻ, tránh được các hiểu lầm không đáng có nên tôi e*** bài của bạn.
  Vì sự phát triển của box, mong bạn hết sức thông cảm.
  Chào thân ái.
  (Eo ôi, nghe ghê quá, trịnh trọng thật, Wawawa đọc xong chắc ngất)

Chia sẻ trang này